8. Štiavnický magazín 2018

V 8. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:02 Otvorenie

2. 10:33 Kontrola plnenia uznesení

3. 12:52 Návrh dodatku č.1 k VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

4. 49:32 Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok 2017 podľa VZN č. 6/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

5. 53:19 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 6/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

6. 1:06:20 Doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Štiavnica na roky 2014 – 2020 o sociálnu službu denný stacionár

7. 1:24:04 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017

8. 1:28:28 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny Principlac a rozšírenie obytného územia o novú rozvojovú plochu

9. 1:43:08 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:43:33 Prevod pozemku parc. č. C KN 1493/2 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

b) 1:50:36 Zámena pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný osobitného zreteľa

2:01:15 Priestor pre občanov

c) 2:28:47 Zámer na prevod bytov na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 rokov

d) 2:36:05 Zámer na priamy prenájom časti pozemku parc. č. C KN 6698/1

e) 2:43:15 Zámer na prevod časti pozemkov parc. č. C KN 3829/2 a 3829/18 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

f) 2:50:58 Zámer na zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

g) 3:01:29 Zámer na priamy prevod pozemku pod stavbou elektro-energetického zariadenia v k. ú. Banská Štiavnica – lokalita Klinger, pre SSE-Distribúcia a. s. Žilina

h) 3:07:36 Zriadenie vecného bremena v prospech BBSK

i) 3:14:12 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSE-D, a. s., Žilina – Ulica pletiarska

j) 3:19:10 Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SSE-D, a. s., Žilina – Ulica kolpašská

k) 3:25:00 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSE-D, a. s., Žilina, Klinger

10. 3:28:18 Informatívna správa o stavebných akciách realizovaných v investičnej činnosti mesta v roku 2017 a o plánovaných stavebných akciách financovaných z rozpočtu mesta Banská Štiavnica v roku 2018

11. 3:59:39 Informatívna správa Bratská ulica 14, 15, 16

12. 4:09:39 Správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta

13. 4:12:37 Rôzne

a) 4:12:50 Ponuka na kúpu nehnuteľnosti na základe predkupného práva

b) 4:18:28 Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Banská Štiavnica

14. 4:31:43 Interpelácie a dopyty

15. 5:02:07 Záver

7. Štiavnický magazín 2018

V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Máme pred sebou týždeň jarných prázdnin a žiaci, či študenti sa nepochybne tešia z niekoľkých dní voľna.Ak ešte nemáte plány na tento týždeň oddelenie kultúry Vás pozýva na ďalší ročník “Zimomravenia”

2/ Ďalšou alternatívou hlavne pre rodičov, ktorí si nemôžu vziať dovolenku je denný tábor.Základná škola Jozefa Horáka v spolupráci s atletickým klubom pripravila tento rok tábor so zameraním na tenis

3/ Aj Centrum voľného času organizuje tábor, na tento sa však už prihlásiť nedá,nás však zaujímal nielen program tábora, ale aj to čo všetko centrum v nadchádzajúcom období čaká

4/ Sociálnymi sieťami kolujú fotky užívateľov s nápismi “My sme les”,ochrana prírody je nepochybne serióznou a dôležitou tematikou, čo však na spôsob prezentácie hovorí dlhoročný odborník?

POČASIE

6. Štiavnický magazín 2018

V 6. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Od pondelka 5.februára Matričný úrad a Klientské centrum funguje v novo-zrekonštruovaných priestoroch Rubigallu

2/ Oddelenie kultúry v sobotu 3.februára organizovalo “Burzu šatstva”, toto podujatie malo charitatívny charakter a nás zaujímalo ako dopadlo

3/ Spoločnosť Mestské lesy s.r.o má za sebou ďalší hospodársky rok a okrem toho aj ukončený desaťročný plán a tak sme zašli zbilancovať toto obdobie s konateľom spoločnosti

4/ Aj v nasledujúcich týždňoch oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica pre Vás pripravuje zaujímavé kultúrne podujatia.Nechajte sa teda pozvať

5/ Mesto Banská Štiavnica má tiež príležitosť súťažiť o nové ihrisko pre deti od 3 do 12 rokov.V rukách to tentokrát majú obyvatelia mesta,stačí len zahlasovať

POČASIE

5. Štiavnický magazín 2018

V 5. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V Banskej Štiavnici máme zrejme najslávnejšieho Mikuláša na Slovensku.Ten náš je totiž zapísaný v Slovenskej knihe rekordov ako najdlhšie slúžiaci Mikuláš a to už celých 50 rokov

2/ Klub dôchodcov na Štefultove prešiel čiastočnou rekonštrukciou a tak sa naši vitálni seniori môžu tešiť novým oknám, podlahám či sociálnym zariadeniam

3/ Pravidelne na konci januára sa na radnici mesta stretávajú všetci tí ktorí participujú na výrobe týždenníka Štiavnických novín, aby zbilancovali svoju prácu za uplynulý rok

POČASIE