V 22. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

Program:

1. 00:58 Otvorenie

2. 06:47 Kontrola plnenia uznesení

3. 08:53 Záverečný účet mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení zriadených mestom Banská Štiavnica za rok 2016

4. 47:07 Správa o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácií majetku v roku 2016

5. 52:14 Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica za rok 2016

6. 1:02:15 Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2017

1:57:40 Priestor pre občanov

7. 2:06:01 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2017, ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 6, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

8. 2:12:03 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2017, ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 7, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica

9. 2:17:35 Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 8 územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica

10. 2:27:20 Návrh plánu práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na II. polrok 2017

11. Majetkové veci mesta:

a) 2:29:06 Schválenie poradia návrhov v V. opakovanej obchodnej verejnej súťaži na predaj nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – garáže na Špitálskej ulici č. 6 v Banskej Štiavnici, s príslušenstvom

b) 2:32:23 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 5235/2 a prenájom pozemku parc. č. C KN 5234/8 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

c) 2:37:56 Žiadosť o zníženie kúpnej ceny

d) 2:41:57 Zámer na prevod pozemkov parc. č. C KN 6993/3 a 6993/4 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

e) 2:46:07 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 2285/74 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

f) 2:51:15 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 4564/44, 4564/45, 4564/91 a 4564/92 a prenájom časti pozemku parc. č. C KN 5571/1, ako prípad hodný osobitného zreteľa

g) 2:56:37 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí do pozemkov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica

h) 3:00:09 Návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia plynárenských zariadení do pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica

i) 3:03:25 Návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia stavby preložka VN vedenia a trafostanice do pozemkov vo vlastníctve Mesta Banská

12. 3:06:35 Projekt „Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky“ v meste Banská Štiavnica

13. 3:13:10 Správa o stave dohôd medzi mestom Banská Štiavnica a partnerskými mestami a návrh na uzatvorenie Dohody o spolupráci medzi partnerskými mestami Tatabánya a Suzdaľ

14. 3:33:37 Informatívna správa – zmena organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Štiavnici

15. 3:37:34 Rôzne

16. 3:54:33 Interpelácie a dopyty

17. 4:38:13 Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.