43. Štiavnický magazín 2022

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Prvá etapa rekonštrukcie mestského štadióna je hotová a môže sa športovať. Tréningy sú v plnom prúde a my sme sa zašli opýtať ako sa atlétom pozdávajú súčasne podmienky.

2/ Základná škola Jozefa Horáka má za sebou mimoriadne aktívny mesiac. Postíhali teda množstvo rôznorodých aktivít a my Vám o nich povieme viac.

3/ Seniorské Talentárium je obľúbeným kultúrnym podujatím, ktoré naposledy privítalo talenty v roku 2019 kvôli pandémii Covidu-19. Tento rok sa však opäť uskutočnilo v kultúrnom centre.

POČASIE

 

42. Štiavnický magazín 2022

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:02 Otvorenie
2. 09:04 Kontrola plnenia uznesení
3. 10:50 Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 1. 9. 2022
4. 15:06 Správa o príprave TS m. p. Banská Štiavnica na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov
5. 21:52 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny, Bočná (F.P.B.2.1.2), Banská Štiavnica
6. 24:35 Správa o začatí obstarávania Zmeny a doplnky č. 10 Územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica – rozšírenie predmetu obstarávania
7. 34:00 Majetkové veci

a) 34:23 Prevod pozemku parc. č. C KN 5821/3, Ul. Pod Paradajzom
b) 46:05 Vyhodnotenie výsledkov II. Opakovaného ponukového konania na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky „Pálkovský majer“
c) 49:41 Zámena majetku BBSK – ponuka majetku – Školské dielne
d) 52:57 Zámer na prevod pozemkov parc. č. E KN 1594/1 a 1594/3 Ul. J. Palárika, Delta Company s. r. o.
e) 55:41 Prevod pozemku z parc. č. C KN 4535/13 v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. Ľ. Štúra)
f) 58:47 Prevod pozemku z parc. č. C KN 5645/4 v k. ú. Banská Štiavnica (Partizánska ulica)
g) 1:01:35 Zámena pozemkov parc. č. C KN 6957/2 a C KN 7855/4 v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. Srnčia)
h) 1:04:35 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 5571/1 v k. ú Banská Štiavnica, Ul. Ľ. Štúra
i) 1:07:06 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 2180/21 v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. Na Zigmund šachtu)
j) 1:09:30 Zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. Obrancov mieru)
k) 1:29:05 Prevod pozemkov Ul. Antolská
l) 1:31:42Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve , zriadenie vecného bremena v prospech mesta Banská Štiavnica
m) 1:39:49 Zámer na zámenu pozemkov p.č.C KN 4955/5,7,1 v k.ú Banská Štiavnica

8. 1:42:09 Informatívna správa o vypracovanej inventarizácii verejnej zelene na sídlisku Drieňová
9. 1:58:10 Rôzne
10. 2:07:49 Interpelácie a dopyty poslancov
11. 2:46:01 Záver

 

41. Štiavnický magazín 2022

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Materská škola 1.Mája je zapojená do projektu, ktorý učí našich škôlkárov ako sa správne správať v cestnej premávke, čo je veľmi dôležité. Minulý týždeň sme sa zašli pozrieť na dopravné ihrisko ako to ovládajú v praxi.

2/ Slovenskom otriasla dopravná nehoda pod vplyvom alkoholu, ktorá sa stala minulý týždeň v Bratislave a pripravila o život niekoľkých mladých, nevinných ľudí. Táto tragédia poznačila na celý život rodiny a príbuzných, avšak ako sme sa dozvedeli aj u nás v Banskej Štiavnici ma jazda pod vplyvom alkoholu stúpajúcu štatistiku.

3/ Keďže na sociálnych sieťach rezonuje ako hlavná téma kúpa nemocnice a nie všetky informácie sú úplne kompletné požiadali sme o vyjadrenie k téme primátorku mesta.

POČASIE

 

40. Štiavnický magazín 2022

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:
1. 01:01 Otvorenie
2. 08:59 Prevod akcií spoločnosti Nemocnica Banská Štiavnica, a. s.
3. 1:33:10 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 5/2022
4. 1:47:26 Prevod pozemku parc. č. C KN 837 v k.ú Banská Štiavnica
5. 1:53:03 Prevod pozemku parc. č. C KN 1941/6 v k.ú Banská Štiavnica
6. 1:56:51 Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez p. č. E KN 6593/3
7. 2:00:22 Rôzne
8. 2:05:45 Interpelácie a dopyty poslancov
9. 2:58:20 Záver