30. Štiavnický magazín 2017

V 30. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Ku “Kultúrnemu letu” v Banskej Štiavnici neodmysliteľne patrí aj najväčšie augustové podujatie “Nezabudnuté remeslá”, aj tentokrát Vás oddelenie kultúry pozýva prežiť históriu našich predkov v neopakovateľnej atmosfére v sobotu 5.augusta

2/Vo štvrtok 20.júla bolo síce poriadne horúco, ale ani vysoké teploty neodradili milovníkov behu od účasti už na 19.ročníku pretekov “Drieňovského okruhu”

3/ Denné tábory počas letných prázdnin sú čoraz populárnejšie.Tematikou je šport, tvorivé dielne,ale aj zlepšenie jazykovej úrovne detí.My sme sa zašli pozrieť na obľúbený atletický tábor na základnej škole J.Horáka

POČASIE

29. Štiavnický magazín 2017

V 29. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V termíne od 8.júla až do 16.júla sa v Banskej Štiavnici konali Majstrovstvá Slovenskej republiky 2017 v šachu jednotlivcov, vyhlasovateľom súťaže bol Slovenský šachový zväz a zmerať sily si prišlo vyše 140 súťažiacich nielen zo Slovenska, ale I z okolitých krajín

2/Jedným z najobľúbenejších podujatí “Kultúrneho leta “ v našom meste je určite Štiavnický Živý šach.Tento rok sa konal už 13.ročník a organizátorom sa naozaj vydaril.Pestrý program,v ktorom nechýbali šermiarske súboje, hrané scénky,módna prehliadka historických odevov, tradičný jarmok to všetko si v príjemnej atmosfére vychutnávali návštevníci tohto podujatia do neskorých večerných hodín.

POČASIE

28. Štiavnický magazín 2017

V 28. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V utorok 27.júna do Banskej Štiavnice zavítal Peter Káčer s “Nadáciou TA 3” aby odštartoval z Námestia sv. Trojice tretiu etapu už štvrtého ročníka charitatívneho podujatia “Káčer na bicykli 2017”

2/ Aj materská škôlka na sídlisku Drieňová “Čistinka” ku koncu školského roka usporiadala rozlúčku so svojimi najstaršími škôlkármi , predškolákmi, ktorých po prázdninách čakajú už úplne iné povinnosti, povinnosti školákov

3/ Slovenský zväz telesne postihnutých Banská Štiavnica už pravidelne pre svojich členov organizuje podujatia rôzneho druhu.Tentokrát nás pozvali na už jubilejný 10.ročník “Športového dňa”

POČASIE

27. Štiavnický magazín 2017

V 27. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

Program:

1. 00:57 Otvorenie

2. 12:17 Kontrola plnenia uznesení

3. 14:21 Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách

4. 24:49 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

5. 43:53 Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016

6. Návrh na zvýšenie výdavkov na údržbu objektu Rubigall

7. 49:21 Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2017 a správa o plnení uznesenia MsZ č. 41/2017 časť B

8. Majetkové veci mesta

53:37 a) Prevod pozemku parc. č. C KN 5283/94 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

1:03:25 b) Prevod pozemku parc. č. C KN 5724/2 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

1:28:37 c) Prevod pozemkov parc. č. C KN 6993/3 a 6993/4 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

1:36:37 d) Prevod pozemkov parc. č. C KN 5982/7 a C KN 6286/9 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

1:47:49 e) Priamy prevod pozemkov pod stavbou trafostanice na Ulici Hájik v Banskej Štiavnici pre SSE – Distribúcia a. s. Žilina

1:51:39 f) Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj – Dom smútku na Štefultove

1:58:04 Priestor pre občanov

2:48:44 g) Zámer na priamy odpredaj majetku – rodinný dom, súp. č. 1266 s príslušenstvom, ako prípad hodný osobitného zreteľa

2:55:53 h) Zámer na priamy prenájom pozemkov p. č. C KN 778 a C KN 5682/10 v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. Štefana Moyzesa

3:00:55 i) Zámer na priamy prevod pozemku pod stavbou trafostanice v k. ú. Banky – lokalita Vindišlajtňa, pre SSE – Distribúcia a. s. Žilina

3:04:54 j) Zámer na priamy prevod pozemku p. č. C KN 1520/3 v k. ú. Banská Štiavnica – ponukovým konaním (lokalita Horná huta)

3:09:22 k) Zámer na prevod bytov na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 15 rokov

3:16:33 l) Opakovaný prenájom pozemkov pre Strednú odbornú školu lesnícku v Banskej Štiavnici

9. 3:27:19 Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Bytová správa s. r. o. Banská Štiavnica

10. 3:36:57 Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.

11. 3:42:40 Informatívna správa z Valného zhromaždenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica

12. 3:46:14 Rôzne

13. 4:15:32 Interpelácie a dopyty

14. 4:54:19 Záver