26. Štiavnický magazín 2020

V 26. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:

1. 00:57 Otvorenie

2. 19:55 Kontrola plnenia uznesení

3. 23:03 Návrh na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

4. 1:10:20 Správa o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii majetku v roku 2019

5. 1:12:01 Záverečný účet mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení zriadených mestom Banská Štiavnica za roku 2019

6. 1:26:56 Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica za rok 2019

7. 1:41:57 Plán práce MsZ na II. polrok 2020

8. 1:44:11 Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

9. 1:47:21 Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách

10. 2:14:48 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie – obytná zóna (F.P.B. 18.2.3) – pokračovanie Srnčia ulica, Banská Štiavnica

11. 2:20:34 Návrh na vymenovania riaditeľa TS, m. p. Banská Štiavnica

12. 2:29:37 Návrh na zmenu veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta Banská Štiavnica – Štefultov

13. 2:32:09 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica:

a) 2:33:01 Prevod pozemkov parc. č. E KN 2809/3, 2810/1 a 2806/3 v k. ú. Banská Štiavnica do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica darovaním

b) 2:36:40 Prevod pozemku parc. č. C KN 3452/1 v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

c) 2:38:49 Prevod pozemku parc. č. C KN 6339/2 v k. ú. Banská Štiavnica,

d) 2:41:57 Prevod pozemku parc. č. E KN 911/13 v k. ú. Banská Štiavnica,

e) 2:58:52 Prevod pozemku parc. č. C KN 4968/2 v k. ú. Banská Štiavnica,

f) 3:01:43 Prevod pozemku parc. č. C KN 5344/2,9,10,11 a 5349/3 v k. ú. Banská Štiavnica,

g) 3:04:22 Prevod pozemku parc. č. C KN 5/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

h) 3:12:14 Prevod pozemku parc. č. C KN 5264/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

i) 3:14:43 Prevod časti pozemku parc. č. E KN 6491/v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
j) 3:17:18 Zámena pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

k) 3:23:40 Zámena pozemkov pod stavbou

l) 3:26:16 Zámena pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica

m) 3:28:28 Vyhodnotenie výsledkov opakovaného ponukového konania na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky „Pálkovský majer“

n) 3:32:39 Vyhodnotenie výsledkov opakovaného ponukového konania na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky „Vajanského ul.“

o) 3:36:00 Zámer na prenájom časti pozemku parc. č. C KN 5528/10

p) 3:39:31 Kúpa pozemku pod parkom Ul. Križovatka

q) 3:51:52 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 1721/2, parc. č. C KN 1720 v k. ú. Banská Štiavnica

r) 4:05:12 Prevod pozemku E KN 4832/1 v k. ú. Štiavnické Bane, ako prípad hodný osobitného zreteľa

s) 4:13:29 Prevod pozemkov parc. č. C KN 1060 a 1061/2 v k. ú. Banská Hodruša, ako prípad hodný osobitného zreteľa

t) 4:22:27 Vyhodnotenie výsledkov OVS a návrh na vyhlásenie opakovanej OVS na prevod pozemkov na Moyzesovej ul.

u) 4:26:36 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 1469/2, 1470/13 v k. ú. Banská Štiavnica

v) 4:30:18 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod stavebných pozemkov pod výstavbu garáží na sídlisku Drieňová

w) 4:42:12 Zámer na priamy prenájom nebytových priestorov na Nám. sv. Trojice 1

x) 4:56:03 Zámer na prenájom časti pozemku parc. č. C KN 3649/7

y) 4:59:03 Zámer na prevod časti pozemku parc . č. E KN 6736/1 v k. ú. Banky, ako prípad hodný osobitného zreteľa

z) 5:02:41 Zámer na priamy prenájom pozemkov pre poľnohospodárske účely ponukovým konaním

za) 5:11:27 Prevod pozemku parc. č. C KN 3903 v k. ú. Banská Štiavnica,

5:21:28 Priestor pre občanov

zb) 5:25:12 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 3149/2 a parc. č. C KN 3152/2 v k. ú. Vyhne,

14. 5:31:02 Žiadosť o NFP Smart City Banská Štiavnica

15. 6:10:36 Informatívna správa z valného zhromaždenia Joergesov dom a.s.

16. 6:17:03 Informatívna správa zo zasadnutia Správnej rady pri Regionálnej nemocnici, n. o. v likvidácii

17. 6:19:59 Interpelácie a dopyty

18. 7:11:38 Záver

 

25. Štiavnický magazín 2020

V 25. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Uvoľnenie opatrení sa dotkli aj materských škôl a pozitívne je, že už nie sú také striktné, povoľujú väčší počet detí v triedach a dokonca aj zorganizovanie tradičnej rozlúčky s pred-školákmi

2/ Slovenské banské múzeum a jeho aktivity nepochybne tvoria súčasť Kultúrneho leta v meste Banská Štiavnica. Keďže je možné jednotlivé podujatia už zrealizovať ponúkame Vám pozvánku SBM

3/ Ak ste milovníkmi kina, pretože len tu si dokážete vychutnať dokonalý filmový zážitok,tak máme pre Vás dobrú správu. Kino Akademik začína premietať vo štvrtok 18.júna

POČASIE

 

24. Štiavnický magazín 2020

V 24. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ O rekonštrukcii Kaštiela vo Svätom Antone sme Vás už informovali niekoľkokrát a tak sme sa zašli pozrieť ako práce napredujú,ale zaujímalo nás aj v akom režime múzeum fungovalo počas obmedzení koronakrízy a ako fungujú teraz

2/ Ďalšou inštitúciou kam sme boli pozvaní bol Slovenský Červený kríž. Aj tu sme zisťovali ako pracovali počas koronakrízy a aké projekty rozbiehajú po uvoľnení opatrení

3/ Zrejme ste mnohí zaregistrovali, že počas víkendu Zberný dvor v Banskej Štiavnici potrápil celkom rozsiahly požiar. O tejto situácií, ale aj o zvýšení sumy za komunálny odpad sme sa porozprávali s Ing. Milošom Veverkom

POČASIE

 

23. Štiavnický magazín 2020

V 23. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Burza šatstva, ktorú organizovalo oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica bola veľmi populárnou aktivitou. Teraz prichádzajú s niečím podobným a to je Výmenník šatstva, ktorý by mal začať fungovať 15.júna

2/ Ako som už spomenula opatrenia ohľadom COVID -19 sa opäť uvoľňujú a tak sme navštívili oddelenie kultúry aby sme sa popýtali na Kultúrne leto, otvorenie kina Akademik a taktiež otvorenie detských ihrísk

3/ Školstvu sme sa venovali už minulý týždeň, dnes sa však k tejto téme ešte vrátime a to s pani riaditeľkou Školského úradu v meste Banská Štiavnica

POČASIE