13. Štiavnický magazín 2021

V 13. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

1. 00:56 Otvorenie

2. 09:23 Kontrola plnenia uznesení

3. 11:10 Dodatok č. 1 rokovacieho poriadku MsZ

4. 15:35 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

5. 22:58 Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2021, 2022 a 2023

6. 1:50:47 Návrh rozpočtu Technických služieb, m.p. Banská Štiavnica na roky 2021, 2022 a 2023

7. 2:12:53 Žiadosť o NFP – Obnova biodiverzity alejí Banskoštiavnických kalvárií

8. 2:19:43 Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu plavárne – oprava uznesenia

9. 2:22:26 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) Prenájom poľnohospodárskej pôdy, návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

10. 3:00:19 Rôzne

11. 3:49:45 Interpelácie a dopyty poslancov

12. 4:23:43 Záver

 

12. Štiavnický magazín 2021

V 12. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Blíži sa termín zápisu pred-školákov do prvého ročníka základných škôl a tak sme tento týždeň navštívili základnú školu Jozefa Kollára na sídlisku Drieňová aby sme Vám ukázali, čo budúcich prvákov čaká práve na tejto škole

2/ Aj tento týždeň budeme pokračovať v téme sociálnych služieb mesta Banská Štiavnica. V tretej a poslednej časti sa budeme venovať veľmi obľúbenej službe a tou je sociálny taxík

POČASIE

 

11. Štiavnický magazín 2021

V 11. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Blíži sa termín zápisu predškolákov do prvého ročníka základných škôl, ale vyzerá to tak, že aj tento rok bude prebiehať netradične bez prítomnosti detí. My sme sa zašli pozrieť na základnú školu Jozefa Horáka aby rodičia mali aspoň čiastočnú predstavu, čo tu na ich školákov čaká

2/ Aj tento týždeň budeme pokračovať v téme odpadového hospodárstva, konkrétne sa budeme venovať kompostovaniu. Dozviete sa,či kompostujete správne, ale aj to ako si uplatniť zľavu na poplatok za komunálny odpad

3/ Hoci stále tu máme pandémiu COVIDU -19,stavebné činnosti mesta Banská Štiavnica pokračujú. My Vám prinesieme prehľad projektov, ktoré by sa mali začať realizovať

POČASIE

 

10. Štiavnický magazín 2021

V 10. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Od stredy 3.marca platí nové Uznesenie Úradu Vlády Slovenskej republiky, ktoré opäť upravuje pohyb obyvateľstva a to do 19.marca

2/ Máme tu prvý jarný mesiac a onedlho aj prvý jarný deň a tak Technické služby mesta Banská Štiavnica začínajú s jarným čistením ulíc a to práve v 9.kalendárnom týždni

3/ Separácia odpadu je veľmi dôležitá a stále aktuálna téma. My sme zašli na zberný dvor, ktorý bol taktiež dva týždne v karanténe, nuž a množstvo plastov, ktoré sa tam za dva týždne nakopilo nás úprimne zaskočilo

POČASIE