9. Štiavnický magazín 2020

9. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Pani učiteľky v materskej škole Čistinka vedú škôlkárov k tradíciám. Tentokrát nás pozvali pozrieť si tie fašiangové a samozrejme aj ohodnotiť krásne, karnevalové masky

2/ Fašiangové tradície si pripomínajú aj v Základnej škole Jozefa Kollára a to už po druhý rok takzvaným „Fašiangovým sprievodom“ cez sídlisko Drieňová, za sprievodu ľudovej hudby

3/ V sobotu 22.februára sa konal už 11.ročník obľúbeného podujatia Zimomravenie 2020. Na decká tu čakal Kráľ Zimomrav a zakliate kráľovstvo

POČASIE

 

8. Štiavnický magazín 2020

8. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:
1. 01:07 Otvorenie
2. 14:12 Kontrola plnenia uznesení
3. 16:39 Zmluva o poskytnutí služieb za úhradu vo verejnom záujme pre VIO TV Banská Štiavnica
4. 27:11 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
5. 42:54 Návrh na vyradenie majetku
6. 45:36 Návrh na zvýšenie výdavkov
7. 52:06 Zmluva o realizácii národného športového projektu – atletický štadión v Banskej Štiavnici
8. 1:07:30 Správa o požiadavkách súkromných investorov na Zmeny a doplnky č. 9 územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica
9. 1:21:21 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica
   a) 1:21:54 Prevod pozemku parc. č. C KN 5869/2 v k. ú. Banská Štiavnica
   b) 1:27:35 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod stavebných pozemkov na Moyzesovej ulici
   c) 1:30:37 Zámer na zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa
   d) 1:34:03 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 3452/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   e) 1:36:14 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 6491/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   f) 1:41:44 Zámer na prevod pozemku C KN 5629/4 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   g) 1:43:44 Zámer na určenie vybraných pozemkov pre verejnoprospešný účel
   h) 1:59:18 Zámer na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky Ulica S. H. Vajanského
   i) 2:02:40 Dohoda o vysporiadaní pozemku na Katovej ulici
   j) 2:04:42 Vyhodnotenie výsledkov ponukového konania na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky „Pálkovský majer“
   k) 2:07:16 Zámer na zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa
   l) 2:09:31 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 5/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   m) 2:12:01 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 5264/3 v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   n) 2:14:40 Vyhodnotenie výsledkov OVS a návrh zámeru na prevod pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa – Štefultov
   o) 2:17:33 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. EKN 4221/7 v k. ú. Banská Hodruša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   p) 2:22:35 Prevod majetku – byty na Ul. MUDr. Jána Straku č. 9
   q) 2:25:11 Zmena uznesenia č.182/2019
   r) 2:32:36 Uplatnenie nemajetkovej ujmy pre J. Mojičku
   s) 3:28:36 Žiadosť o odvolanie riaditeľa Technických služieb m.p.
10. 3:33:33 Informatívna správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok 2019 podľa VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
11. 3:36:34 Informatívna správa o plánovaných stavebných akciách financovaných z rozpočtu mesta Banská Štiavnica a dotačných prostriedkov v roku 2020
12. 4:16:56 Rôzne
13. 4:17:21 Interpelácie a dopyty
14. 4:54:52 Záver

 

7. Štiavnický magazín 2020

7. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vedeli ste, že v roku 2020 Banská Štiavnica nesie prívlastok zaľúbená? Tento rok by Marína Pišlová a Andrej Sládkovič oslávili 200.výročie narodenia a tak sa celý rok bude niesť v znamení lásky

2/ Burzy šatstva, ktoré organizovalo oddelenie kultúry sa stretávali s pozitívnymi ohlasmi a tak prichádzajú s novým, veľmi zaujímavým projektom, ktorý by mal trvať dlhodobo

3/ Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica sa konečne dočkal a v piatok 7.2. si v Banskej Bystrici prevzali nové vozidlo, ktoré ich nesmierne potešilo

4/ V novom roku k zmenám vo vedení došlo aj v Červenom kríži v Banskej Štiavnici a to z dôvodu odchodu pani riaditeľky do dôchodku. My Vám dnes predstavíme jej nástupkyňu

POČASIE

 

6. Štiavnický magazín 2020

6. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Minulý týždeň sme Vám sľúbili,že dnes Vám predstavíme nové zariadenie pre seniorov v našom meste a sľub aj dodržíme.

2/ Futbalový klub FK Sitno Banská Štiavnica je najstarším športovým klubom v našom meste. Od 1.januára 2020 organizačná štruktúra klubu prešla zmenou a my Vám dnes predstavíme nielen nového predsedu, ale aj jeho plány do budúcnosti

3/ Polročné prázdniny už majú študenti za sebou a taktiež aj hodnotenie za prvý polrok školského roka. Nuž a za chvíľu budú prázdninovať opäť počas jarných prázdnin. K tým neodmysliteľne patrí kultúrne podujatie Zimomravenie

POČASIE