35. Štiavnický magazín 2021

V 35. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Problémom parkovania v meste Banská Štiavnica sa zastupiteľstvo mesta zaoberá pravidelne nuž a miestni rezidenti majú častokrát pocit, že turisti ich pomaly vytláčajú z mesta. Jednou z problematických lokalít je Ulica Dolná a preto tu došlo k zmene dopravného značenia

2/ Téma odpadového hospodárstva je veľmi dôležitou a často diskutovanou témou, keďže ochrana životného prostredia a eliminácia odpadu je nevyhnutná. Mesto Banská Štiavnica navštívil Minister životného prostredia aby si sám pozrel náš projekt spracovania bioodpadu, teda novú kompostáreň

3/ Toto leto sa rozhodli aj Ozbrojené sily Slovenskej republiky priblížiť svoju prácu verejnosti a to v rámci festivalov Letofest. Jeden z nich sa konal aj u nás v Banskej Štiavnici

POČASIE

 

34. Štiavnický magazín 2021

V 34. Štiavnickom magazíne uvidíte:

Zastupiteľstvo

Počasie

Program:

1. 01:01 Otvorenie
2. 14:01 Kontrola plnenia uznesení
3. 16:34 Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020
4. 19:01 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2/2021
5. 37:11 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2021
6. 38:56 Rekonštrukcia a modernizácia atletického štadióna v Banskej Štiavnici – 1. etapa, zmluva o dielo
7. 1:01:05 Návrh ÚPN mesta Banská Štiavnica „Zmeny a doplnky č. 9“
8. 1:04:52 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny (funkčno priestorový blok F.P.B. 18.1.6 ), Ilijská ul., Sitnianska – Štefultov, Banská Štiavnica
9. 1:18:11 Úprava návrhového obdobia ÚPN mesta Banská Štiavnica
10. 2:25:57 Štúdia realizovateľnosti Záchytného parkoviska ulica Mierová, Lesnícka – prezentácia štúdie – prezentácia projektu od 11:30 hod. – 13:00 hod.
11. 1:20:22 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2021 – čiastočná úhrada nákladov v školách
12. 1:23:47 Verejné ocenenie v zmysle VZN – Štatút mesta
13. 1:34:24 Návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2020
14. 1:36:36 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:35:54 Prevod pozemkov pod stavbami, Zigmund šachta
b) 1:46:59 Zámer na naloženie s pozemkami v lokalite Počúvadlianske Jazero
c) 3:15:15 Nájomné a miestna daň za terasy pri reštauračných zariadeniach
d) 3:30:18 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 4970/2 (I.)
e) 3:33:48 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 4970/2 ( II.)
f) 3:36:12 Zámer na odpredaj (prenájom) časti pozemku parc. č. E KN 6409/65 v k. ú. Banská Štiavnica
g) 3:39:07 Zámer na zámenu lesných pozemkov k. ú. Banská Štiavnica
h) 3:42:56 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
i) 3:45:59 Prevod pozemku C KN 840/3, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Ul. Š. Moyzesa)
j) 3:49:04 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí Kolpašská ul.
k) 3:52:41 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 5283/21, 5283/117 a prenájom pozemku parc. č. 5283/116
l) 3:55:52 Vyhodnotenie výsledkov verejných obchodných súťaží

15. Informatívne správy:

a) 4:10:50 Príprava nového VZN o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica
b) 5:31:05 Medzinárodný projekt Volunteering Cities+
c) 5:34:32 Salamandrové dni 2021
d) 5:40:09 Valné zhromaždenie Bytová správa s.r.o. 2021
e) 5:42:18 Koncepcia rozvoja spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s.r.o.
f) 6:01:14 Odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta
g) 6:06:27 Zabezpečenie karanténnej stanice

16. 6:35:09 Rôzne
17. 6:35:17 Interpelácie a dopyty poslancov
18. 6:42:54 Záver

 

33. Štiavnický magazín 2021

V 33. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Centrum voľného času minulý týždeň ukončilo letné, denné tábory posledným turnusom. Počas celého leta mali vyhlásenú zbierku, kde rodičia mohli podporiť útulok pre psíky. V piatok sme im všetci spoločne vyzbierané veci zašli zaniesť

2/ Mestskí policajti majú počas letnej turistickej sezóny naozaj veľa práce, napriek tomu si aj tento rok našli čas aby zavítali do občianskeho združenia Margarétka a predviedli klientom ukážky svojej práce

3/ Toto leto sa vôbec prvýkrát v histórii podarilo zorganizovať letný workshop hry na zobcovej flaute a to práve u nás v Banskej Štiavnici. Workshop bol určený predovšetkým pre deti a tie prišli dokonca aj zo zahraničia

POČASIE

 

32. Štiavnický magazín 2021

V 32. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Futbalový klub FK Sitno Banská Štiavnica prvýkrát v histórii klubu usporiadal denný, športový tábor pre dievčatá a chlapcov. Nuž a záujem zo strany verejnosti ich úprimne prekvapil, prihlásilo sa až 58 detí

2/ Starý zámok v sobotu ožil už 21.ročníkom Nezabudnutých remesiel a tak sme sa aspoň na chvíľu mohli vrátiť ku kultúrnemu letu na aké sme boli zvyknutí pred pandémiou. A veru stálo to zato

3/ Mesto Banská Štiavnica aj naďalej pokračuje v stavebných činnostiach. Mesto bolo opäť úspešné v niekoľkých projektoch a získalo financie. Na aké konkrétne činnosti sa dozviete v dnešnom magazíne

POČASIE