44. Štiavnický magazín 2016

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V utorok 1.novembra si pripomíname Sviatok všetkých svätých a v stredu 2.novembra si uctime Pamiatku zosnulých

2/ Október nesie prívlastok“ mesiac úcty k starším“ a tak ako sa už stalo tradíciou aj tento rok mesto Banská Štiavnica organizovalo podujatie, ktoré sa nieslo v duchu práve tejto myšlienky

3/ Ak ste ešte neprezuli pneumatiky tak je na to ten pravý čas. Rána sú poriadne chladné, sychravé a cesty posypané popadaným lístím nebezpečné.

4/ Vo štvrtok 20.októbra základná škola Jozefa Horáka organizovala takzvanú „prvácku pasovačku“. Ako to na takej pasovačke vyzerá uvidíte v dnešnom magazíne

POČASIE

43. Štiavnický magazín 2016

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:

1. 01:00 Otvorenie

2. 11:28 Kontrola plnenia uznesení

3. 13:44 Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 5/2013 o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta

4. 13:48 Návrh na zrušenie VZN č. 4/99 o regulatívoch územného rozvoja v oblasti Počúvadlianskeho Jazera

5. 23:33 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny Principlac

6. 34:40 Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 7 územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica – rozšírenie predmetu obstarávania

7. 42:19 Správa o príprave TS, m. p. na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov

8. 55:52 Správa o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu sezónu 2016/2017

9. 57:42 Návrh na povolené prekročenie výdavkov – opatrovateľská služba

10. 1:02:58 Návrh na zvýšenie výdavkov na údržbu objektu Rubigall

11. 1:16:16 Návrh na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

12. 1:35:40 Zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

13. 1:41:39 Zmena zapisovateľky v Ekonomickej komisii pri MsZ

14. 1:43:54 Návrh na postup pri usporiadaní pozemkov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica a cudzích pozemkov pod stavbami vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica

2:14:44 Priestor pre občanov

15. 2:29:04 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 2:29:29 Prevod pozemku parc. č. C KN 6386/2 v k. ú. Banská Štiavnica prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúca Michaela Danišová)

b) 2:35:06 Prevod pozemku p. č. C KN 1173/10 v k. ú. Štiavnické Bane, priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa (žiadateľka Miroslava Valkovičová)

c) 2:41:18 Prevod pozemku parc. č. C KN 4564/83 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci JUDr. D. Lukačko)

d) 2:47:31 Prevod pozemku parc. č. C KN 1502/3 v k. ú. Banská Štiavnica, zastavaného stavbou vo vlastníctve kupujúceho J. Cesnaka

e) 2:52:52 Prevod pozemku parc. č. C KN 859, 861 a 862/2 v k. ú. Banská Hodruša, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci M. Zajac s manželkou)

f) 2:58:47 Kúpa pozemkov Ulica Ferka Urbánka v Banskej Štiavnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa (predávajúci I. Ladzianská)

g) 3:05:36 Kúpa pozemkov Ulica Ferka Urbánka v Banskej Štiavnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa (predávajúci Eva a Petra Poliaková)

h) 3:10:26 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 2180/36 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Karin Štrbániková s manž.)

i) 3:15:04 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 20/5 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Ing. M. Havrila)

j) 3:18:57 Zámer na zámenu pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Ing. Marián Sámel)

k) 3:27:07 Zámer na zámenu pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Peter Haluška s manž.)

l) 3:33:04 Správa o nakladaní s majetkom Mesta Banská Štiavnica – Hala Maxšachta s príslušenstvom

16. 3:35:44 Informatívna správa o podaní projektu Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici

17. 3:42:08 Projekt Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Banská Štiavnica

18. 3:47:15 Informatívna správa o zámere financovania výstavby parkoviska na Mierovej ulici prostredníctvom programu INTERREG Slovenská republika – Maďarsko

19. 3:53:53 Informatívna správa o vyhodnotení letnej turistickej sezóny 2016 v Informačnom centre mesta Banská Štiavnica

20. 3:58:33 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 545/2005 Z. z.

21. 4:01:17 Rôzne

22. 4:01:32 Interpelácie a dopyty

23. 4:46:31 Záver

42. Štiavnický magazín 2016

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V utorok 11.októbra sa na lúkach pri kolpašskej ceste konalo Okresné kolo cezpoľného behu žiakov základných a stredných škôl.

2/ V dnešnom magazíne sa vraciame k minulo-týždňovej návšteve prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku

3/ Pri jazere Klinger vyrástla nová športová zóna. Môžete si tu prísť bezplatne zacvičiť a to kedykoľvek

4/ Aj v mesiaci október oddelenie kultúry mesta organizuje kultúrne podujatia pre deti, ale aj dospelých.

POČASIE

41. Štiavnický magazín 2016

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Špecializovaná polyfunkčná učebňa-Galéria moderného umenia, ktorá sa nachádza na Strednej odbornej škole služieb a lesníctva má za sebou prvé podujatie v týchto naozaj prekrásnych priestoroch.Vo štvrtok 29.septembra sa tu konalo podujatie s názvom „ Umenie v škole“

2/ Katolícka spojená škola v Banskej Štiavnici už pravidelne organizuje výtvarné súťaže. Tentokrát však nielen súťažili ale aj vysvätili kaplnku,ktorá sa nachádza priamo v škole

3/ Letnú turistickú sezónu má mesto Banská Štiavnica už za sebou. Tá tohtoročná bola mimoriadne úspešná

4/ V stredu 5.októbra Banskú Štiavnicu poctil svojou návštevou prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska

POČASIE