15. Štiavnický magazín 2024

V 15. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ 18. marca uplynul rok od ničivého požiaru na Námestí Sv. Trojice. My sa v dnešnom magazíne budeme venovať tejto téme. Pozreli sme sa na to ako rekonštrukcia pokračuje, ale vrátime sa aj k takzvanému “Čiernemu dňu” pre Banskú Štiavnicu.

POČASIE

 

14. Štiavnický magazín 2024

V 14. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V stredu 10.apríla bude veľký deň pre všetkých predškolákov. Na našich základných školách bude prebiehať zápis do 1.ročníkov.

2/ Aj v okrese Banská Štiavnica bola vyhlásená mimoriadna situácia ohľadom zvýšeného výskytu medveďa hnedého. Aj tejto téme sa budeme venovať v dnešnej reportáži.

3/ Berggericht je síce stále uzatvorený avšak Slovenské banské múzeum Vás pozýva na výstavu minerálov s názvom “Unikli plameňom”. Výstava je inštalovaná v Galérii Jozefa Kollára.

4/ Počasie sa konečne umúdrilo a tak sa opäť otvorili detské ihriská, ešte predtým však prešli kontrolou.

POČASIE

 

13. Štiavnický magazín 2024

V 13. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Slávnostný príhovor primátorky mesta

2/ Slávnostné príhovory zástupcov katolíckej a evanjelickej cirkvi v Banskej Štiavnici

3/ Veľkonočné sviatky a tradície na ZŠ J.Horáka

POČASIE

 

12. Štiavnický magazín 2024

V 12. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica rekonštruuje tri vojnové pamätníky. Na rekonštrukciu poskytlo finančné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky formou dotácie. Práce realizovali Technické služby mesta Banská Štiavnica.

2/ V mesiaci marec si pripomíname Týždeň mozgu a samozrejme my sme sa boli aj tento rok pozrieť na aktivity, ktoré spojili generácie.

3/ Tento týždeň sme sa opäť vrátili na Kalváriu aby sme Vám priniesli novinky, na ktoré sa môžete napríklad tešiť už počas Veľkonočných sviatkov.

POČASIE

 

11. Štiavnický magazín 2024

V 11. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V piatok 8.marca sa v Banskej Štiavnici konal Rezortný deň Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Program bol bohatý a rozprávalo sa napríklad aj o téme bezpečnej samosprávy a prevencii proti kriminalite.

2/ Technické služby mesta Banská Štiavnica v mesiaci február vykonávali čistenie lokality Glanzenberg od samo-náletových drevín. Lokalita je vyčistená, výhľady krásne a tak sa sem určite oplatí prísť.

3/ Ako sme spomenuli v predošlom magazíne informácie o stavebných činnostiach mesta sme rozdelili do dvoch samostatných reportáži. Druhú časť plánovaných akcií Vám prinášame dnes.

POČASIE

 

10. Štiavnický magazín 2024

V 10. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica aj tento rok pokračuje v stavebných činnostiach. V dvoch reportážach Vám prinesieme informácie o plánovaných projektoch.

2/ Technické služby mesta Banská Štiavnica už začali s jarným čistením. Tento rok trochu skôr ako po iné roky.

3/ V piatok sme boli pozvaní na talkshow matky a dcéry s názvom Holubice. Matka, slávna herečka Eva Holubová a jej dcéra zabávali publikum vtipnými historkami z pracovného, ale aj súkromného života.

POČASIE

 

Štiavnický magazín 2024

V 9. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:
1. 01:03 Otvorenie
2. 12:15 Kontrola plnenia uznesení
3. 14:34 Návrh VZN o zrušení VZN č. 7/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
4. 22:08 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2/2024
5. 42:11 Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok 2023 podľa VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
6. 55:56 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 2/2018 v znení Dodatku č. 1
7. 1:12:05 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2023
8. 1:18:07 Vzdanie sa členstva v KŠaK
9. 1:18:08 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:18:26 Prevod časti pozemku Ul. Horná Huta, Komorovské
b) 1:35:16 Zámena pozemkov Remeselnícka ulica
c) 1:39:05 Zámer na prevod bytu na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluva na 25 rokov
d) 1:41:35 Prevod nehnuteľného majetku mesta – Dom smútku na Štefultove
e) 1:44:14 Zámer na prevod pozemku – Ul. Spojná
f) 1:50:06 Zámer na prevod pozemkov Belianska ulica
g) 1:53:20 Zámer na prenájom časti pozemku – Klinger

2:00:21 Priestor pre občanov

h) 2:15:18 Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a. s., Ul. A. Pécha
i) 2:17:43 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
j) 2:19:25 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a. s. – Špitálska ulica
k) 2:22:00 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a. s. – Ul. MUDr. J. Straku
l) 2:29:31 Zámer na prevod pozemku pod stavbou EE zariadenia pre SSD, a. s., Ul. MUDr. J. Straku
m) 2:32:02 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a. s., Žilina – Kalvária – Rozšírenie NNK
n) 2:34:20 Oprava chyby v písaní v uznesení č. 55/2023 zo dňa 12. 4. 2023
o) 2:36:29 Oprava chyby v písaní v uznesení č. 112/2023 zo dňa 23. 8. 2023

10. 2:38:14 Informatívna správa o príprave stavebných akcií financovaných z rozpočtu mesta Banská Štiavnica v roku 2024
11. 3:20:00 Informatívna správa o dobrovoľnej zbierke na odstránenie následkov požiaru z marca 2023
12. 3:41:30 Informatívna správa o podnete za zlepšenie životného prostredia na Ul. Križovatka
13. 3:55:07 Rôzne
14. 3:55:29 Interpelácie a dopyty poslancov
15. 4:22:02 Záver

 

8. Štiavnický magazín 2024

V 8. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Tak ako sme spomenuli téme šikana sa budeme venovať aj v dnešnom magazíne. Dnes rozoberieme šikanu po odbornej stránke a to s riaditeľkou centra podpory a prevencie v Banskej Štiavnici

2/ OOCR Banská Štiavnica má novú výkonnú pani riaditeľku. Jej meno je Ing. Aurélia Bachoríkova a my Vám ju dnes predstavíme.

3/ V utorok 20.februára mesto Banská Štiavnica navštívil Veľvyslanec Veľkej Británie pán Nigel Baker. S pani primátorkou preberali témy cestovného ruchu, turizmu, odstraňovaní škôd po požiari, ale aj školstva.

POČASIE

 

7. Štiavnický magazín 2024

V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Obdobie Fašiangov už síce skončilo, my si ho však ešte raz pripomenieme a to spolu s pedagógmi a žiakmi základnej školy Jozefa Kollára.

2/ Policajný zbor Slovenskej republiky momentálne eviduje podstav policajtov a tak sa na stredných školách konajú prednášky, ktoré maturantom priblížia prácu polície a poskytnú informácie k prijímaciemu konaniu do policajného zboru.

3/ Máme tu jarné prázdniny a s nimi prichádza aj obľúbené podujatie oddelenia kultúry Zimomravenie, nechajte sa teda pozvať.

POČASIE

 

6. Štiavnický magazín 2024

V 6. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Minulý týždeň rokovalo Mestské Zastupiteľstvo o uzatvorení mestskej plavárne. Prítomní boli aj občania mesta Banská Štiavnica, ktorí boli proti uzatvoreniu a spísali petíciu. Plaváreň ostáva zatvorená. Viac informácií poskytne Primátorka mesta.

2/ Aj tento rok sa stretli otužilci z celého Slovenska už 8 krát na obľúbenom podujatí “ Čarovný Klinger”.Tento rok si vo vodách Klingeru zaplávalo okolo 200 otužilcov.

3/ Šikana je téma, ktorej sa nepochybne treba venovať. Aj keď sa v súčasnej dobe presunula skôr do kyber priestoru, školy jej venujú zvýšenú pozornosť. Mesto Banská Štiavnica sa touto problematikou zaoberá tiež. Vznikol tým odborníkov, ktorí sa šikanou zaoberá rozsiahlejšie.

POČASIE