27. Štiavnický magazín 2017

V 27. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

Program:

1. 00:57 Otvorenie

2. 12:17 Kontrola plnenia uznesení

3. 14:21 Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách

4. 24:49 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

5. 43:53 Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016

6. Návrh na zvýšenie výdavkov na údržbu objektu Rubigall

7. 49:21 Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2017 a správa o plnení uznesenia MsZ č. 41/2017 časť B

8. Majetkové veci mesta

53:37 a) Prevod pozemku parc. č. C KN 5283/94 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

1:03:25 b) Prevod pozemku parc. č. C KN 5724/2 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

1:28:37 c) Prevod pozemkov parc. č. C KN 6993/3 a 6993/4 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

1:36:37 d) Prevod pozemkov parc. č. C KN 5982/7 a C KN 6286/9 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

1:47:49 e) Priamy prevod pozemkov pod stavbou trafostanice na Ulici Hájik v Banskej Štiavnici pre SSE – Distribúcia a. s. Žilina

1:51:39 f) Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj – Dom smútku na Štefultove

1:58:04 Priestor pre občanov

2:48:44 g) Zámer na priamy odpredaj majetku – rodinný dom, súp. č. 1266 s príslušenstvom, ako prípad hodný osobitného zreteľa

2:55:53 h) Zámer na priamy prenájom pozemkov p. č. C KN 778 a C KN 5682/10 v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. Štefana Moyzesa

3:00:55 i) Zámer na priamy prevod pozemku pod stavbou trafostanice v k. ú. Banky – lokalita Vindišlajtňa, pre SSE – Distribúcia a. s. Žilina

3:04:54 j) Zámer na priamy prevod pozemku p. č. C KN 1520/3 v k. ú. Banská Štiavnica – ponukovým konaním (lokalita Horná huta)

3:09:22 k) Zámer na prevod bytov na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 15 rokov

3:16:33 l) Opakovaný prenájom pozemkov pre Strednú odbornú školu lesnícku v Banskej Štiavnici

9. 3:27:19 Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Bytová správa s. r. o. Banská Štiavnica

10. 3:36:57 Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.

11. 3:42:40 Informatívna správa z Valného zhromaždenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica

12. 3:46:14 Rôzne

13. 4:15:32 Interpelácie a dopyty

14. 4:54:19 Záver