44. Štiavnický magazín 2021

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Program škôlkarov pri príležitosti mesiaca Úcty k starším

2/ Príhovor Primátorky Mesta pri príležitosti mesiaca Úcty k starším

3/ Pamiatka zosnulých

POČASIE

 

43. Štiavnický magazín 2021

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:
1. 01:02 Otvorenie
2. 07:50 Kontrola plnenia uznesení
3. 14:32 Návrh VZN o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica
4. 1:16:58 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o určení spádovej materskej školy
5. 1:20:58 Správa o hospodárení TS, m. p. Banská Štiavnica k 30. 09. 2021, spolu s plnením prijatých opatrení na zníženie straty
6. 1:23:18 Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 30. 06. 2021
7. 1:27:06 Plnenie rozpočtu Mesta Banská Štiavnica a ním zriadených rozpočtových organizácií k 30.06.2021
8. 1:25:23 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 3
9. 2:17:22 Správa o príprave TS m. p. Banská Štiavnica na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov
10. 2:31:16 Správa o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu sezónu
11. 2:36:21 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 v znení neskorších právnych predpisov (zák. č. 545/2005 Z. z.)
12. 2:45:27 Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020
13. 2:47:06 Členstvo v záujmovom združení právnických osôb, Envirocentrum Banská Štiavnica
14. 2:56:32 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny (funkčno priestorový blok F.P.B. 18.2.1 časť B) Ul Š. Moyzesa
15. 2:58:52 Žiadosť o dotáciu v programe REACT – EÚ
16. 3:06:34 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 3:06:55 Prevod pozemku, Ul. na Zigmund šachtu
b) 3:11:23 Zámer na prevod časti pozemku, Ul. J. Fándlyho
c) 3:15:07 Zámer na odpredaj časti pozemkov, Ul. Hviezdoslavova
d) 3:27:58 Zámer na prevod pozemkov OVS, Horná Resla
e) 3:36:51 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSE-D, a. s., Žilina – Ulica Dolná Resla
f) 3:40:19 Žiadosť o zníženie kúpnej ceny za pozemky, Ul. na Zigmund šachtu
g) 3:42:46 Žiadosť o zníženie kúpnej ceny za pozemok, Ul. Š. Moyzesa
h) 3:45:41 Prevod a prenájom pozemkov, Ul. SNP
i) 3:49:13 Zámer na prenájom pozemku – návrh zmluvy o budúcej nájomnej zmluve
j) 4:12:15 Kúpa pozemku na ulici Mierová
k) 4:15:56 Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok
l) 4:18:40 Vyhodnotenie výsledkov obchodných verejných súťaží na prenájom poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely

17. 4:27:23 Informatívne správy:

a) 4:27:36 Valné zhromaždenie akcionárov Joergesov dom a. s.
b) 4:29:22 Štúdia modernizácie mestských kúpeľov

4:37:01 Priestor pre občanov

18. 4:48:26 Rôzne
19. 4:50:22 Interpelácie a dopyty poslancov
20. 5:42:21 Záver

 

42. Štiavnický magazín 2021

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Základná škola Jozefa Horáka tento rok opäť mohla pre prvákov pripraviť prvácku pasovačku a tak sme boli samozrejme pozvaní. Od stredy 13.októbra už teda prváci patria oficiálne do rodiny ZŠ Jozefa Horáka

2/ Nám laikom sa zdá, že tohtoročná letná turistická sezóna bola naozaj veľmi bohatá na turistov a tak sme zašli do Informačného centra aby sme zistili, či je to naozaj tak

3/ K 15.septembru prebieha takzvaný Eduzber, teda súhrn počtu žiakov na základných školách. My sme zisťovali nielen počty žiakov na základných, ale aj materských školách na území mesta Banská Štiavnica

POČASIE

Príloha: Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kostole sv. Kataríny

 

41. Štiavnický magazín 2021

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Komisia pre pamätihodnosti v meste Banská Štiavnica funguje už vyše 20 rokov, 5 rokov pod vedením pána Chytila. My sme sa spolu s ním zašli pozrieť na banskoštiavnické cintoríny a historické hroby významných osobností, ktoré sa podarilo zrekonštruovať

2/ Bod K má za sebou mimoriadne úspešnú letnú sezónu a máme pocit, že tento projekt oddelenia kultúry má čoraz viac priaznivcov. O tom svedčí aj záujem verejnosti o minulotýždňovú prednášku

3/ Minulý týždeň sme odvysielali reportáž o materskej škole na Drieňovej, ktorá sa môže pochváliť novou, exteriérovou učebňou. To však ani náhodou nie je všetko, čo sa im za poslednú dobu podarilo zrealizovať

POČASIE

 

40. Štiavnický magazín 2021

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Pandémia COVID -19 minulý rok komplikovala situáciu, ktorá sa týka usporadúvania športových súťaží a pretekov. Tento rok sú opatrenia našťastie miernejšie a tak sme mohli ísť podporiť atlétov na okresné kolo v cezpoľnom behu

2/ V piatok 24.9 navštívila Banskú Štiavnicu splnomocnenkyňa Vlády SR pre rómske komunity a navštívila aj naše Komunitné centrum na Šobove

3/ Materská škola Čistinka sa zapája do rôznych projektov a sú aj úspešní. Vďaka takémuto projektu sa deti môžu učiť vonku zážitkovou formou

POČASIE