V 25. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:21 Otvorenie
2. 13:57 Kontrola plnenia uznesení
3. 15:48 Správa o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii majetku v roku 2021
4. 17:29 Záverečný účet mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení zriadených mestom Banská Štiavnica za roku 2021
5. 21:42 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 3/2022
6. 1:08:52 Návrh na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok
7. 1:13:45 Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky
8. 1:19:09 Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica za rok 2021
9. 1:21:27 Návrh nového cenníka mechanizmov TS, m. p.
10. 1:24:43 Návrh plánu práce MsZ na II. polrok 2022
11. 1:26:39 Návrh plánu práce kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022
12. 1:28:15 Určenie počtu poslancov MsZ mesta Banská Štiavnica a volebných obvodov v meste Banská Štiavnica na volebné obdobie 2022 – 2026
13. 1:49:49 Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora pre volebné obdobie 2022– 2026
14. 1:52:02 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:52:32 Zámer na prevod pozemku v k. ú. Štiavnické Bane, Horná Roveň
b) 1:55:43 Zámer na prevod časti pozemku v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. A. T. Sytnianskeho
c) 1:58:33 Prevod pozemku v k. ú Banská Štiavnica, Ul. Obrancov mieru
d) 2:01:10 Zámer na odpredaj pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, lokalita Horná Resla
e) 2:05:58 Zámer na prevod pozemku v k. ú. Banská Štiavnica, kupujúci TIDLY SLOVAKIA, a. s.
f) 2:09:18 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a. s., Žilina – Lintich
g) 2:15:15 Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a. s. Žilina – Ul. Novomeského, Okrúhla
h) 2:17:50 Prevod pozemkov pod stavbou trafostanice na Ulici Novomestského
i) 2:20:43 Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a. s., Žilina – Pletiarska ul.
j) 2:23:30 Zrušenie uznesenia a vyhlásenie opakovaného ponukového konania na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky „Pálkovský majer“
k) 2:26:32 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí do pozemkov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica
l) 2:30:31 Zámer na odpredaj pozemkov, Ul. P. O. Hviezdoslava
m) 2:33:28 Zámer na zámenu majetku BBSK
n) 2:37:44 Prevod pozemkov _ Ul. Antolská
o) 2:57:56 Prevod pozemkov na Ul. Akademická – Ul. Hollého
p) 3:01:59 Prevod pozemku J. I. Bajzu
q) 3:05:23 Prevod pozemku – kupujúci Mesto Banská Štiavnica
r) 3:08:29 II. opaková OVS ul. Poľnohospodárska
s) 3:18:51 Prevod pozemku pod stavbou A. Kmeťa 22
t) 3:48:09 Zámer na prevod pozemku Ul. Pod Paradajzom

15. 4:02:13 Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spojeného so zasadnutím Dozornej rady spoločnosti Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica
16. 4:06:05 Rôzne
17. 4:06:22 Interpelácie a dopyty poslancov
4:53:44 Priestor pre občanov
18. 6:05:14 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *