V 8. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

Program:

1. 01:02 Otvorenie

2. 35:40 Kontrola plnenia uznesení

3. 40:09 Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

4. 46:23 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátnom uznanej cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

5. 53:26 Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých v roku 2016 v zmysle VZN č. 3/2013 v znení dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

6. 57:28 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 3/2013 v znení dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

7. 1:02:56 Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016

8. 1:05:21 Zadanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite „Štefultov – Sitnianska, Banská Štiavnica“ – časť rozvojovej lokality 18.1.1 „A“

9. 1:09:31 Informatívna správa o vypracovaní Urbanistickej štúdie obytná zóna v lokalite Principlac (F.P.B. 14.1.2. – južná časť – rozšírenie, ohraničená ulicami Roľnícka a Ovocná) Banská Štiavnica

10. 1:13:52 Návrh na delegovanie člena do redakčnej rady Štiavnických novín

11. 1:18:06 Správa k obnove činnosti komisie pre pamätihodnosti mesta

12. 1:26:24 Majetkové veci mesta

a) 1:26:35 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku mesta – „rodinný dom“ na Ulici J. K. Hella č. 7

13. 1:34:45 Informatívna správa o realizácii Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

14. 1:43:20 Rôzne

15. 1:55:04 Interpelácie a dopyty

16. 2:22:09 Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.