17. Štiavnický magazín 2017

V 17. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V dňoch 20. a 21.apríla Stredná odborná škola služieb a lesníctva organizovala už 3.ročník celoslovenskej súťaže mladých pilčíkov “Drevorubač junior 2017”

2/ Mesto Banská Štiavnica aj v roku 2017 plánuje úpravu verejnej zelene v jednotlivých lokalitách mesta.Kde to bude tentokrát sa dozviete v dnešnom magazíne

3/ Aj v dnešnom magazíne sa vraciame k téme zdravotníctvo.V mesiaci apríl sa primátorka mesta stretla s ministerstvom zdravotníctva Tomášom Druckerom

4/ Materská škôlka “Čistinka” na sídlisku Drieňová má novú učebňu “Planetárium”. Deti sa tu učia o vesmíre, planétach a hviezdach

POČASIE

16. Štiavnický magazín 2017

V 16. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V dňoch 29.marca až 1.apríla sa primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zúčastnila zahraničnej pracovnej cesty vo francúzskom meste Remeš

2/ V stredu 12.apríla čakal na všetkých pred-školákov veľmi dôležitý krok,keďže práve v tento deň prebiehal na všetkých základných školách v meste zápis do prvých ročníkov

3/ Minulý rok o takomto čase sme Vám priniesli reportáž o rekonštrukcii Ulice Andreja Sládkoviča a tento rok pokračujeme, pretože práve v utorok 18.apríla započali práce na druhej etape rekonštrukčných prác

4/ Slovenský vodohospodársky podnik nás uplynulý týždeň pozval na návštevu, aby sa nám pochválili umelecky nadaným zamestnancom, ktorý sa rozhodol jedno zo svojich umeleckých diel umiestniť práve na nádvorí podniku

POČASIE

15. Štiavnický magazín 2017

V 15. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Keďže slávime sviatky Veľkej Noci pri tejto príležitosti sa Vám v dnešnom magazíne a v tomto sviatočnom čase prihovoria zástupcovia katolíckej a evanjelickej cirkvi

2/ Veľkonočné tradície nevymierajú,naopak tešia sa veľkej obľube aj u našich najmenších, škôlkárov.Tentokrát sme navštívili “Ekodubákov” v škôlke na Ulici 1.Mája,ktorí si pre Vás pripravili skvelý program

3/ Základná škola Jozefa Horáka už niekoľko rokov zachováva tradíciu “Veľkonočnej burzy”, kde spolu so svojimi rodičmi ponúkajú výrobky z vlastnej výroby.A sú naozaj veľmi šikovní

POČASIE

14. Štiavnický magazín 2017

V 14. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

Program:

1. 01:06 Otvorenie

2. 08:59 Kontrola plnenia uznesení
3. 14:26 Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 6/2013 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta
4. 47:49 Správa o stave mesta Banská Štiavnica a činnosti samosprávy za rok 2016
5. 50:44 Návrh na vymenovanie kronikára mesta
6. Majetkové veci mesta
a) 57:01 Návrh na vyhlásenie V. opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – garáže na Špitálskej ulici č. 6 s príslušenstvom
b) 1:10:00 Prevod pozemku parc. č. C KN 5500/24 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
c) 1:15:44 Prevod časti pozemku parc. č. C KN 6169/5 a časti pozemku E KN 6761 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
d) 1:21:02 Návrh na zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v umiestnení vodnej stavby a jej ochranného pásma
e) 1:26:49 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 5283/94 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
f) 1:32:13 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 6698/11 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
g) 1:37:45 Zámer na priamy predaj pozemku p. č. C KN 815 v k. ú. Banky – ponukovým konaním
h) 1:45:37 Zámena pozemku vo vlastníctve J. S. za pozemok vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica
i) 1:52:55 Správa o nakladaní s majetkom mesta – Areál Drieňová 12 v Banskej Štiavnici
j) 2:27:53 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 5724/2 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
7. 2:49:52 Monitoring Komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2016
8. 3:01:55 Návrh na povolené prekročenie výdavkov – odstránenie havarijného stavu strechy pavilónu B, Základnej školy Jozefa Kollára
9. 3:06:09 Správa k stavu stropu nad plaveckým bazénom v budove mestských kúpeľov – plavárne na Mládežníckej ulici 10 v Banskej Štiavnici
10. 3:21:31 Správa o podaných projektových zámeroch Mesta Banská Štiavnica pre Základnú školu J. Kollára a Základnú školu J. Horáka
11. 3:28:34 Informatívna správa o stavebných akciách realizovaných v investičnej činnosti mesta v roku 2016 a o plánovaných stavebných akciách financovaných z rozpočtu mesta Banská Štiavnica v roku 2017
12. 3:47:03 Správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta
13. 3:58:47 Rôzne
14. 4:17:25 Interpelácie a dopyty
15. 5:25:28 Záver