26. Štiavnický magazín 2018

V 26. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 00:59 Otvorenie
2. 09:53 Kontrola plnenia uznesení
3. 12:15 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2018 ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 8
4. 52:42 Návrh „Urbanistickej štúdie – obytnej zóny v lokalite Štefultov – Sitnianska“ (časť rozvojovej lokality F.P.B. 18.1.1-A), Banská Štiavnica
5. 1:12:54 Správa o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii majetku v roku 2017
6. 1:21:15 Záverečný účet mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení zriadených mestom Banská Štiavnica za rok 2017
7. 1:32:05 Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica za rok 2017

1:42:18 Priestor pre občanov

8. 2:02:46 Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly v príspevkovej organizácii TS, m. p.
9. 2:24:10 Zmena rozpočtu mesta Banská Štiavnica č. 1 na rok 2018
10. 2:47:22 Zásady odmeňovania primátora, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra, poslancov, predsedov a členov komisií mesta Banská Štiavnica
11. 2:50:10 Určenie počtu poslancov MsZ mesta Banská Štiavnica a volebných obvodov v meste Banská Štiavnica na volebné obdobie 2018 – 2022
12. 3:00:35 Komunitný plán sociálnych služieb
13. 3:05:01 Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
14. 3:08:14 Plán práce MsZ na II. polrok 2018
15. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica
a) 3:11:54 Prevod priľahlých pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
b) 3:26:12 Priamy prenájom časti pozemkov k. ú. Banská Štiavnica, lokalita Maximilián šachta
c) 3:33:44 Zámer na kúpu pozemkov pod požiarnou zbrojnicou v Banskej Štiavnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa
d) 3:40:26 Kúpa pozemkov Ulica dolná
e) 3:45:43 Kúpa pozemkov Ulica dolná
f) 3:51:58 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 3920/2 ako prípad hodný osobitného zreteľa
g) 3:59:33 Prevod pozemku parc. č. EKN 1790/2 v k. ú. Banská Štiavnica do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica darovaním
h) 4:04:33 Schválenie poradia návrhov v OVS – 2. izb. byt s prísl., Ul. Povrazník č. 17
i) 4:10:38 Schválenie poradia návrhov v OVS – budova s. č. 1653 s prísl., na Ul. na Zigmund šachtu
j) 4:15:12 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 2180/44, ako prípad hodný osobitného zreteľa
k) 4:19:26 Zámena pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný osobitného zreteľa
16. 4:28:04 Informatívna správa o zmene organizačnej štruktúry
17. 4:31:38 Rôzne
18. 4:44:37 Interpelácie a dopyty
19. 5:20:25 Záver

25. Štiavnický magazín 2018

V 25. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V dňoch 20. a 21. júna Múzeum vo Svätom Antone privítalo množstvo detských návštevníkov z rôznych kútov Slovenska, ktorí prišli navštíviť Detské dni sv. Huberta

2/ Lekárska služba prvej pomoci k dňu 30.6.2018 končí a zdravotnú starostlivosť bude poskytovať ambulantná pohotovosť, deje sa tak z dôvodu legislatívnych zmien na Slovensku

3/ Mesto Banská Štiavnica sa môže pochváliť ďalším úspechom a to titulom “Mesto kultúry 2019”, ktorý získalo minulý týždeň a je vôbec prvým mestom na Slovensku, ktorému takýto titul bol udelený

POČASIE

24. Štiavnický magazín 2018

V 24. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V piatok 8.júna si na štadión prišlo zašportovať až 160 detí a šport,ktorému sa venovali bol beh. Konal sa totiž už ďalší ročník legendárneho Malého behu Trate mládeže

2/ V sobotu 9.júna sa na Počúvadlianskom jazere budili sitniansky rytieri a tým sa vlastne aj oficiálne otvorila letná sezóna na Počúvadle

3/ Technické služby mesta Banská Štiavnica potrebovali novú techniku ako soľ. Verejné obstarávanie dopadlo úspešne a na dvore už stojí nový sypač

4/ Aj tentokrát Vás oddelenie kultúry pozýva na ďalšie z podujatí “Kultúrneho leta”

POČASIE

23. Štiavnický magazín 2018

V 23. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica bolo úspešné v ďalšom projekte a podkrovie Rubigallu opäť bude na konci kalendárneho roku môcť slúžiť verejnosti

2/ Galéria Jozefa Kollára pripravuje pre Štiavničanov a návštevníkov Banskej Štiavnice neustále nové výstavy, projekty či workshopy. Na dve z aktuálnych výstav Vás pozývame

3/ Mesto Banská Štiavnica pokračuje v stavebných činnostiach. Čaká ho pokračovanie rekonštrukcie oporného múru Frauenberg, rekonštrukcia detského ihriska na Križovatke,ale aj budovanie nového parkoviska

POČASIE

22. Štiavnický magazín 2018

V 22. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica v dňoch 28.mája až 31.mája privítalo vzácnych hostí,z rôznych krajín strednej a východnej Európy. Konala sa tu totiž 12.REGIONÁLNA KONFERENCIA MIEST SVETOVÉHO DEDIČSTVA

2/ V utorok 29.mája sa v Rubigalle na druhom poschodí vernisážou otváral ďalší ročník obľúbenej výstavy, Svetové dedičstvo očami detí 2018. Naše štiavnické talenty opäť nesklamali, ani v obrovskej konkurencii

3/ Takto pred rokom sme Vám priniesli reportáž, kde sme Vás informovali o začatí rekonštrukcie na hornom kostole Kalvárie. Prešiel rok a my sme sa aj s kamerou zašli pozrieť ako práce pokročili

4/ Kultúrne leto nám pomaly začína a vidieť to aj na počte turistov hlavne cez víkendy. Oddelenie kultúry už pripravuje množstvo zaujímavých podujatí

POČASIE