34. Štiavnický magazín 2023

V 34. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:
1. 01:01 Otvorenie
2. 10:45 Kontrola plnenia uznesení
3. 12:35 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2023 o miestnom poplatku za rozvoj
4. 29:40 Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebísk Mesta Banská Štiavnica
5. 50:16 Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2022
6. 52:40 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2023
7. 54:04 Plnenie rozpočtu mesta Banská Štiavnica za I. polrok 2023
8. 58:07 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 4/2023
Priestor pre občanov
9. 2:41:09 Návrh na vyradenie majetku
10. 2:43:41 Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica za I. polrok 2023
11. 2:53:12 Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta Banská Štiavnica
12. 2:58:20 Prerozdelenie časti finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky Odstraňovanie následkov ničivého požiaru v Banskej Štiavnici pre DHZ, ocenené Cenou primátora mesta
13. 3:00:46 Návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2022

14. 3:02:34 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica
a) 3:02:51 Prevod pozemku C KN 5582/1 v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. Antolská pre SAD ZV
b) 3:08:47 Námietka voči kúpnej cene za prevod pozemkov, Ul. Na Zigmund šachtu
c) 3:10:17 Námietka voči kúpnej cene za prevod pozemkov, Ul. J. I. Bajzu
d) 3:12:28 Prevod pozemkov parc. č. C KN 4461/2 a 4461/3 v k. ú. Banská Štiavnica – Ul. M. Hattalu
e) 3:14:56 Prevod pozemku parc. č. C KN 869/5 v k. ú. Banská Hodruša
f) 3:17:04 Kúpa pozemku Srnčia ulica
g) 3:23:09 Zámena pozemkov v k. ú Banská Štiavnica, Ul. Na Matej štôlňu
h) 3:27:25 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a.s. Žilina – Ulica L. Exnára
i) 3:29:19 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Banky
j) 3:37:29 Zámer na prevod pozemku v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. J. Jesenského BŠ
k) 3:39:13 Zámer na prevod časti pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. SNP
l) 3:42:43 Zámena pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. Vodárenská
m) 3:52:15 Prevod časti pozemku parc. č. C KN 4470/4, Ul. SNP
n) 3:54:10 Zámer na prevod časti pozemku v k. ú. Banská Štiavnica – Ul. SNP
o) 3:59:01 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 1513 v k. ú. Banská Štiavnica – Ul. Horná Huta
p) 4:03:45 Zámer na prevod pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. Obrancov mieru
q) 4:08:44 Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch, Ul. Kutnohorská
r) 4:10:46 Kúpa pozemkov Ul. Trate mládeže

15. 4:12:54 Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2023
16. 4:18:19 Informatívna správa zo zasadnutia VZ spol. Bytová správa, s. r. o.
17. 4:29:08 Informatívna správa zo zasadnutia VZ spol. Nemocnica Banská Štiavnica, a. s.
18. 4:31:50 Správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta
19. 1:16:24 Správa o financovaní Mestských kúpeľov – plavárne v Banskej Štiavnici
20. 4:33:43 Správa o činnosti a financovaní stavebného úradu Banská Štiavnica
21. 4:39:12 Rôzne
22. 4:56:48 Interpelácie a dopyty poslancov
23. 5:20:14 Záver