13. Štiavnický magazín 2019

V 13. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Almázia Mesto kultúry 2019 zahŕňa množstvo zaujímavých podujatí, workshopov a projektov. My sme ako prvý navštívili workshop „Je to v nás“ avšak zisťovali sme aké ďalšie projekty nás v dohľadnej dobe čakajú

2/ Je novodobým trendom,že na sociálnych sieťach sa šíri kopec nepravdivých a faktami nepodložených informácií a ako inak opäť je tu téma, ktorá zarazila Štiavničanov. Parkovisko na Ulici Dolnej je vraj nereálny projekt

3/ Jednou z naj-diskutovanejších tém v meste je okrem zdravotníctva, parkovania nepochybne zeleň. Tentokrát opäť rozdelila ľudí na dva tábory, pokračuje sa totiž v druhej etape revitalizácie zelene na Ulici Dolná

4/ Štiavnické školstvo naozaj zaznamenáva progres a to aj vďaka projektom, do ktorých sa jednotlivé školy zapájajú. Tentokrát sme sa zašli pozrieť ako netradične sa dá učiť slovenčina, matematika, či výtvarná výchova

POČASIE

12. Štiavnický magazín 2019

V 12. Štiavnickom magazíne uvidíte:

Zastupiteľstvo

Počasie

Program:

1. 00:58 Otvorenie

2. 12:07 Kontrola plnenia uznesení

3. 14:14 Návrh VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území mesta Banská Štiavnica

4. 49:08 Návrh na zmenu programového rozpočtu – Podprogram 6.2 Zber a triedenie separovaného odpadu

5. 51:35 Návrh rozpočtu podnikateľskej činnosti Mesta Banská Štiavnica pre roky 2019, 2020 a 2021

6. 1:01:28 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018

7. 1:07:08 Návrh na povolené prekročenie výdavkov

8. 1:15:49 Zhodnotenie odpadového hospodárstva mesta Banská Štiavnica za r. 2018 a potrebné zmeny na rok 2019

9. 2:05:32 Návrh na zápis do kroniky mesta za rok 2017

10. Majetkové veci mesta

a) 2:07:20 Prevod bytov na Nám. sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 rokov

b) 2:10:12 Prenájom pozemku k. ú. Banky

c) 2:13:05 Prevod pozemku parc. č. CKN 1546/1, 1547/3, 1547/4 v k. ú. Banská Štiavnica

d) 2:15:42 Prevod pozemku parc. č. CKN 1549/1, 1548/4, 1548/5 v k. ú. Banská Štiavnica

e) 2:18:38 Prevod časti pozemku parc. č. CKN 5571/10 a 5571/11

f) 2:21:29 Prevod pozemku parc. č. 1815/4 v k. ú. Banská Štiavnica

g) 2:27:23 Prevod pozemku parc. č. C KN 1243/4 v k. ú. Banská Štiavnica

h) 2:30:01 Návrh na zriadenie vecného bremena uloženia podzemného el. vedenia, v prospech Stredoslovenská distribučná, a. s.

i) 2:33:37 Návrh na naloženie s pozemkom parc. č. CKN 2037 v k. ú. Banská Štiavnica, Malé trhovisko

j) 2:40:05 Zámer na prenájom časti pozemku parc. č. CKN 6902/1

k) 2:47:26 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 5322/1 v k. ú. Banská Štiavnica

l) 2:55:58 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 5571/1 v k. ú. Banská Štiavnica

m) 2:58:46 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. EKN 5428/2 a 5427/2 v k. ú. Banská Štiavnica

n) 3:04:26 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 2825 v k. ú. Banská Štiavnica

o) 3:08:20 Zámer na prevod pozemku pod stavbou elektroenergetického zariadenia v k. ú. Štiavnické Bane, pre SSD, a. s. Žilina

p) 3:10:58 Zámer na zámenu pozemkov

q) 3:16:21 Zámer na zámenu pozemkov

11. 3:25:26 Informatívna správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok 2018 podľa VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

12. 3:29:39 Informatívna správa o príprave stavebných akcií financovaných z rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2019

13. 3:52:53 Informatívna správa o zapojení sa do medzinárodného projektu ECHOES – Európske kultúrne dedičstvo

3:58:00 Priestor pre občanov

14. 14:16:29 Rôzne

15. 4:29:27 Interpelácie a dopyty

16. 5:06:25 Záver

11. Štiavnický magazín 2019

V 11. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Almázia Mesto kultúry 2019 obnáša mnoho nových, zaujímavých projektov. Jedným z nich je aj hudobný workshop na Šobove s Wašom Waučkowcom, kde sme sa zašli pozrieť

2/ V pondelok 11.marca sa začal týždeň prevencie proti ochoreniam mozgu „Týždeň mozgu“. My sme boli pozvaní do Denného centra na Štefultove, ktoré sa do projektu zapája už 4.rok

3/ Spolok slovenských žien Živena má pre sebou významný rok, ale aj plné ruky práce. V pondelok 11.marca si uctili všetky ženy ešte pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa žien

4/ Mesto Banská Štiavnica a miesta organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov si v stredu 6.marca pripomenuli už 74.výročie Oslobodenia mesta Banská Štiavnica pri Pamätníku Oslobodenia

POČASIE

Tanečné vystúpenie Applause a hostí

10. Štiavnický magazín 2019

V 10. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Obdobie Fašiangov je plné zábavy, jedla, plesov, či karnevalov. Aj žiaci základnej školy Jozefa Kollára si pripomínali fašiangové tradície a to nielen karnevalom, ale po prvýkrát aj Fašiangovým sprievodom po sídlisku Drieňová

2/ Tanečná skupina Applause je veľmi úspešnou a úspechy si prináša z celoslovenských súťaží. Minulý piatok si pripravili tanečné vystúpenie pre svoje rodiny aby im ukázali pokrok, za ktorým stojí kopec driny, voľného času a energie

3/ Zimomravenie je naozaj obľúbeným podujatím, ktoré každoročne navštevujú rodičia so svojimi ratolesťami v čase jarných prázdnin a to nielen z nášho mesta, ale dokonca sem kvôli tomuto podujatiu ľudia cestujú aj z okolia. Tento rok išlo o jubilejný 10.ročník

POČASIE

09. Štiavnický magazín 2019

V 09. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Minulý týždeň sme boli pozvaní do Denného centra v meste , kde na nás čakal zaujímavý fašiangový program. Spievalo sa, hralo sa na harmonike, nechýbali ani fašiangové masky a chutné, čerstvo upečené šišky

2/ Stredná odborná škola lesnícka bola úspešná v projekte a získala financie na nové multifunkčné ihrisko, ktoré vyrastá pri lesníckom internáte. Po pár mesiacoch sme sa tam zašli pozrieť ako práce napredujú

3/ Sneh z verejných priestranstiev pomaly zmizol a máme tu ďalší nepríjemný problém, ktorý by občania chceli čo najskôr odstrániť a to je prach, ktorý prevažne vytvára štrkodrva, ktorá sa používala ako posypový materiál. Dobrá správa je ,že s jarným čistením sa už začalo

POČASIE