Štiavnický magazín 2023

V 26. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:

1. 01:01 Otvorenie
2. 13:48 Kontrola plnenia uznesení
3. 16:59 Správa o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii majetku v roku 2022
4. 18:49 Záverečný účet mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení zriadených mestom Banská Štiavnica za rok 2022
5. 27:10 Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica za rok 2022
6. 43:52 Poskytnutie dotácie pre Spevokol Štiavničan
7. 46:14 Úhrada nákladov Integračného klubu
8. 1:17:25 Dodatok č. 2 k VZN mesta B. Štiavnica č. 1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta B. Štiavnica

1:57:07 Priestor pre občanov

9. 2:32:54 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 3/2023
10. 3:12:00 Dodatok č. 2 k rokovaciemu poriadku MsZ mesta Banská Štiavnica
11. 3:16:00 Plán práce MsZ na II. polrok 2023
12. 3:17:16 Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2023
13. 3:20:57 Správa o stave mesta Banská Štiavnica za rok 2022
14. 3:22:25 Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie za rok 2022
15. 3:24:10 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Štiavnica na roky 2023 – 2027
16. 3:29:35 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 3:29:59 Uznesenie č. 25/2023 – oprava chyby v písaní
b) 3:31:26 Návrh na vyhlásenie OVS – pozemky pod Trojickým vrchom
c) 3:33:56 Priamy prenájom pozemkov ponukovým konaním – záhradka ul. Pletiarska
d) 3:35:55 Prenájom pozemku parc. č. C KN1863/5, Ul. A. T. Sytnianskeho
e) 3:38:29 Prenájom časti pozemkov parc. č. C KN 2180/1, 2180/29, 2176/1, Zigmund šachta
f) 3:46:27 Prenájom pozemku parc. č. C KN 1720 a 1721 v k. ú. BS, výstavba staníc ZZS
g) 3:55:49 Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch, Ul. Kutnohorská
h) 4:02:19 Prevod pozemkov parc. č. C KN 220/2 a 220/4 Ul. J. I. Bajzu
i) 4:05:22 Prevod pozemkov Ul. Horná Huta v k. ú. Banská Štiavnica, pre SSD a. s. Žilina
j) 4:08:06 Prevod pozemkov v k. ú. Štiavnické Bane pre SSD a. s. Žilina
k) 4:09:57 Prevod pozemku parc. č. E KN 911/13 v k. ú. BŠ, TIDLY SLOVAKIA, a. s.
l) 4:13:31 Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a. s., Žilina – Horná Huta
m) 4:15:48 Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 2347/28
n) 4:27:36 Vyhodnotenie výsledkov OVS na prevod pozemkov na Ulici Š. Moyzesa
o) 4:30:49 Zámer na prevod pozemkov na Ul. Lesnícka – Mierová
p) 4:33:50 Zámer na prevod pozemku – A, Ul. J. Augustu
r) 4:38:57 Zámer na prevod pozemku – B, Ul. J. Augustu
s) 4:55:45 Zámer na prevod pozemku, Ul. M. Hattalu
t) 4:57:52 Zámer na prevod pozemku Banská Hodruša,

17. 5:00:25 Informatívna správa – plnenie zmluvy Amfiteáter
18. 5:14:16 Informatívna správa – VZ Joergesov dom
19. 5:16:51 Informatívna správa o prerozdelení časti finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky názvom Odstraňovanie následkov ničivého požiaru v Banskej Štiavnici
20. 5:36:38 Rôzne
21. 5:41:05 Interpelácie a dopyty poslancov
22. 6:20:45 Záver

 

25. Štiavnický magazín 2023

V 25. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V sobotu 17.júna naše Námestie sv.Trojice opäť ožilo kultúrnym podujatím. Aj napriek tragickým udalostiam z marca tohto roku sa to podarilo a my sme navštívili už 2.ročník Artiviamarketu.

2/ “Čo šepká les?” je názov vedomostnej súťaže pre žiakov základných škol nielen z Banskej Štiavnice.V pondelok 19.júna sa konal už 11.ročník.

3/ Vo štvrtok 15.júna sa v Aule SOŠ Lesníckej uvádzala do života kniha, ktorá rozpráva o histórii našich, Mestských lesoch.

POČASIE

 

24. Štiavnický magazín 2023

V 24. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V piatok 2.júna Základná škola Jozefa Horáka oslávila významné výročie a to už 60 rokov od jej založenia. Program bol celodenný a naozaj veľmi bohatý.

2/ Kultúrne leto v meste Banská Štiavnica už začalo a oddelenie kultúry si pre Vás pripravilo naozaj parádny program. Začíname už túto sobotu na Námestí sv.Trojice.

3/ V stredu 14.júna Primátorka mesta Nadežda Babiaková odovzdala ďakovné listy študentom stredných škôl, ktorí sa počas školského roka venovali dobrovoľníctvu.

POČASIE

 

23. Štiavnický magazín 2023

V 23. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V stredu 7.júna navštívila Banskú Štiavnicu Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Ako povedala na tlačovej konferencii “Štiavnica je unikátna a treba jej pomôcť”.

2/ Materská škola 1.Mája pri príležitosti “Dňa detí “ organizuje “Týždeň detskej radosti“. Nás pozvali aby sme sa prišli pozrieť na štvrtkovú aktivitu.

3/ Rodičovské združenie môže byť celkom nepríjemnou povinnosťou aj pre samotných rodičov, nie však na Súkromnej hotelovej akadémii. Sem by ste na takéto rodičovské chodili aj každý týždeň.

POČASIE

 

22. Štiavnický magazín 2023

V 22. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V utorok 30.mája oslavovali škôlkári Medzinárodný deň detí na našom štadióne. Čakali ich súťaže, hasiči aj policajti.

2/ V piatok 26.mája sa zas na štadióne behalo a behali opäť deti. Konal sa tu totiž už 36.ročník Malého behu Trate Mládeže a účasť bola perfektná.

3/ Festival Kumštu ,remesla a zábavy je obľúbeným podujatím Slovenského banského múzea na Starom zámku. Tento rok oslávil štvrťstoročnicu.

4/ Seniorom z lokality Povrazník chýbali na Komorovských tajchoch lavičky. Chodia sem na zdravotné prechádzky, nemali si však kde oddýchnuť. V pondelok im Mestské lesy s.r.o 2kusy osadili a tak si majú kde posedieť.

POČASIE