8. Štiavnický magazín 2017

V 8. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

Program:

1. 01:02 Otvorenie

2. 35:40 Kontrola plnenia uznesení

3. 40:09 Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

4. 46:23 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátnom uznanej cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

5. 53:26 Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých v roku 2016 v zmysle VZN č. 3/2013 v znení dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

6. 57:28 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 3/2013 v znení dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

7. 1:02:56 Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016

8. 1:05:21 Zadanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite „Štefultov – Sitnianska, Banská Štiavnica“ – časť rozvojovej lokality 18.1.1 „A“

9. 1:09:31 Informatívna správa o vypracovaní Urbanistickej štúdie obytná zóna v lokalite Principlac (F.P.B. 14.1.2. – južná časť – rozšírenie, ohraničená ulicami Roľnícka a Ovocná) Banská Štiavnica

10. 1:13:52 Návrh na delegovanie člena do redakčnej rady Štiavnických novín

11. 1:18:06 Správa k obnove činnosti komisie pre pamätihodnosti mesta

12. 1:26:24 Majetkové veci mesta

a) 1:26:35 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku mesta – „rodinný dom“ na Ulici J. K. Hella č. 7

13. 1:34:45 Informatívna správa o realizácii Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

14. 1:43:20 Rôzne

15. 1:55:04 Interpelácie a dopyty

16. 2:22:09 Záver

7. Štiavnický magazín 2017

V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V stredu 8.februára Slovenské banské múzeum oslavovalo 390.výročie prvého použitia čierneho pušného prachu v banskoštiavnickom baníctve

2/ Zimné kúpanie alebo ak chcete plávanie je čím ďalej populárnejším.Ľadové medvede máme aj v Banskej Štiavnici a tak sme spolu s nimi strávili sobotňajšie popoludnie na Klingeri

3/ Chcete menej platiť za komunálny odpad?Nuž kto by nechcel.Ak máte doma kompostovisko a reálne aj kompostujete,môžete platiť naozaj menej

4/ Múzeum vo Svätom Antone celý týždeň žije láskou.Usporiadali totiž podujatie “Valentín v kaštieli”

POČASIE

Príloha: Slávnostná akadémia Základnej školy Jozefa Horáka

6. Štiavnický magazín 2017

V 6. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V pondelok 6.februára sa v priestoroch Mestského úradu zišli členovia redakčnej rady, ale aj prispievatelia Štiavnických novín aby spolu zhodnotili svoju prácu v uplynulom roku

2/ Základná škola Jozefa Horáka vo štvrtok 2.februára vítala hostí pri príležitosti osláv hneď dvoch veľmi významných výročí

3/ Ste podnikateľ? Ak áno zbystrite pozornosť pretože od 1.januára 2017 nastala zmena zákona týkajúca sa zberu zmesového komunálneho odpadu pre podnikateľské subjekty

4/ Je čas fašiangov a tak Vás oddelenie kultúry mesta pozýva na pripravované podujatia

POČASIE

Príloha: Záverečná konferencia k rekonštrukcii Bašty na Štiavnických baniach
Záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 8.2.2017

5. Štiavnický magazín 2017

V 5. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

Program:

1. 01:06 Otvorenie

2. 08:25 Kontrola plnenia uznesení

3. 11:03 Návrh na rozpočtové opatrenie, povolené prekročenie výdavkov na projektovú
dokumentáciu – záchytné parkovisko Ulica mierová

4. 31:29 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 31:52 Prevod majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa – rodinný dom na Ulica akademická 1 (kupujúci EMPOL, a.s. Trenčín)

b) 40:47 Zámer na priamy odpredaj majetku – 14 boxov garáží, súp. č. 2250, ako prípad hodný osobitného zreteľa

c) 1:00:27 Zámena pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Peter Haluška s
manž.)

d) 1:07:55 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 5500/24 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci ANTON ANTOL, s. r. o.)

e) 1:14:38 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 6169/5 a časti pozemku E KN 6761 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci O. Blahút a V. Hanzlíková, každý v ½)

f) 1:20:58 Zámer na prevod pozemkov parc. č. C KN 5982/7 a C KN 6286/9 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Ing. M. Kmeťová)

g) 1:27:32 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 5849/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci S. Osvald)

h) 1:48:05 Návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosti (žiadateľ M. Sklenár)

5. 1:53:21 Informatívna správa o plnení aktivít vyplývajúcich z Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Banská Štiavnica na roky 2015 – 2024

2:03:29 Priestor pre občanov

6. 2:09:18 Rôzne

7. 2:21:12 Interpelácie a dopyty

8. 3:27:43 Záver