38. Štiavnický magazín 2021

V 38. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Slávnostné Zasadnutie Mestského Zastupiteľstva v Kostole sv.Kataríny

2/ Replika Slavobrány z roku 1751, Salamandrový sprievod

3/ Salamandrové pódium 2021

POČASIE

 

37. Štiavnický magazín 2021

V 37. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica aj naďalej pokračuje v stavebných činnostiach a úpravách verejných priestranstiev. Čo všetko sa podarilo zrealizovať a čo sa plánuje sa dozviete v dnešnom magazíne

2/ Programátori sú veľmi žiadaní na trhu práce a práve odbor programátor je možné študovať aj v Banskej Štiavnica a to už tretí rok. My sme sa zašli pozrieť ako sa našim študentom tohto odboru darí

3/ Centrum voľného času pripravilo pre žiakov, pred-školákov a študentov opäť zaujímavú ponuku krúžkovej činnosti. My Vám povieme dokedy sa môžete prihlásiť a aké novinky sú pre Vás pripravené

POČASIE

 

36. Štiavnický magazín 2021

V 36. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vo štvrtok 2.septembra sme slávnostne zahájili otvorenie nového školského roka 2021/2022. Dúfame, že scenár z minulého roka sa nezopakuje a žiaci budú môcť navštevovať školu prezenčne

2/ V piatok 27.augusta si Mesto Banská Štiavnica pietnou spomienkou pripomenulo už 77.výročie SNP, ktoré sa dotklo aj nášho mesta

3/ Letná škola je projektom Ministerstva školstva a dá sa povedať ,že celkom populárnym. Žiaci aj rodičia prejavili záujem o štúdium aj počas tohto augusta a tak 100 detí chodilo do školy už o tri týždne skôr

POČASIE

 

35. Štiavnický magazín 2021

V 35. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Problémom parkovania v meste Banská Štiavnica sa zastupiteľstvo mesta zaoberá pravidelne nuž a miestni rezidenti majú častokrát pocit, že turisti ich pomaly vytláčajú z mesta. Jednou z problematických lokalít je Ulica Dolná a preto tu došlo k zmene dopravného značenia

2/ Téma odpadového hospodárstva je veľmi dôležitou a často diskutovanou témou, keďže ochrana životného prostredia a eliminácia odpadu je nevyhnutná. Mesto Banská Štiavnica navštívil Minister životného prostredia aby si sám pozrel náš projekt spracovania bioodpadu, teda novú kompostáreň

3/ Toto leto sa rozhodli aj Ozbrojené sily Slovenskej republiky priblížiť svoju prácu verejnosti a to v rámci festivalov Letofest. Jeden z nich sa konal aj u nás v Banskej Štiavnici

POČASIE

 

34. Štiavnický magazín 2021

V 34. Štiavnickom magazíne uvidíte:

Zastupiteľstvo

Počasie

Program:

1. 01:01 Otvorenie
2. 14:01 Kontrola plnenia uznesení
3. 16:34 Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020
4. 19:01 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2/2021
5. 37:11 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2021
6. 38:56 Rekonštrukcia a modernizácia atletického štadióna v Banskej Štiavnici – 1. etapa, zmluva o dielo
7. 1:01:05 Návrh ÚPN mesta Banská Štiavnica „Zmeny a doplnky č. 9“
8. 1:04:52 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny (funkčno priestorový blok F.P.B. 18.1.6 ), Ilijská ul., Sitnianska – Štefultov, Banská Štiavnica
9. 1:18:11 Úprava návrhového obdobia ÚPN mesta Banská Štiavnica
10. 2:25:57 Štúdia realizovateľnosti Záchytného parkoviska ulica Mierová, Lesnícka – prezentácia štúdie – prezentácia projektu od 11:30 hod. – 13:00 hod.
11. 1:20:22 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2021 – čiastočná úhrada nákladov v školách
12. 1:23:47 Verejné ocenenie v zmysle VZN – Štatút mesta
13. 1:34:24 Návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2020
14. 1:36:36 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:35:54 Prevod pozemkov pod stavbami, Zigmund šachta
b) 1:46:59 Zámer na naloženie s pozemkami v lokalite Počúvadlianske Jazero
c) 3:15:15 Nájomné a miestna daň za terasy pri reštauračných zariadeniach
d) 3:30:18 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 4970/2 (I.)
e) 3:33:48 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 4970/2 ( II.)
f) 3:36:12 Zámer na odpredaj (prenájom) časti pozemku parc. č. E KN 6409/65 v k. ú. Banská Štiavnica
g) 3:39:07 Zámer na zámenu lesných pozemkov k. ú. Banská Štiavnica
h) 3:42:56 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
i) 3:45:59 Prevod pozemku C KN 840/3, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Ul. Š. Moyzesa)
j) 3:49:04 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí Kolpašská ul.
k) 3:52:41 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 5283/21, 5283/117 a prenájom pozemku parc. č. 5283/116
l) 3:55:52 Vyhodnotenie výsledkov verejných obchodných súťaží

15. Informatívne správy:

a) 4:10:50 Príprava nového VZN o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica
b) 5:31:05 Medzinárodný projekt Volunteering Cities+
c) 5:34:32 Salamandrové dni 2021
d) 5:40:09 Valné zhromaždenie Bytová správa s.r.o. 2021
e) 5:42:18 Koncepcia rozvoja spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s.r.o.
f) 6:01:14 Odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta
g) 6:06:27 Zabezpečenie karanténnej stanice

16. 6:35:09 Rôzne
17. 6:35:17 Interpelácie a dopyty poslancov
18. 6:42:54 Záver

 

33. Štiavnický magazín 2021

V 33. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Centrum voľného času minulý týždeň ukončilo letné, denné tábory posledným turnusom. Počas celého leta mali vyhlásenú zbierku, kde rodičia mohli podporiť útulok pre psíky. V piatok sme im všetci spoločne vyzbierané veci zašli zaniesť

2/ Mestskí policajti majú počas letnej turistickej sezóny naozaj veľa práce, napriek tomu si aj tento rok našli čas aby zavítali do občianskeho združenia Margarétka a predviedli klientom ukážky svojej práce

3/ Toto leto sa vôbec prvýkrát v histórii podarilo zorganizovať letný workshop hry na zobcovej flaute a to práve u nás v Banskej Štiavnici. Workshop bol určený predovšetkým pre deti a tie prišli dokonca aj zo zahraničia

POČASIE

 

32. Štiavnický magazín 2021

V 32. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Futbalový klub FK Sitno Banská Štiavnica prvýkrát v histórii klubu usporiadal denný, športový tábor pre dievčatá a chlapcov. Nuž a záujem zo strany verejnosti ich úprimne prekvapil, prihlásilo sa až 58 detí

2/ Starý zámok v sobotu ožil už 21.ročníkom Nezabudnutých remesiel a tak sme sa aspoň na chvíľu mohli vrátiť ku kultúrnemu letu na aké sme boli zvyknutí pred pandémiou. A veru stálo to zato

3/ Mesto Banská Štiavnica aj naďalej pokračuje v stavebných činnostiach. Mesto bolo opäť úspešné v niekoľkých projektoch a získalo financie. Na aké konkrétne činnosti sa dozviete v dnešnom magazíne

POČASIE

 

31. Štiavnický magazín 2021

V 31. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Centrum voľného času už viac ako desať rokov organizuje letné tábory pre všetky deti, ktoré chcú efektívne stráviť svoj voľný čas. Tento rok už majú za sebou pomaly tretí turnus, plný zážitkov a detskej radosti

2/ Oddelenie kultúry sa snaží priniesť kultúru naozaj každému a toto leto doslovne, pod okná panelákových bytov. Premietanie pod holým nebom, detské divadelné predstavenia, či divadlo pre dospelých, toto všetko sa deje na sídlisku Drieňová

3/ Už túto sobotu nás čakajú Nezabudnuté remeslá. My Vás na ne srdečne pozývame

POČASIE

 

29. Štiavnický magazín 2021

V 29. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V dnešnom magazíne sa budeme opäť venovať téme rekonštrukcie štadióna v Meste Banská Štiavnica. Tak ako sme sľúbili prinášame aj stanovisko futbalového klubu FK Sitno Banská Štiavnica

2/ Denné prázdninové tábory sú veľmi populárne, aj keď v momentálnej situácii je to kvôli opatreniam trošku zložitejšie. Atléti však nevynechali ani tento rok a od 12.7 začínal prvý, cyklistický turnus

3/ “Deň odkvapov”, tak sa volá projekt Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ktorý sa v sobotu 3.7 realizoval aj našom meste. Špecialisti prišli kontrolovať odkvapy historických objektov aby tak predišli ich poškodeniu

POČASIE