V 26. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:01 Otvorenie

2. 11:50 Kontrola plnenia uznesení

3. 13:33 Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

4. 20:12 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica

5. 1:14:41 Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 7/2016 o sociálnych službách

6. 1:29:56 Správa o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii majetku v roku 2020

7. 1:31:43 Záverečný účet mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení zriadených mestom Banská Štiavnica za rok 2020

8. 1:40:26 Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica za rok 2020

9. 1:59:51 Návrh na rozpočtové opatrenia

10. 2:32:43 Návrh plánu práce MsZ na II. polrok 2021

11. 2:33:51 Návrh plánu práce HK na II. polrok 2021

12. 2:34:57 Správa o stave mesta a činnosti samosprávy za rok 2020

13. 2:36:23 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 2:36:38 Zámer na prenájom pozemku C KN 4970/2, formou Obchodnej verejnej súťaže

b) 2:46:22 Zámer na odpredaj pozemkov C KN 4647, časť C KN 4590/1 a C KN 1982/1, 1985/1, 1983, 1984

c) 3:03:22 Prevod pozemku parc. č. C KN 1315, 1316, 1317/1 1317/2 v k. ú. Banská Štiavnica,

d) 3:18:33 Prevod pozemku parc. č. C KN 2361/3 a C KN 2361/4 v k. ú. Banská Štiavnica,

e) 3:37:17 Námietka voči kúpnej cene za pozemky parc. č C KN 834/8 a 834/9 v k. ú. Banská Štiavnica

f) 3:41:44 Nájomné a miesta daň za terasy pri reštauračných zariadeniach

g) 4:10:41 Prevod pozemkov parc. č. C KN 1388/1, 1388/9-11 a 1389 v k. ú. Banská Štiavnica,

h) 4:19:18 Prevod pozemkov parc. č. C KN 5741/7 a parc. č. C KN 5741/6 v k. ú. Banská Štiavnica,

i) 4:21:53 Prevod podielu 4/8 pozemkov parc. č. C KN 4627/9, 5544/76, 4642/3, 5544/77, 5544/80 v k. ú. Banská Štiavnica,

j) 4:24:36 Prevod pozemkov parc. č. C KN 3992/4, 3992/3, 4587/10, 4582/10 v k. ú. Banská Štiavnica,

k) 4:27:39 Zámer na prevod pozemkov C KN 1608, 1604, 1605 a E KN 6376/1 a 6371 v k. ú. Banská Štiavnica,

l) 4:45:56 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 6611/1 v k. ú. Banská Štiavnica,

m) 4:48:36 Zámer na prevod pozemku parc. č. E KN 5058/5 v k. ú. Štiavnické Bane,

n) 4:57:24 Zámer na prevod časti pozemku z parc. č. C KN 3541/1 v k. ú. Banská

o) 5:00:07 Zrušenie uznesenia č. 142/2020,

p) 5:01:52 Návrh na vyhlásenie OVS na prenájom poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely

q) 5:21:25 Zámer na odpredaj pozemku parc. č. C KN 4646/7 v k. ú. Banská Štiavnica

r) 5:23:47 Prevod pozemku p. č. E KN 1839/1, 6582 v k. ú. Banská Štiavnica,

s) 5:27:21 Zámer na zámenu pozemkov v k.ú. Banská Štiavnica,

14. 5:31:20 Informatívna správa z VZ Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.

15. 5:36:28 Informatívna správa z VZ StVS, a. s.

16. 5:39:07 Informatívna správa Vybudovanie atletického štadióna v Banskej Štiavnici

17. 6:51:23 Návrh na použitie prostriedkov schváleného úveru

18. 7:06:01 Informatívna správa o podaní petície proti zrušeniu prevádzky Zberňa prádla

19. 7:07:13 Rôzne

20. 7:28:09 Interpelácie a dopyty poslancov

21. 7:29:02 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.