5. Štiavnický magazín 2021

V 5. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Minulý týždeň aj mesto Banská Štiavnica začalo so scríningovým testovaním na COVID-19.O tom ako okres Banská Štiavnica dopadol, koľko ľudí sa prišlo dať odtestovať a koľko máme pozitívnych sa dozviete v dnešnej reportáži

2/ Od 27.januára 2021 platia pravidlá,ktoré môžeme rozdeliť do dvoch skupín a to kde sa potrebujete preukazovať negatívnym testom na COVID -19 a kde môžete ísť aj bez testu.

3/ Aj športové kluby prechádzajú ťažkým obdobím. Šport chýba trénerom aj zverencom a je to už skoro rok,čo sme sa ocitli v tejto situácii. My sme navštívili futbalový klub FK Sitno a túto tému sme prebrali

POČASIE

 

4. Štiavnický magazín 2021

V 4. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vo štvrtok 21.1.2021 mesto Banská Štiavnica začalo so scríningovým testovaním COVID -19 a to na novom odberovom mieste Základnej školy Jozefa Kollára na sídlisku Drieňová

2/ Vzhľadom na momentálnu situáciu sa na základných školách vyučuje len formou dištančného štúdia. Čo sa však podarilo otvoriť je školský klub detí, nuž a za akých podmienok funguje sme sa zašli pozrieť

3/ Materské školy fungovať môžu,avšak taktiež v obmedzenom režime a len pre deti rodičov,ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a nemôžu pracovať z domu. My sme s našou kamerou navštívili Ekodubákov v MŠ 1.Mája

POČASIE

 

3. Štiavnický magazín 2021

V 3. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Tak ako to býva zvykom na začiatku nového kalendárneho roka, aj tentokrát sa Vám milí diváci prihovorí v príhovore primátorka mesta Mgr.Nadežda Babiaková

2/ Ešte v predvianočnom čase bol na území celej Slovenskej republiky vyhlásený Lockdown a zákaz vychádzania. O momentálnych opatreniach a obmedzeniach sme sa porozprávali s riaditeľom obvodného oddelenia policajného zboru Banská Štiavnica a náčelníkom Mestskej polície

3/ Ako som už spomenula situácia ohľadom pandémie COVID -19 sa stále nezlepšuje, práve naopak a tak sme sa zašli popýtať na Mestský úrad ako to momentálne u nás na území mesta Banská Štiavnica vyzerá

POČASIE

 

2. Štiavnický magazín 2021

V 2. Štiavnickom magazíne uvidíte:

Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:11Otvorenie
2. 21:33 Kontrola plnenia uznesení
3. 25:06 Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách
4. 1:07:59 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach
5. 1:39:00 Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach
8. 02:19:22 Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019
9. 2:54:14 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 v znení neskorších právnych predpisov (zák. č. 545/2005 Z. z.)
10. 2:31:58 Plán práce MsZ na I. polrok 2021
11. 2:36:36 Plán práce HK na I. polrok 2021
12. 2:37:58 Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
13. 3:12:47 Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2019
14. 3:15:45 Žiadosť o NFP – nabíjacie stanice na elektromobily v meste Banská Štiavnica
15. 3:24:05 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 3:24:40 Prevod pozemku parc. č. E KN 6141 v k. ú. Banská Štiavnica do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica darovaním
b) 3:26:49 Prevod pozemku v k. ú. Banská Štiavnica,
c) 3:33:27 Zámer na prevod pozemkov pod stavbami, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
d) 3:36:45 Zámer na prevod pozemku v k. ú Banská Štiavnica,
e) 3:45:13 Zámer na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch E KN 2668/6,7,11, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
f) 3:48:36 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 6515/1, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
g) 3:51:25 Prenájom poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku
h) Žiadosť spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o. o odpustenie časti ročného nájomného za rok 2019 a 2020
i) 4:41:36 Kúpa parkoviska pri Počúvadlianskom jazere

16. 4:50:34 Informatívna správa o činnosti Štiavnických novín za rok 2019
17. 4:52:04 Informatívna správa o organizovaní 17. európskych baníckych a hutníckych dní v BS
18. 4:55:18 Rôzne
19. 5:04:46 Interpelácie a dopyty
20. 5:23:57 Záver

 

1. Štiavnický magazín 2021

V 1. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Slávnostné ukončenie „Mesta kultúry – Almázia“

2/ Novootvorené zariadenie pre seniorov v meste Banská Štiavnica

3/ Projekt „Zaľúbená Štiavnica“

4/ Podnikatelia a koronakríza

5/ Rekonštrukcia nádvoria Múzea vo Svätom Antone

6/ Banícky expres

7/ Otvorenie Plavárne na Klingeri

8/ Otvorenie dopravného ihriska

9/ Salamandrové dni 2020

10/ Rekonštrukcia verejných priestranstiev Ulica Mládežnícka

11/ Kalvária

12/ Mikuláš zapísaný v Slovennskej knihe rekordov, Mirko Kyjovský

POČASIE