52. Štiavnický magazín 2016

V 52. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Základná umelecká škola už tradične organizuje v čase adventu veľmi príjemné podujatie s názvom „Mikulášske popoludnie“. Samozrejme nebolo tomu inak ani tento rok, no a my sme tu nemohli chýbať

2/ Aj tento rok sa Vám milí diváci prostredníctvom našej televízie v najkrajšom čase roka, v čase Vianočných sviatkov prihovoria zástupcovia katolíckej a evanjelickej cirkvi

3/ Aj poslanci mesta Banská Štiavnica sa touto cestou prihovárajú Štiavničanom, aby im zaželali pokojné prežitie vianočných sviatkov

4/ Múzeum vo Svätom Antone už viac ako 20 rokov v predvianočnom čase organizuje podujatie „Vianoce pre zvieratká“ tentokrát sa stromček pre zvieratká zdobil 20.decembra

POČASIE

51. Štiavnický magazín 2016

V 51. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:

1. 01:12 Otvorenie

2. 07:28 Kontrola plnenia uznesení

3. 10:00 Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica

4. 22:56 Návrh dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5. 37:26 Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica na roky 2017, 2018 a 2019

6. 46:40 Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2017, 2018 a 2019

1:41:19 Priestor pre občanov

7. 2:35:59 Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2017

8. 2:38:45 Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2017

9. 2:42:00 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 2:42:07 Prevod pozemku parc. č. C KN 20/5 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

b) 2:49:02 Prevod pozemku parc. č. C KN 2180/36 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

10. 22:53:24 Vzdanie sa členstva v Komisii cestovného ruchu a kultúry

11. 2:56:18 Informatívna správa o zámere prestavby objektu Plety na polyfunkčné centrum

12.. 3:06:25 Rôzne

13. 3:33:41 Interpelácie a dopyty

14. 3:59:33 Záver

50. Štiavnický magazín 2016

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V pondelok 28.novembra sa dobrovoľní darcovia krvi zišli na Mestskom úrade aby si slávnostne prevzali Plakety MUDr. Jána Jánskeho a MUDr. Kňazovického za viacnásobné bezplatné darovanie krvi

2/ Do mesta Banská Štiavnica v sobotu 3.decembra zavítal Mikuláš aby odmenil všetky poslušné deti, ktoré ho čakali v kultúrnom centre spolu s rodičmi,starými rodičmi a zabávačom Erikom

3/ Mesto Banská Štiavnica aj tento rok vychádza v ústrety našim spoluobčanom, ktorý bohužiaľ nemajú domov a v zimných mesiacoch potrebujú priestor na prenocovanie. Ten je opäť k dispozícii od decembra

4/ Oddelenie kultúry mesta aj na záver kalendárneho roka pripravilo kultúrne podujatia pre deti aj dospelých Pozve Vás na ne riaditeľ oddelenia kultúry Ing. Marko

POČASIE

49. Štiavnický magazín 2016

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:

1. 01:02 Otvorenie

2. 10:36 Kontrola plnenia uznesení

3. 12:41 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2016 Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici: Veľkonočný jarmok, Festival kumštu remesla a zábavy, Štjavnycký vjanočný jarmok.

4. 18:39 Návrh na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

5. 24:19 Usporiadanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica a cudzích pozemkov pod stavbami vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica v roku 2017

6. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 29:58 Návrh na vyhlásenie IV. opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – garáže na Špitálskej ulici 6 s príslušenstvom

b) 37:18 Zámer na priamy odpredaj majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa – dom na Ulici akademická 1

c) 44:50 Prevod časti pozemku parc. č. E KN 6869/8 v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

d) 50:41 Návrh na zriadenie vecného bremena pre Stredoslovenskú vodárenská

spoločnosť, a. s. – kanalizácia Ul. SNP a 8. mája

e) 54:31 Zámena pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný osobitného zreteľa

f) 1:01:26 Prevod pozemkov parc. č. C KN 806/2, 808, 809/1, 809/2 v k. ú Banská Štiavnica, zastavaného stavbou vo vlastníctve kupujúcich

7. 1:08:01 Informatívna správa o vypracovaní a prerokovaní urbanistickej štúdie obytná zóna v lokalite Principlac (F.P.B. 14.1.2. – južná časť Banská Štiavnica)

8. 1:13:29 Správa o zahraničnej pracovnej ceste primátorky mesta

9. 1:19:27 Vzdanie sa členstva v Komisii školstva, práce s deťmi, mládežou a športu

10. 1:41:01 Rôzne

11. 1:41:18 Interpelácie a dopyty

2:09:18:03 Priestor pre občanov

12. 2:59:42 Záver