38. Štiavnický magazín 2023

V 38. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Salamandrové dni 2023 máme úspešne za sebou a ohlasy sú naozaj pozitívne a tak poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii mestských osláv podieľali.

2/ Atléti BS sa uplynulý víkend zúčastnili na najvyššej súťaži,ktorú v ich vekovej kategórii môžu na Slovensku absolvovať a priniesli si z Banskej Bystrice vynikajúce výsledky.

3/ “Príbehy Tajchov”, to je názov výstavy, ktorá je momentálne inštalovaná v Kaplnke sv.Anny na Radnici mesta. Pozrieť si ju môžete do 16.novembra.

4/ V sobotu 30.septembra sa budú konať Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. My Vám prinášame informácie o volebných miestnostiach v Banskej Štiavnici.

POČASIE

 

37. Štiavnický magazín 2023

V 37. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Slávnostné zasadnutie Mestského Zastupiteľstva v Kostole sv.Kataríny spojené s odovzdávaním cien Primátorky mesta

2/ Salamandrový sprievod, salamandrové pódium

3/ Sobotný program na Námestí sv.Trojice

POČASIE

 

36. Štiavnický magazín 2023

V 36. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V pondelok 4.septembra sme oficiálne otvorili nový školský rok 2023/2024 na základnej škole Jozefa Horáka. Prázdninám tak definitívne odzvonilo a začína kolobeh povinností.

2/ So začiatkom nového školského roku prichádza aj nová ponuka krúžkovej činnosti Centra voľného času. Tento rok prichádzajú opäť aj novinky.

3/ Bazár nepotrebných vecí alebo ak chcete Haraburdy, je jedno z podujatí počas Salamandrových dní. Slovenské banské múzeum Haraburdy organizujú už 19.rok a recyklácia nepotrebných vecí je naozaj veľmi obľúbená.

POČASIE

 

35. Štiavnický magazín 2023

V 35. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Salamandrové dni 2023 už klopú na dvere a Štiavničanov, ale aj návštevníkov Banskej Štiavnice čaká bohatý program. Nechajte sa pozvať.

2/ Mesto Banská Štiavnica pokračuje v stavebných činnostiach. Tentokrát prichádza na rad radnica mesta, ktorú čaká komplexná rekonštrukcia a tá by mala začať už v mesiaci september.

POČASIE

 

34. Štiavnický magazín 2023

V 34. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:
1. 01:01 Otvorenie
2. 10:45 Kontrola plnenia uznesení
3. 12:35 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2023 o miestnom poplatku za rozvoj
4. 29:40 Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebísk Mesta Banská Štiavnica
5. 50:16 Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2022
6. 52:40 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2023
7. 54:04 Plnenie rozpočtu mesta Banská Štiavnica za I. polrok 2023
8. 58:07 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 4/2023
Priestor pre občanov
9. 2:41:09 Návrh na vyradenie majetku
10. 2:43:41 Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica za I. polrok 2023
11. 2:53:12 Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta Banská Štiavnica
12. 2:58:20 Prerozdelenie časti finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky Odstraňovanie následkov ničivého požiaru v Banskej Štiavnici pre DHZ, ocenené Cenou primátora mesta
13. 3:00:46 Návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2022

14. 3:02:34 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica
a) 3:02:51 Prevod pozemku C KN 5582/1 v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. Antolská pre SAD ZV
b) 3:08:47 Námietka voči kúpnej cene za prevod pozemkov, Ul. Na Zigmund šachtu
c) 3:10:17 Námietka voči kúpnej cene za prevod pozemkov, Ul. J. I. Bajzu
d) 3:12:28 Prevod pozemkov parc. č. C KN 4461/2 a 4461/3 v k. ú. Banská Štiavnica – Ul. M. Hattalu
e) 3:14:56 Prevod pozemku parc. č. C KN 869/5 v k. ú. Banská Hodruša
f) 3:17:04 Kúpa pozemku Srnčia ulica
g) 3:23:09 Zámena pozemkov v k. ú Banská Štiavnica, Ul. Na Matej štôlňu
h) 3:27:25 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a.s. Žilina – Ulica L. Exnára
i) 3:29:19 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Banky
j) 3:37:29 Zámer na prevod pozemku v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. J. Jesenského BŠ
k) 3:39:13 Zámer na prevod časti pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. SNP
l) 3:42:43 Zámena pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. Vodárenská
m) 3:52:15 Prevod časti pozemku parc. č. C KN 4470/4, Ul. SNP
n) 3:54:10 Zámer na prevod časti pozemku v k. ú. Banská Štiavnica – Ul. SNP
o) 3:59:01 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 1513 v k. ú. Banská Štiavnica – Ul. Horná Huta
p) 4:03:45 Zámer na prevod pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. Obrancov mieru
q) 4:08:44 Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch, Ul. Kutnohorská
r) 4:10:46 Kúpa pozemkov Ul. Trate mládeže

15. 4:12:54 Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2023
16. 4:18:19 Informatívna správa zo zasadnutia VZ spol. Bytová správa, s. r. o.
17. 4:29:08 Informatívna správa zo zasadnutia VZ spol. Nemocnica Banská Štiavnica, a. s.
18. 4:31:50 Správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta
19. 1:16:24 Správa o financovaní Mestských kúpeľov – plavárne v Banskej Štiavnici
20. 4:33:43 Správa o činnosti a financovaní stavebného úradu Banská Štiavnica
21. 4:39:12 Rôzne
22. 4:56:48 Interpelácie a dopyty poslancov
23. 5:20:14 Záver

 

33. Štiavnický magazín 2023

V 33. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Nemocnica v Banskej Štiavnici od 1.júla zmenila majiteľa. Čo to znamená pre občana mesta a pacienta sme zisťovali u primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej.

2/ Oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica už po 4.krát realizuje výstavu na stojiskách, ktoré sa nachádzajú na sídlisku Drieňová. Tentokrát tu môžete vidieť historické pohľadnice štiavnických tajchov.

3/ 10.august je “Dňom Bielych ruží”, teda dňom, keď si pripomíname obete banských nešťastí. Mesto Banská Štiavnica aj tento rok zorganizovalo pietnu spomienku pri štôlni Glanzenberg.

POČASIE

 

31. Štiavnický magazín 2023

V 31. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Denný tábor, ktorý organizuje už dlhé roky Robo Petro je taktiež veľmi populárny. Aj tento rok mali rodičia na výber z dvoch turnusov. Prvý sa venoval loptovým hrám, nuž a my sme navštívili ten druhý turnus, cyklistický.

2/ Letná turistická sezóna v Banskej Štiavnici je v plnom prúde a možno počet turistov nie je až tak vysoký, ako po iné roky, avšak nie je ich ani málo. Čo musia počas letného obdobia riešiť štátni a aj mestskí policajti, aké oznámenia prichádzajú najčastejšie, Vám povieme v dnešnej reportáži.

3/ Workshop “Flautokruhy” sa konal v Banskej Štiavnici aj počas tohtoročných prázdnin. Je to už 3.ročník a teší sa veľkej popularite.

POČASIE

 

30. Štiavnický magazín 2023

V 30. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Denný tábor Centra voľného času má už dlhoročnú tradíciu a taktiež rôznorodý program. Deti si tu zašportujú, zrelaxujú na kúpalisku, či navštívia historické pamiatky.

2/ “Vlnoobjekt” je názov sochárskeho a maliarskeho workshopu, ktorý sa už po 2.rok vrátil do Banskej Štiavnice. Umelecké diela tu zostávajú a tak nám vzniká v našom meste sochárska expozícia.

3/ Čítajú vaše deti počas prázdnin? Čítate vy? Čítanie kníh asi nepatrí medzi veľmi populárne prázdninové aktivity a potvrdili nám to aj v našej knižnici.

POČASIE

 

29. Štiavnický magazín 2023

V 29. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Prázdninové ,letné kempy sú obľúbenou možnosťou ako vyplniť voľný čas svojich ratolestí, zatiaľ čo rodičia musia chodiť do práce.Ako prvý sme navštívili Nesia Kemp.

2/ Nápad prísť s kultúrou za občanmi mesta sa stretol s pozitívnou odozvou a svedčí o tom aj “Kultúrne leto v Bode K” na sídlisku Drieňová.

3/ Ako ste sami určite zaregistrovali, práce na odstraňovaní škôd po ničivom požiari napredujú. My sme zašli na Mestský úrad aby sme Vám priniesli viac informácií.

POČASIE