35. Štiavnický magazín 2018

V 35. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Ani počas letných prázdnin nezostali brány škôl zatvorené, pretože práve tu bol priestor na rekonštrukčné práce aby sa zlepšili podmienky pre žiakov a študentov v novom školskom roku

2/ V dňom 6.septembra až 8.septembra sa v meste Banská Štiavnica budú konať Mestské oslavy, celoslovensky známe Salamandrové dni 2018. Všetci ste srdečne pozvaní

3/ V utorok 28.augusta popoludní sa pri pamätníku SNP konali oslavy pri príležitosti 74.výročia SNP spojené s udelením čestného uznania členom Zväzu protifašistických bojovníkov

POČASIE

34. Štiavnický magazín 2018

V 34. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:18 Otvorenie

2. 14:06 Kontrola plnenia uznesení

3. 16:13 Plnenie rozpočtu mesta Banská Štiavnica a ním zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2018

4. 30:56 Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica za I. polrok 2018

5. 39:21 Výročná správa o konsolidovanej účtovnej uzávierke za rok 2017

6. 45:33 Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta Banská Štiavnica

7. 1:11:16 Návrh „Urbanistickej štúdie – obytnej zóny v lokalite „Štefultov – Sitnianska“ (časť rozvojovej lokality F.P.B. 18.2.1- časť A), Banská Štiavnica – pokračovanie Ulice Š. Moyzesa

8. 1:19:51 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2018

9. 1:23:06 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 v znení neskorších právnych predpisov (zák. č. 545/2005 Z. z.)

10. 1:27:27 Projekt s názvom: Nízkouhlíková stratégia Mesta Banská Štiavnica – strategický dokument

11. 1:37:24 Zabezpečenie služieb lokálneho televízneho vysielania po roku 2018

1:59:05 Priestor pre občanov

12. 2:05:28 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 2:05:53 Prevod časti pozemkov parc. č. E KN 6417 a E KN 4751/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

b) 2:10:24 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve na prenájom pozemkov pre Strednú odbornú školu lesnícku Banská Štiavnica

c) 2:14:51 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 4795/1 a pozemku C KN4795/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa

d) 2:19:51 Zámer na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. E KN 276/4, v podiele ¼, v k. ú. Rudno nad Hronom, ako prípad hodný osobitného zreteľa

e) 2:24:16 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 2078/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa

f) 2:28:47 Kúpa pozemkov na Ulica dolná

g) 2:31:23 Priamy prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 rokov

h) 2:34:06 Kúpa technickej infraštruktúry na Ul. budovateľská

i) 2:42:04 Prevod pozemku parc. č. C KN 2180/44, ako prípad hodný osobitného zreteľa

j) 2:45:51 Prevod pozemku parc. č. C KN 3920/2 ako prípad hodný osobitného zreteľa

13. 2:48:55 Informatívna správa o konaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti StVS, a. s.

14. 2:53:10 Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2018

15. 2:59:58 Informatívna správa o činnosti Štiavnických novín v roku 2017

16.3:13:15 Informatívna správa – prepravná služba v meste Banská Štiavnica

17. 3:27:42 Rôzne

18. 3:39:14 Interpelácie a dopyty

19. 4:33:26 Záver

33. Štiavnický magazín 2018

V 33. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica aj naďalej pokračuje v stavebných činnostiach. Tentokrát nás čakajú dva väčšie projekty a to rekonštrukcia oporného múru na Ulici Farská a celoplošná úprava Ulice SNP

2/ 10.august je “Dňom Bielych ruží”, dňom keď si pripomíname obete baníkov ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania 3/ Začiatkom leta na Námestí sv.Trojice vyrástli dva nové drevené predajné miesta,ktoré majú slúžiť na podporu lokálnych predajcov a ich produktov

4/ V pondelok 13.augusta sa zástupcovia samosprávy mesta stretli s občanmi sídliska Drieňová, aby spolu prediskutovali riešenie dopravnej situácie na Ulici Bratská a využitie priestoru bývalého klziska

POČASIE

Continue reading

32. Štiavnický magazín 2018

V 32. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica aj naďalej pokračuje v úprave verejnej zelene. Na Radničnom námestí pribudli dva nové pyramídové kvetináče, ale chystá sa aj úprava ďalších plôch

2/ Stalo sa už bežným javom, že človek stretáva majiteľov psíkov na prechádzke s voľne pusteným miláčikom. Toto mnohí obyvatelia vnímajú ako obťažujúce a to hlavne na verejných priestranstvách či tajchoch

3/ V lokalite Šobov by do konca kalendárneho roka malo vyrásť nové stojisko na separovaný odpad. V rámci tohto projektu sme sa aj my zúčastnili prednášky ako odpad správne separovať a s deckami sme prinesené ukážky odpadu hneď aj vytriedili

POČASIE

Continue reading

31. Štiavnický magazín 2018

V 31. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V sobotu 28.júla Námestie svätej trojice opäť praskalo vo švíkoch,konal sa tu už 18.ročník kultúrneho podujatia “Nezabudnuté remeslá 2018”

2/ Postava štiavnického Nácka je naozaj legendárna, veď jeho špásy a vtipy pobavia zrejme každého. A práve na jeho príhodách sme sa zabavili v piatok 27. júla

3/ Ak ste milovníkom klasickej hudby určite každý rok registrujete Festival Peknej hudby, ktorý sa v našom meste koná už 19 rokov. Ten tohtoročný niesol prívlastok československý

POČASIE