50. Štiavnický magazín 2023

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:

1. 00:58 Otvorenie
2. 05:18 Kontrola plnenia uznesení
3. 07:09 Návrh VZN č. /2023 o zrušení VZN č. 10/2013 o výkone taxislužby na území mesta BS
4. 12:23 Návrh VZN č. …/2023 – Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných SBM v BS
5. 15:53 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2016 – Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných Mestom Banská Štiavnica
6. 18:53 Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/2020 o dočasnom parkovaní
7. 50:04 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 6/2023
8. 1:05:01 Mestské kúpele – plaváreň – riešenie situácie v súvislosti s rekonštrukciou objektu
1:31:30 Priestor pre verejnosť
9. 1:56:04 Návrh rozpočtu TS m. p. Banská Štiavnica na roky 2024, 2025, 2026
10. 2:04:11 Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2024, 2025, 2026
11. 3:01:41 Plán práce MsZ na I. polrok 2024
12. 3:04:01 Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2024
13. 3:05:39 Návrh Urbanistickej štúdie – obytnej zóny F.P.B. 6.2.5 Ul. Údolná, Banská Štiavnica
14. 3:08:24 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 3:08:43 Dohoda o zrušení vecného práva V 471/2003
b) 3:10:32 Námietka voči kúpnej cene za prevod pozemku parc. č. C KN 5283/124, Ul. SNP
c) 3:12:24 Námietka voči kúpnej cene za prevod časti pozemku parc. č. C KN 3541/1, Úvozná ul.
d) 3:14:52 Zmena uznesenia – námietka voči odplate za zriadenie vecného bremena
e) 3:17:17 Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a. s., Žilina – Lintich
f) 3:19:48 Zámer na zámenu pozemkov – Remeselnícka ulica
g) 3:22:15 Zámena pozemkov, Ul. Križovatka
h) 3:26:48 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech StVS, a. s., BB – Partizánska
i) 3:55:16 Zámer naloženia s pozemkami – Trojický vrch – vybudovanie campusu HUAJA

15. 4:23:15 Informatívna správa o uskutočnenom VO o poskytnutí služby – VIO TV
16. 4:26:13 Informatívna správa o činnosti Štiavnických novín v roku 2022
17. 4:28:09 Informatívna správa o zmene organizačnej štruktúry MsÚ
18. 4:33:30 Rôzne
19. 4:36:05 Interpelácie a dopyty poslancov
20. 4:56:33 Záver

 

49. Štiavnický magazín 2023

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V stredu 6.decembra oslavoval meniny Svätý Mikuláš. Oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica pozvalo všetky deti do kultúrneho centra, kde bol pre ne pripravený program a čakalo sa aj na príchod Mikuláša.

2/ Aj v materskej škole na Ulici Bratská sa už zvianočnieva. V utorok 5.decembra pripravili vianočné trhy a program venovaný tradíciám Adventu.

3/ Občianske združenie Margarétka nás každoročne pozýva na divadelné predstavenie, ktoré nacvičujú klienti denného stacionára. Tento rok sa rozhodli cestovať s cestovnou kanceláriou.

POČASIE

 

48. Štiavnický magazín 2023

V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Jednou z naj-diskutovanejších tém momentálne je aj uzatvorenie mestskej plavárne od 1.decembra.Bazén potrebuje rekonštrukciu dna, ako to však bude s plavárňou ďalej sme sa spýtali pani primátorky.

2/ Zima nám už zaklopala na dvere a mnohí sa určite potešili krásnej, zasneženej krajine. Motoristi už až takú radosť zrejme nemajú. Ako vyzerá operačný plán zimnej údržby sa dozviete v dnešnej reportáži.

3/ Kino Akademik premieta od roku 1993.Tento rok však oslavuje 10.výročie a to 10 rokov od jeho digitalizácie.

POČASIE