31. Štiavnický magazín 2016

V 31. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Ulice mesta Banská Štiavnica majú nové, úspornejšie osvetlenie a po lampách prichádza na rad aj nový šat stĺpov verejného osvetlenia

2/ Aj keď si väčšina detí užíva prázdniny a relax, mladí nádejní športovci z FK Sitno neodradí od tréningov ani zlé počasie. Zahájili prípravu na sezónu 2016/2017

3/ Oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica Vás pozýva na kultúrne podujatia Festival Peknej hudby a Nezabudnuté remeslá

4/ Všetkých milovníkov filmu pozývame do kina Akademik

POČASIE

30. Štiavnický magazín 2016

V 30. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V piatok 15. júla začala v Banskej Štiavnici znovu fungovať Lekárska služba prvej pomoci v areály nemocnice. My Vám predstavíme spoločnosť,ktorá za LSPP stojí

2/ Slovenské banské múzeum nezaháľa a aj počas letných prázdnin sa venujem deťom. Zažiť leto v múzeu hlavne keď počasie kúpaniu veľmi nepraje je ideálny nápad

3/ Všetkých milovníkov filmu pozývame do kina Akademik

POČASIE

29. Štiavnický magazín 2016

V 29. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V sobotu 9.júla Námestie sv.Trojice navštívili stovky turistov z celého Slovenska. Konal sa totiž už 12.ročník legendárneho Štiavnického Živého šachu

2/ Taktiež v sobotu 9.júla bolo rušno aj na štadióne. Tu to však žilo mladými dobrovoľnými hasičmi. Celoštátne kolo súťaže dobrovoľných hasičov „Plameň 2016“ sa totiž konalo práve v Banskej Štiavnici

3/ Rekonštrukcia Ulice Andreja Sládkoviča je úspešne ukončená. A aj keď sa práce stihli v termíne a cesta je sprístupnená doprave od 30.júna oficiálne sme ju otvorili v pondelok 11.júla

4/ Všetkých milovníkov filmu pozývame do kina Akademik

POČASIE

28. Štiavnický magazín 2016

V 28. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program zasadnutia ktoré sa konalo 6.7.2016:

Program:

1. 01:03 Otvorenie

2. 09:13 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného dňa 22. júna 2016

3. 12:08 Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2015

4. 15:36 Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2015

5. 25:22 Zadanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite „Pod Kalváriou“

6. 33:13 Zadanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite „Sitnianska –Štefultov“

7. 38:51 Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 7 územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica

8. 44:12 Poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

9. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica:

a) 1:06:58 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 2278/8 v k. ú. Banská Hodruša pre Ing. Branislava Bíreša, ako prípad hodný osobitného zreteľa

b) 1:16:40 Zámer na kúpu pozemkov Ulica F. Urbánka v Banskej Štiavnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre I. Ladzianskú

c) 1:43:47 Zámer na kúpu pozemkov Ulica F. Urbánka v Banskej Štiavnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Evu Poliakovú a Petru Poliakovú

d) 1:48:59 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 859, 860, 861 a 862 v k. ú. Banská Hodruša, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre M. Zajaca s manželkou

e) 2:05:49 Zámer na priamy predaj pozemkov p. č. C KN 4430, 4427 a 4442/8 v k. ú. Banská Štiavnica – ponukovým konaním

f) 2:12:24 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 6698/19 a 6698/33 v k. ú. Banská Štiavnica, prípad hodný osobitného zreteľa pre Renátu Ivaničovú

g) 2:18:21 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 6304/15 v k. ú. Banská Štiavnica ako prípad hodný osobitného zreteľa pre kupujúcich Ján Koreň s manželkou

h) 2:24:20 Zámer na priamy predaj pozemku p. č. C KN 815 v k. ú. Banky – ponukovým konaním

i) 2:43:38 Návrh na vyhlásenie II. opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – dom na Akademickej ulici č. 1 s príslušenstvom

10. 2:51:17 Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.

11. 2:57:46 Informatívna správa o konaní riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

12. 3:02:56 Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Bytová správa, s. r. o. Banská Štiavnica

13. 3:10:56 Rôzne

14. 3:31:45 Interpelácie a dopyty

15. 4:08:35 Záver

27. Štiavnický magazín 2016

V 27. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V štvrtok 23.júna Mestské lesy Banská Štiavnica za prítomností hostí slávnostne oslávili 20.výročie založenia spoločnosti v priestoroch Kultúrneho centra

2/ Oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica organizovalo uplynulú sobotu už 4.ročník podujatia s názvom „Umenie na Trojici“

3/ V nedeľu 26.júna štadión už od 9.hodiny ráno žil futbalom. Konal sa 4.ročník súťaže Sitno cup a zároveň Turnaj o pohár predsedu FK Sitno

4/ Podujatie Štiavnický Živý šach je jednou z najväčších kultúrnych akcií, ktorá ročne láka do nášho mesta stovky turistov. Čo Vás čaká tento rok Vám prinesieme v dnešnom magazíne

5/ Štiavničania sa konečne dočkali a od 15.júla budú môcť o čosi kľudnejšie spávať. Budeme mať vďaka vytrvalosti vedenia mesta naspäť Lekársku službu prvej pomoci.

6/ Všetkých milovníkov filmu pozývame do kina Akademik

POČASIE