12. Štiavnický magazín 2023

V 12. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Sobota 18.marca sa do dejín Banskej Štiavnice zapíše ako “Čierny deň”. Námestie sv.Trojice zasiahol rozsiahly požiar.

2/ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má novú pani riaditeľku. Je to veľmi sympatická, mladá dáma a my Vám ju dnes predstavíme.

3/ Sociálne zariadenia na Základnej škole Jozefa Kollára boli skutočne v nevyhovujúcom stave, čo vnímali aj samotní žiaci. Dnes je situácia iná, toalety prešli rekonštrukciou.

4/ Mestská polícia v poslednom období rieši mnoho problémov. Začína to parkovaním a končí až pri domácom násilí. Preto sme sa rozhodli tejto problematike pravidelne venovať.

POČASIE

 

11. Štiavnický magazín 2023

V 11. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Applause je naša najväčšia a najúspešnejšia tanečná skupina,ktorá pôsobí v Centre voľného času.Dievčatá a 2 chlapci sa práve poctivo pripravujú na súťaže a tak sme sa zašli pozrieť na tréning.

2/ Vo februári uplynul rok od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine. Vojnoví utečenci prichádzali aj do Banskej Štiavnice. Aká je situácia po roku a koľko ľudí z Ukrajiny tu zostalo žiť sme sa pýtali na Mestskom úrade.

3/ Počasie sa konečne začína podobať na jarné a tak bolo možné otvoriť aj obľúbené detské ihriská. V akom režime zatiaľ budú fungovať Vám povieme v reportáži.

4/ Oddelenie kultúry Mesta Banská Štiavnica pre Vás pripravilo bohatú “Kultúrnu jar”. Nechajte sa teda pozvať.

POČASIE

 

10. Štiavnický magazín 2023

V 10. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Projekt “Lesy osobitného určenia “ je rozbehnutý už dva roky. V decembri 2022 bola časť územia lesov v Banskej Štiavnici oficiálne vyhlásená za Lesy osobitného určenia. O ktoré územie sa jedná a čo to znamená sa dozviete v dnešnej reportáži.

2/ V pondelok 6.marca si Mesto Banská Štiavnica spolu so Zväzom protifašistických bojovníkov pietnou spomienkou pri Pamätníku Oslobodenia pripomenulo už 78.výročie oslobodenia Mesta Banská Štiavnica.

3/ Minulý týždeň si žiaci stredoslovenského kraja užívali jarné prázdniny. Nuž a k jarným prázdninám patrí aj obľúbené podujatie oddelenia kultúry “Zimomravenie”.

POČASIE

 

9. Štiavnický magazín 2023

V 9. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Minulý týždeň bol pre žiakov Základnej školy Jozefa Horáka plný super zážitkov a to vďaka lyžiarskemu kurzu,ktorý aj tento rok absolvovali na svahu v Hodruši.

2/ Čarovný Klinger je obľúbené podujatie a túto sobotu sa konal už 7.ročník. Treba povedať, že veľmi úspešný ročník, prišlo totiž cez 300 otužilcov z celého Slovenska.

3/ Aj samospráva mesta Banská Štiavnica bojuje ako sa dá v energetickou a inflačnou krízou. Ako sme na tom momentálne Vám povie Primátorka mesta.

POČASIE

 

8. Štiavnický magazín 2023

V 8. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Obdobie Fašiangov sa skončilo a prichádza 40-dňový pôst. My sa však dnes ešte k fašiangovým zvykom a tradíciám vrátime v podaní žiakov Základnej školy J.Kollára.

2/ Naši pred-školáci z Materskej školy 1.Mája minulý týždeň lyžovali na svahu v Hodruši. Ako sa im darilo uvidíte v dnešnej reportáži.

3/ Tradičným podujatím jarných prázdnin pre stredoslovákov je obľúbené podujatie “Zimomravenie”. Tento rok nás čaká už 14.ročník.

4/ Mesto Banská Štiavnica pokračuje v úprave verejných priestranstiev, tentokrát sme sa zašli pozrieť na Povrazník.

POČASIE

 

7. Štiavnický magazín 2023

V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:
1. 01:08 Otvorenie
2. 10:27 Kontrola plnenia uznesení
3. 14:30 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2023 o zrušení niektorých VZN
4. 20:09 Oprava zjavnej chyby v písaní Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022
5. 22:05 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o nakladaní s KO a DSO na území mesta
6. 35:28 Návrh vnútorného predpisu č. 001/2023 – Zásady odmeňovania primátora, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra, poslancov, predsedov a členov komisií mesta Banská Štiavnica
7. 55:33 Delegovanie poslancov MsZ do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica
8. 58:54 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny (funkčno – priestorový blok F.P.B. 14.1.1- A, Principlac), ul. Kysihýbelská Banská Štiavnica
9. 1:02:17 Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 11 Územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica
10. 1:18:10 Návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2023
11. 2:27:43 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 o poskytnutí dotácií
12. 2:30:47 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2022
13. 2:58:03 Vydávanie Štiavnických novín
14. 3:23:53 Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií MsZ v Banskej Štiavnici
15. 3:34:23 Vzdanie sa členstva v komisii výstavby a ŽP
16. 3:37:39 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 3:38:04 Prenájom časti pozemkov Ul. Križovatka, ako prípad hodný osobitného zreteľa
b) 3:47:52 Prevod pozemku C KN 1705 v k. ú. Banská Štiavnica, pod stavbou garáže
c) 3:51:04 Prevod pozemku parc. č. C KN 2180/21 v k. ú. Banská Štiavnica, Zigmund šachta
d) 3:58:21 Zámer na prenájom časti pozemku parc. č. E KN 1982/1, Šándorka
e) 4:05:32 Zámer na prenájom časti pozemkov, RÜCKSCHLOSS s.r.o., Zigmund šachta
f) 4:10:27 Zámer na prevod časti pozemku Ul. Na Zigmund šachtu, Zámočníctvo
g) 4:12:30 Zámer na naloženie s prebytočnými a neupotrebiteľnými pozemkami vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica
h) 4:14:42 Zrušenie zámeru na prevod časti pozemku parc. č. C KN 1863/5, Ul. A. T. Sytnianskeho
i) 4:17:47 Zámer na prevod spoluvlastníckeho podielu, Ul. Kutnohorská
j) 4:19:52 Priamy prevod majetku – byt na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 r.
k) 4:21:52 Zriadenie vecného bremena Ul. A. Pecha – pre FO
l) 4:23:42 Zámer na prevod spoluvlastníckeho podielu, lokalita Pod Širokým vrchom
m) 4:27:06 Námietka voči stanovenej cene dohodu
n) 4:29:58 Zámer na prevod časti pozemku z parc. č. C KN 220/1 v k. ú. B. Štiavnica
o) 4:37:45 Zámena pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica so spoločnosťou M+H+I s. r. o.
p) 4:52:47 Zámer na prenájom pozemku pre výstavbu staníc ZZS

17. 4:55:56 Informatívna správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok 2022 podľa VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
18. 4:58:06 Informatívna správa – nájomný vzťah „Hájovňa na Červenej studni“
19. 5:09:34 Informatívna správa pracovná skupina na riešenie parkovania a dopravy na území mesta Banská Štiavnica
20. 5:12:39 Informatívna správa zo zasadnutia valného zhromaždenia Región Banská Štiavnica
21. 5:25:34 Rôzne
22. 5:26:08 Interpelácie a dopyty poslancov
23. 6:01:22 Záver

 

6. Štiavnický magazín 2023

V 6. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V sobotu 4.februára kino Akademik odpremierovalo nový, slovenský film Slúžka aj za účasti samotných tvorcov. My sme boli tiež pozvaní.

2/ Poriadne nám primrzlo a tak aj tento rok predškoláci mohli absolvovať korčuliarsky kurz. Tento rok nemuseli ani nikam dochádzať, korčuľovali na Štefultove.

3/ Nárast cien potravín nepotrápil len domácnosti, ale samozrejme aj zariadenia školského stravovania. My sme navštívili dve, jedno na základnej škole a jedno na strednej aby sme zistili, ako sa s touto situáciou popasovali.

POČASIE

 

5. Štiavnický magazín 2023

V 5. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Predmetom, ktorý sa vyučuje na druhom stupni základných škôl je aj technika. Osnovy tohto predmetu obnášajú aj prípravu na materstvo a rodičovstvo. My sme sa na takúto vyučovaciu hodinu zašli pozrieť.

2/ V septembri minulého roka sme slávnostne otvárali mestský štadión, ktorý mal za sebou úspešnú prvú etapu rekonštrukcie. Štadión slúži aj verejnosti a je upravený na využívanie aj počas zimnej sezóny.

3/ Energetická kríza postihla nás všetkých. Domácnosti, podnikateľov, firmy aj inštitúcie. Ako sa s ňou vysporiadali naše školské a predškolské zariadenia sme zisťovali tento týždeň.

POČASIE

 

4. Štiavnický magazín 2023

V 4. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Väčšina z nás čakala na poriadne, zimné počasie a to aj prišlo. Je teda ideálny čas venovať sa zimným športom, medzi ktoré patrí aj lyžovanie. Predškoláci z Materskej školy Bratská absolvovali minulý týždeň lyžiarsky výcvik.

2/ Máte doma psa? Stalo sa Vám už niekedy, že ste sa pri venčení dostali do situácie, nie veľmi príjemnej, keď ste museli riešiť stret vášho psa so psom na voľno pusteným? Sťažností pribúda a tak sme sa tejto téme venovali.

3/ Oddelenie kultúry už začiatkom kalendárneho roka prichádza s novinkami. Nech sa páči nechajte sa pozvať.

POČASIE