V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:

1. 01:18 Otvorenie
2. 08:51 Kontrola plnenia uznesení
3. 11:05 Návrh Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
4. 1:36:26 Návrh Dodatku č. 5 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach

2:02:15 Priestor pre občanov

5. 2:15:35 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 5 mesta Banská Štiavnica
6. 2:52:06 Správa o príprave TS m. p. Banská Štiavnica na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov
7. 3:11:17 Správa o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu sezónu
8. 3:17:59 Návrh Urbanistickej štúdie Bočná ulica
9. 3:20:32 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 v znení neskorších právnych predpisov (zák. č. 545/2005 Z. z.)
10. 3:24:33 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 3:24:53 Prevod pozemkov Ul. Obrancov mieru
b) 3:27:15 Prevod pozemkov Ul. Mierová a Lesnícka
c) 3:30:47 Prevod pozemku Ul. SNP
d) 3:33:55 Prevod pozemku Ul. J. Jesenského
e) 3:36:16 Prevod pozemku Ul. SNP
f) 3:39:56 Prevod pozemku Ul. Vodárenská
g) 3:52:44 Zámer na prenájom pozemku – Ul. Horná Huta I.
h) 3:55:52 Zámer na prevod pozemku – Ul. Horná Huta II.
i) 3:58:12 Zámer na zámenu pozemku – Križovatka
j) 4:02:05 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
k) 4:05:17 Návrh na odpredaj majetku mesta – dom smútku na Štefultove
l) 4:12:54 Zámena pozemkov k. ú. Banská Štiavnica – Ul. Trate mládeže

11. 4:15:54 Informatívna správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta
12. 4:19:34 Rôzne
13. 4:40:07 Interpelácie a dopyty poslancov
14. 4:46:26 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *