18. Štiavnický magazín 2016

V 18. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V dňoch 20. – 21.apríla na Strednej odbornej škole služieb a lesníctva prebiehal už druhý ročník celoslovenskej súťaže o najlepšieho juniorského pilčíka s názvom „Drevorubač junior 2016“.

2/ Slovenské banské múzeum organizovalo Medzinárodný seminár „Historické banské cesty v strednej Európe“ za účasti zástupcov z krajín V4.

3/ V dnešnom magazíne sa vraciame opäť k téme zdravotníctvo. Prinášame Vám aktuálne a overené informácie s rokovaní primátorky mesta s vedúcim organizačnej zložky PENTA INVESTMENTS LIMITED Jaroslavom Haščákom.

4/ V pondelok 18.apríla sa začalo s kompletnou rekonštrukciou Ulice A. Sládkoviča.

5/ Všetkých milovníkov filmu pozývame do kina Akademik.

POČASIE

Ako prílohu k magazínu odvysielame reportáž Práce dobrovoľníkov na Kalvárii.

17. Štiavnický magazín 2016

V 17. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program zasadnutia ktoré sa konalo 20.4.2016:

1. 01:15 Otvorenie

2. 12:38 Kontrola plnenia uznesení

3. 14:44 Plnenie uznesenia č. 2B/2016

4. 17:46 Informácia k uzneseniu MsZ č. 6B/2016 zo dňa 17. 2. 2016

5. 28:57 Správa o stave mesta Banská Štiavnica a činnosti samosprávy za rok 2015

6. 31:49 Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 6 územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica

7. 38:55 Návrh „Urbanistickej štúdie – obytnej zóny v lokalite „ Pod Drieňovou“, Banská Štiavnica

8. 51:56 Zadávacie podmienky pre výber spracovateľa ÚPN zóny – Pamiatková rezervácia, časť historické jadro, Banská Štiavnica

9. 1:15:58 Plat primátorky mesta Banská Štiavnica

10. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:24:44 Návrh uzatvorenia Dodatku č. 4 k Nájomnej zmluve č. 7/2008 s určením nájomného v období od 2016-2022 – objekt Botanická č. 2 v Banskej Štiavnici

b) 1:35:01 Prevod časti pozemku p. č. C KN 3863 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (R. Sásik)

c) 1:50:12 Prevod pozemku p. č. C KN 3984/3 v k. ú. Banská Štiavnica, pre KMR, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa

2:02:07 Priestor pre občanov

d) 2:21:04 Priamy prevod pozemkov p. č. C KN 6193/1 a 6193/3 v k. ú. Banská Štiavnica (žiadateľ Stanislav Lukáč)

e) 2:27:28 Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech vlastníka inžinierskych sietí ENSTRA, a. s., Daxnerova 2636/9, 010 01 Žilina

f) 2:32:36 Návrh na zriadenie vecného bremena uloženia plynového potrubia do pozemkov v majetku mesta k nehnuteľnosti vo vlastníctve I. Ciglanovej

g) 2:46:02 Zámer na priamy prevod časti pozemku p. č. 5322/1 v k. ú. Banská Štiavnica, pre I. Ciglanovú, ako prípad hodný osobitného zreteľa

h) 2:52:28 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 1074 v k. ú. Banky, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Bc. Marek Pavlík)

i) 2:58:05 Zámer na prevod dielu č. 3 z pozemku p. č. C KN 1922/2 a dielu č. 6 z pozemku C KN 1922/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Milan Lajčiak)

j) 3:03:49 Zámer na prevod pozemku p. č. C KN 5015/2 a C KN 5016/2 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Peter Jaďuď)

k) 3:08:53 Zámer na prevod časti pozemku p. č. C KN 5565/10 a 5565/11 v k. ú. Banská Štiavnica, pre Miroslava Dubeňa s manželkou, ako prípad hodný osobitného zreteľa

l) 3:18:10 Zámer na prevod časti pozemkov parc. č. C KN 5571/1 a časti pozemkov C KN 4535/11 a E KN 2197/9, žiadateľ – Jaroslav Macháček

m) 3:27:23 Schválenie poradia návrhov v opakovanej obchodnej verejnej súťaži na dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica, Nad Rozgrundom č. 1

n) 3:32:52 Prevod nehnuteľností na Višňovského ulici v Banskej Štiavnici – priamy odpredaj pozemkov parcela č. C KN 2278/2 a 2281 v podiele 1/24

11. 3:39:19 Informatívna správa o príprave stavebných akcií financovaných z rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2016

12. 4:02:44 Informatívna správa o žiadosti mesta Tatabánya (HU) o partnerstvo

13. 4:13:11 Informatívna správa o príprave zmeny organizácie dopravy na Námestí sv. Trojice

14. 4:19:55 Informatívna správa o stave projektov podaných Mestom Banská Štiavnica

15. 4:24:00 Rôzne

16. 5:23:27 Interpelácie a dopyty

17. 5:58:43 Záver

16. Štiavnický magazín 2016

V 16. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V banskoštiavnickej plavárni už po 4.rok prebieha kurz pre bazénových plavčíkov. Zúčastňujú sa ho vysokoškolskí študenti nielen zo Slovenska ale z celej Európskej únie

2/ V utorok 12.apríla otvorila Materská škôlka sv. Františka Assiského svoje brány verejnosti. Konal sa tu totiž „Deň otvorených dverí“

3/ Streda 13.apríla bol veľkým dňom všetkých detí narodených od 1.septembra 2009 do 31.augusta 2010.Spolu s rodičmi absolvovali zápis do prvého ročníka základnej školy

4/ Všetkých milovníkov filmu pozývame do kina Akademik

POČASIE

15. Štiavnický magazín 2016

V 15. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ 28.marca slávia sviatok všetci pedagógovia. A keďže tentokrát tento dátum vyšiel práve na Veľkonočný pondelok oslavovalo sa vo štvrtok 31.marca

2/ V sobotu 2.apríla to na Spojenej škole služieb a lesníctva žilo dobrou náladou. V hojnom počte sa tu stretli bývalí tabačiari aby si zaspomínali už na 20ročnú históriu

3/ Vo štvrtok 31.marca Štiavničania vyjadrili svoj nesúhlas so stavom banskoštiavnického zdravotníctva protestom pred nemocnicou

4/ V nedeľu 3.apríla sa vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie konal Koncert pri Svätej bráne milosrdenstva

5/Všetkých milovníkov filmu pozývame do kina Akademik

POČASIE

Príloha: Záznam z Koncertu vo Farskom kostole

14. Štiavnický magazín 2016

V 14. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V mesiaci marec sa v Banskej Štiavnici konalo VALNÉ ZHROMAŽDENIE Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska

2/ Technické služby mesta začali v 12.kalendárnom týždni s jarným čistením jednotlivých ulíc a lokalít

3/ Štiavničanov aj naďalej trápi otázka zdravotníctva, okrem interného oddelenia prichádza na rad aj vychýrená banskoštiavnická pôrodnica

4/ Všetkých milovníkov filmu pozývame do kina Akademik

POČASIE