9. Štiavnický magazín 2016

V 9. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Koncom minulého kalendárneho roka bola spustená skúšobná prevádzka Klientského centra na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici

2/ Oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica Vás už tradične pozýva na ďalší ročník „Zimomravenia“

3/ Ani vaše dieťa nebaví chodiť do múzea? Nuž v tom prípade určite zmení názor ak uvidí novootvorenú Bádateľňu v Berggerichte,tu sa totiž naučíte dôležité informácie zážitkovou formou

4/ Výstava japonského umelca Shinjiho Takine je stále aktuálna a japonské veľvyslanectvo vychádza v ústrety Štiavničanom zaujímajúcich sa o Japonsko ako také, tentokrát besedou a zvykoch, tradíciách a kultúre

5/ Múzeum vo Svätom Antone prišlo s nápadom zorganizovať módnu prehliadku svadobných šiat a to práve deň pred sviatkom všetkých zamilovaných

6/ Všetkých milovníkov filmu pozývame aj tento týždeň do kina Akademik

+ POČASIE

8. Štiavnický magazín 2016

V 8. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

Program:

1. 1:42 Otvorenie
2. 13:28 Kontrola plnenia uznesení
3. 28:58 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby
4. 34:57 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
5. 38:34 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica
6. 1:12:25 Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
7. 1:34:20 Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 1. polrok 2016
8. 1:34:47 Zadanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite „Principlac – časť rozvojovej lokality 14.1.1“, Banská Štiavnica
9. 1:51:56 Zadanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite „Štefultov – Sitnianska, Banská Štiavnica“ – časť rozvojovej lokality 18.1.1

2:04:51 Priestor pre občanov

10. 2:45:16 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 v znení Dodatku č.1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
11. 3:00:24 Správa o poskytnutých dotáciách v roku 2015 z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013
12. 3:07:21 Správa k žiadostiam o poskytnutie NFP na obnovu objektov – Materská škola, Bratská 9 a Materská škola, Námestie padlých hrdinov 2
13. 3:12:48 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica
a) 3:13:05 Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – garáže na Ulici Špitálska
b) 3:19:28 Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – stavby bývalého Autokempingu na Počúvadlianskom Jazere
c) 3:23:55 Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – rodinný dom na Ulici 8. mája 10 s príslušenstvom
d) 3:29:50 Návrh na vyhlásenie opakovanej OVS na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – Hala Maxšachta s príslušenstvom
e) 3:40:33 Prevod časti pozemku parc. č. CKN 5283/91 v k. ú. Banská Štiavnica pre Richarda Šimeka, ako prípad hodný osobitného zreteľa
f) 3:53:00 Prevod pozemku p. č. E KN 2166/1 a C KN 5304/17 na Ulici energetikov
g) 3:59:20 Prevod zámeny pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, Drieňová – ako prípad hodný osobitného zreteľa (Vladimír Slezák)
h) 4:06:25 Zámer na prevod časti pozemku p. č. C KN 5565/10 a 5565/11 v k. ú. Banská Štiavnica, pre Miroslava Dubeňa s manželkou, ako prípad hodný osobitného zreteľa
i) 4:21:55 Zámer na priamy predaj pozemkov p. č. C KN 6193/1 a 6193/2 v k. ú. Banská Štiavnica (žiadateľ Stanislav Lukáč)
j) 4:25:55 Návrh na zriadenie vecného bremena uloženia vodovodného potrubia k nehnuteľnosti vo vlastníctve Jána Kružliaka s manželkou
k) 4:30:00 Zmena časti A. 2 uznesenia č. 8/2014 zo dňa 29. 1. 2014
l) 4:37:26 Kúpa pozemkov k bytovému domu na Ul. Budovateľská 13
m) 4:47:35 Priamy prevod pozemkov pod stavbami nových trafostaníc na uliciach Kammerhofská a Železničiarska v Banskej Štiavnici
n) 4:53:20 Zámer na prevod časti pozemku p. č. C KN 3984 v k. ú. Banská Štiavnica, pre KMR, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
o) 5:01:15 Prevod pozemku p. č. C KN 1169/2, 6, 7 v k. ú. Štiavnické Bane, priamym predajom (žiadateľ Andrej Ihring)
14. 5:05:32 Informatívna správa o stave techniky TS, m. p. Banská Štiavnica
15. 5:13:02 Rôzne
16. 5:59:10 Interpelácie a dopyty
17. 6:31:30 Záver

7. Štiavnický magazín 2016

V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v spolupráci so Štátnym oblastným archívom v Třeboni zorganizovala jedinečnú výstavu s názvom “Krása knižných väzieb”

2/ V decembri 2015 sa konečne rozbehla rekonštrukcia novej budovy gymnázia na Kolpašskej ulici

3/ Tak ako aj ostatné mestá aj Banskú Štiavnicu trápi problém zvláštneho spôsobu vyjadrenia svojho výtvarného umenia známeho ako “Graffiti”

4/ Obdobie fašiangov, plesy a bály si tento rok neužívali len dospelí, ale aj mladšie ročníky. Poriadne to roztočili na “Prvom mestskom fašiangovom bále”

5/ Máte doma kompost? V takom prípade ak bioodpad spracúvate vo vlastnej záhradke, máte nárok na zľavu z poplatku za komunálny odpad

6/ Všetkých milovníkov filmu pozývame aj tento týždeň do kina Akademik

+ POČASIE

6. Štiavnický magazín 2016

V 6. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Aj tento rok sme sa zúčastnili vyhodnotenia práce Štiavnických novín za rok 2015.

2/ Je február a Štiavničania márne čakali na znovuotvorenie interného oddelenia.Zistili sme, že situácia bohužiaľ zostáva I naďalej nezmenená.

3/ Tak ako sme prisľúbili v piatom Štiavnickom magazíne pokračujeme v téme “Prikrmovanie zvery”.

4/ Strávili sme príjemné popoludnie s energickými dôchodkyňami na Štefultove.Tentokrát sme zaspomínali na fašiangové tradície.

5/ V Banskej Štiavnici sa zišli turisti z celého Slovenska v rámci 49.ročníka “Zimného zrazu turistov”.

6/ Všetkých milovníkov filmu pozývame aj tento týždeň do kina Akademik.

+ POČASIE