9. Štiavnický magazín 2021

V 9. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1 / Situácia ohľadom vírusu COVID -19 aj naďalej pokračuje a s tým sú spojené aj opatrenia, ktoré sú stále kontrolované štátnou aj mestskou políciou. My sme sa o aktuálnej situácii porozprávali s náčelníkom MsP

2/ Nedávno sme sa začali venovať téme sociálnych služieb v meste Banská Štiavnica. Rozprávali sme o opatrovateľskej službe. Ďalšou sociálnou pomocou mesta je prístrešie pre občanov bez domova v areáli Mestských kúpeľov

3/ Mestské kúpele, postupne prechádzali čiastočnou rekonštrukciou, avšak už dlhšie sa hovorí o komplexnej rekonštrukcii celého objektu. Nuž a vyzerá to tak, že projekt naberá reálne rozmery

POČASIE

 

8. Štiavnický magazín 2021

V 8. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V utorok 9.februára sa na prezenčné štúdium vrátili do školských lavíc aspoň žiaci prvého stupňa základných škôl. Zatiaľ. Uvidíme ako to bude vyzerať po jarných prázdninách. My sme sa zašli pozrieť ako to po trojmesačnej prestávke a online vyučovaní vyzerá

2/ Čoskoro tu máme termín podávania prihlášok na stredné školy. Tie to však vôbec nemajú jednoduché, nemôžu totiž svoju ponuku odborov prezentovať uchádzačom osobne. My sme prijali pozvanie Strednej odbornej školy služieb a lesníctva a ukážeme Vám s akými novinkami prichádzajú

POČASIE

 

7. Štiavnický magazín 2021

V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:03 Otvorenie

2. 14:38 Kontrola plnenia uznesení

3. 21:18 Návrh na čiastočné oddlženie Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica

4. 28:45 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

5. 30:49 Návrh na voľbu hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica

6. 49:33 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 49:50 Prevod pozemkov par. č. C KN 3149/2 a C KN 3152/2 v k. ú. Vyhne
b) 55:05 Informatívna správa k budúcemu uzatvoreniu podnájomnej zmluvy
c) 1:14:18 Zámer na prevod pozemkov parc. č. E KN 2018, 2019/9, 2019/33 v k. ú. B. Štiavnica
d) 1:19:02 Zámena pozemkov medzi Mestom Banská Štiavnica a BBSK

7. 1:23:43 Správa o technickom stave mestských kúpeľov a návrh odporúčaní

8. 2:10:26 Informatívna správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok 2020 podľa VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

9. 2:13:13 Informatívna správa Organizačná štruktúra MsÚ

10. 2:15:54 Rôzne

11. 2:23:55 Interpelácie a dopyty poslancov

12. 2:29:25 Záver

 

6. Štiavnický magazín 2021

V 6. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Po niekoľkých mesiacoch dištančného vzdelávania sa žiaci prvého stupňa základných škôl konečne vracajú do školských lavíc a to konkrétne v utorok 9.februára. Podmienkou však je negatívny test rodiča nie starší ako 7 dní

2/ Z dôvodu pandémie koronavírusu je uzavretý aj zberný dvor mesta Banská Štiavnica a veru služby obyvateľom mesta naozaj chýbajú. Žiaľ zatiaľ poskytujú služby len firmám, ktoré aj v momentálnej situácii fungujú

3/ Mesto Banská Štiavnica sa venuje širokému spektru sociálnych služieb, my sme tento týždeň rozobrali tému opatrovateľskej služby, ktorú potrebuje čoraz viac klientov

POČASIE