44. Štiavnický magazín 2020

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Od 24.októbra platí na území Slovenskej republiky núdzový stav a taktiež zákaz vychádzania. Mnohí z nás však vôbec celkom nerozumejú tomu, čo to vlastne znamená a tak sme si zašli po vysvetlenie za riaditeľom odvodného oddelenia PZ Banská Štiavnica

2/ Tento víkend nás čaká celoplošné testovanie na vírus COVID -19.Všetky potrebné informácie o dátumoch, časoch a aj odberných miestach už poskytne Primátorka mesta

POČASIE

 

43. Štiavnický magazín 2020

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Materská škola 1.Mája nás pozvala na zahájenie nového projektu, ktorého účelom je predchádzať detskej obezite, ktorá trápi čoraz viac detičiek v predškolskom veku

2/ Jeseň nám zaklepala na dvere a s ňou aj podstatne nižšie nočné, ale aj denné teploty. Nuž a tak sa začalo s vykurovacou sezónou

3/ Mesto Banská Štiavnica začalo realizovať ďalší projekt rekonštrukcie verejných priestranstiev, tentokrát sa jedná o projekt rekonštrukcie ulice Mládežnícka

POČASIE

 

42. Štiavnický magazín 2020

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:
1. 01:15 Otvorenie
2. 06:08 Kontrola plnenia uznesení
3. 08:58 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica
4. 49:05 Odpadové hospodárstvo mesta Banská Štiavnica za r. 2019 a potrebné opatrenia na zlepšenie
5. 1:21:34 Nízkouhlíková stratégia mesta Banská Štiavnica – strategický dokument
6. 1:23:39 Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci
7. 1:30:40 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 3/2020
8. 2:02:26 Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019
9. 2:08:42 Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica za I. polrok 2020
10. 2:16:35 Správa o príprave TS m. p. Banská Štiavnica na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej údržby
miestnych komunikácií a verejných priestorov
11. 2:20:24 Návrh na predaj a vyradenie majetku Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica
12. 2:39:29 Správa o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu sezónu
13. 2:43:04 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 2:43:36 Vyvlastnenie podielu 4/8 na pozemkoch pod miestnou komunikáciou v prospech Mesta
Banská Štiavnica
b) 2:49:29 Prevod časti pozemku parc. č. E KN 6736/1 v k. ú. Banky, ako prípad hodný osobitného
zreteľa
c) 2:52:54 Prevod pozemku parc. č. C KN 3855/2 v k. ú. Banská Štiavnica
d) 2:58:10 Prevod pozemku parc. č. C KN 7051/1, ako prípad hodný osobitného zreteľa
e) 3:02:02 Prevod pozemku parc. č. C KN 1407/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa
f) 3:04:51 Prenájom časti pozemku parc. č. C KN 4690/3, 4691/2 v k. ú. Banská Štiavnica
g) 3:07:49 Prevod pozemku parc. č. C KN 5571/17 v k. ú Banská Štiavnica
h) 3:11:03 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 5571/1 v k. ú. Banská Štiavnica
i) 3:17:09 Vyhodnotenie výsledkov opakovanej OVS na prevod pozemkov na Moyzesovej ul.
j) 3:20:18 Vyhodnotenie výsledkov OVS na prevod stavebných pozemkov pod výstavbu garáží na sídlisku Drieňová
k) 3:23:42 Vyhodnotenie výsledkov ponukového konania na priamy prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely
l) 3:26:00 Zámer na zámenu pozemku časť parc. č. C KN 3846/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
m) 3:30:26 Zmena uznesenia MsZ č. 67/2020 zo dňa 24. 06. 2020
n) 3:33:28 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 6409/19, ako prípad hodný osobitného zreteľa
o) 3:36:07 Prevod pozemku pod stavbou elektroenergetického zariadenia v k. ú. Banská Štiavnica
lokalita Ulica Drieňová
p) 3:42:40 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 5426/8, ako prípad hodný osobitného zreteľa
q) 3:48:14 Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby

14. 3:51:22 Informatívna správa z VZ a DR spoločnosti Bytová správa, s. r. o.
15. 3:54:46 Informatívna správa z VZ akcionárov Joergesov dom, a. s.
16. 3:57:49 Interpelácie a dopyty
17. 4:00:03 Záver

 

41. Štiavnický magazín 2020

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Od 1.októbra sa opäť situácia ohľadom pandémie Covid -19 zhoršila, pribúda počet pozitívne testovaných a to aj v Banskej Štiavnici. Aktuálnu situáciu sme zisťovali u Primátorky mesta

2/ Slovenské banské múzeum aj týchto nie celkom jednoduchých časoch nezabúda na svojich návštevníkov a tak 1.októbra otvorili novú, veľmi zaujímavú výstavu s názvom „Mini ZOO“

3/ V piatok 2.októbra sme dostali pozvanie na workshop, ktorým vrcholil ročný projekt s názvom „ Na žúr treba troch“ a tak sme po čase opäť navštívili Komunitné centrum na Šobove

POČASIE

 

40. Štiavnický magazín 2020

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Výmenník oblečenia sa stal populárnym projektom v meste Banská Štiavnica. Od 1.októbra však prichádza s novými podmienkami

2/ Mnohí obyvatelia zaregistrovali práce, ktoré sa vykonávali pri tajchu Veľká Vodárenská a niektorým vykonávané práce pripadali ako nie veľmi šetrný zásah do okolitej prírody. O čo sa jednalo Vás poinformujeme v dnešnom magazíne

3/ V stredu 30.septembra sa v kine Akademik konalo stretnutie podnikateľov, obyvateľov a Samosprávy mesta. Zaoberali sa problémom rušenia nočného kľudu

POČASIE