44. Štiavnický magazín 2015

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesiac Október už tradične nesie posolstvo mesiaca úcty k starším a tak sme sa zúčastnili ďalšieho podujatia venovanému práve tým skôr narodeným

2/ Rok 2015 je rokom Ľudovíta Štúra,keďže práve v roku 2015 si pripomíname 200 rokov od narodenia tejto významnej osobnosti v dejinách našej krajiny

3/ Oddelenie životného prostredia mesta Banská Štiavnica prináša informácie o výrube drevín na jeseň roku 2015 a jar roku 2016

4/ S riaditeľom oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie sme zhodnotili “Kultúrne leto”

5/ Tento víkend si každý z nás pripomenie Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých

6/ Všetkých milovníkov filmu pozývame do kina Akademik

+ POČASIE

43. Štiavnický magazín 2015

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Celý záznam MsZ z dňa 21.10.2015

+ POČASIE

PROGRAM:

1. 02:57 Otvorenie
2. 18:27 Kontrola plnenia uznesení
3. 23:50 Návrh na prekročenie výdavkov
4. 36:43 Správa o príprave TS, m. p. na zimnú údržbu a operačný plán zimnej údržby
miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
5. 48:24 Správa o príprave na zimnú vykurovaciu sezónu
6. 1:02:01 Aktualizácia Programu hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja
7. 1:16:57 Požiarny poriadok mesta Banská Štiavnica a návrh na personálne obsadenie
DHZ mesta Banská Štiavnica a DHZ mesta Banská Štiavnica – Štefultov
8. 1:24:16 Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica
č. 1/2012, ktorým sa vydáva: Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste
Banská Štiavnica
9. 1:28:22 Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č.3/2013 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
10. 1:39:25 Rekonštrukcia verejného osvetlenia časti mesta Štefultov – podmienky OVS
11. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica
a) 2:04:23 Prevod pozemku formou zámeny Ing. Vladimír Bárta, za pozemky vo
vlastníctve Mesta Banská Štiavnica v k. ú. Banská Štiavnica – Ul. J. K. Hella
b) 2:11:51 Prevod pozemku formou zámeny v podielovom spoluvlastníctve
Ing. M. Lukačkovej, rod. Olhovej a E. Olhu formou zámeny za pozemky
vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica
c) 2:25:14 Zámer na prevod pozemku p. č. C KN 5333/15 a 5333/29 na sídlisku
Drieňová formou obchodnej verejnej súťaže
d) 2:43:40 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného
nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – dom na Ul. Akademická 1
s príslušenstvom
e) 2:55:57 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného
nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – garáže na Ul. Špitálska 6
s príslušenstvom
f) 3:06:45 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného
nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – rodinný dom na Ul.
J. K. Hella č. 7
g) 3:12:37 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného
nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – rodinný dom na Ul. 8. mája 10
s príslušenstvom
h) 3:17:36 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného
nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – Hala Maxšachta s príslušenstvom
i) 3:23:41 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného
nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – stavby bývalého Autokempingu
na Počúvadlianskom Jazere
j) 3:27:13 Návrh na naloženie s majetkom mesta – Obytná budova súp. č. 639
a prislúchajúci pozemok (Hájovňa Červená studňa) – návrh na dlhodobý prenájom
k) 3:39:25 Zámer na prevod nehnuteľností pozemok – Červená studňa v prospech
SVP, š. p. – prípad hodný osobitného zreteľa
l) 3:43:04 Zámer na prevod nehnuteľnosti pozemok – Komorovské jazerá v prospech
SVP, š. p. – prípad hodný osobitného zreteľa
m) 3:46:26 Zámer na prevod nehnuteľností pozemkov p. č. C KN 4442/7 a 5571/7 pre
Ing. Jána Čamaja a manželku Blanku Čamajovú – prípad hodný osobitného zreteľa
n) 3:50:49 Zámer na prevod nehnuteľností pozemkov p. č. C KN 4442/5, 4442/6
a 5571/7 pre Ing. Jána Čamaja a Zdenku Čamajovú – prípad hodný
osobitného zreteľa
o) 3:54:23 Zámer na prevod pozemku p. č. C KN 1245/4 v k. ú. Štiavnické Bane,
pre Ing. Antona Vanču – prípad hodný osobitného zreteľa
p) 3:57:27 Zámer na prevod časti pozemku E KN 6409/107 ako diel 1 a diel 2 v k. ú.
Banská Štiavnica, pre Miloša Javorského a spol. v prislúchajúcich spoluvlastníckych
podieloch, ako prípad hodný osobitného zreteľa
q) 4:01:31 Zámer na prevod časti pozemku E KN 6409/107 ako diel 3 v k. ú. Banská
Štiavnica, pre Miloša Javorského, ako prípad hodný osobitného zreteľa
r) 4:04:23 Zámer na kúpu pozemkov na p. č. CKN 5855/3 na ulici Horná ružová v Banskej
Štiavnici – prípad hodný osobitného zreteľa
s) 4:07:23 Zámer na prevod časti pozemku p. č. E KN 6587/1 a E KN 2267 v k. ú. Banská
Štiavnica, pre Richarda Šimeka, ako prípad hodný osobitného zreteľa
t) 4:10:55 Zámer na prevod časti pozemku p. č. C KN 3863 v k. ú. Banská Štiavnica,
pre Róberta Sásika s manželkou, ako prípad hodný osobitného zreteľa
u) 4:18:39 Zámer na prevod časti pozemku vo vlastníctve Jaroslavy Sekerešovej formou
zámeny za časť pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica
v k. ú. Banská Štiavnica
v) 4:22:19 Zámer na prevod časti pozemku p. č. E KN 59/1 v k. ú. Banská Štiavnica,
pre Ing. Evu Borskú a Jozefa Murgaša každému v ˝, ako prípad hodný
osobitného zreteľa
w) 4:26:26 Návrh na zriadenie vecného bremena pre Stredoslovenskú energetiku
– Distribúciu, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
12. 4:29:45 Návrh „Urbanistickej štúdie – Počúvadlianske jazero, rozvojová lokalita na južnom
okraji (rod. Blašková) – Zmeny a doplnky, Banská Štiavnica
13. 4:35:33 Správa o zámere spracovania ÚP zóny – Pamiatková rezervácia, časť historické
jadro Banská Štiavnica
14. 4:39:15 Správa o stave Amfiteátra – návrh dodatku
15. 5:05:07 Informatívna správa – výrub drevín na mestských pozemkoch v období
jeseň 2015 – jar 2016
16. 5:12:31 Informatívna správa vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2015
17. 5:17:18 Informatívna správa o pokračovaní lokálneho televízneho vysielania
18. 5:29:32 Rôzne
19. 5:35:10 Interpelácie a dopyty
20. 6:03:26 Záver

42. Štiavnický magazín 2015

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V piatok 9.októbra sa na radnici v Banskej Štiavnici stretli banskí inžinieri- veteráni, absolventi VŠ technickej v Košiciach

2/ Už po 10-krát sa konalo podujatie s názvom “Akademici”, kde sa stretli akademickí funkcionári a študenti, nasledovníci slávnej Baníckej a lesníckej akadémie

3/ Poinformujeme Vás o prípravách na zimnú údržbu cestných komunikácii v našom meste

4/ Október je už tradične známy ako mesiac úcty k starším.Spolok Živena preto zorganizoval stretnutie na ktorom predsedkyňa spolku odovzdala svoje žezlo svojej nástupkyni

5/ V Banskej Štiavnici sa konal medzinárodný akademický seminár trubačov.Pri tejto príležitosti vznikla dokonca Banskoštiavnická trubačská fanfára

6/ Aj tento týždeň pozývame všetkých milovníkov filmu do kina Akademik

+ POČASIE

41. Štiavnický magazín 2015

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Slovenský zväz telesne postihnutých pozval svojich jubilantov na príjemné posedenie spojené s gratuláciami a zaujímavým programom

2/ Katolícka spojená škola v Banskej Štiavnici zorganizovala už 11.ročník výtvarnej súťaže pre všetky deti základných a aj materských škôl v meste

3/ Pokračuje sa v úprave verejných priestranstiev v našom meste.Tentokrát sú práce v plnom prúde na ulici Budovateľská

4/ Školský rok 2015/2016 sa síce začal v septembri, ale dôležitý dátum je 15.9 kedy sú už definitívne stanovené počty žiakov jednotlivých školských zariadení

5/ Aj tento týždeň pozývame všetkých milovníkov filmu do kina Akademik

+ POČASIE

40. Štiavnický magazín 2015

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Spolu s pani primátorkou magisterkou Nadeždou Babiakovou sme zbilancovali salamandrové dni 2015

2/ Jeseň nám zaklopala na dvere a dni sú čoraz chladnejšie, prinášame Vám aktuálne reportáž o prípravách na vykurovaciu sezónu

3/ V poľovníckom múzeu vo Svätom Antone sme objavovali svetový unikát priamo na povale tejto historickej pamiatky

4/ Všetkých milovníkov filmu pozývame do kina Akademik

+ POČASIE