17. Štiavnický magazín 2024

V 17. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:
1. 01:00 Otvorenie
2. 11:36 Kontrola plnenia uznesení
3. 13:25 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 3/2024
4. 26:23 Návrh ÚPN mesta Banská Štiavnica „Zmeny a doplnky č. 10“ + návrh VZN
5. 1:10:00 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o pamätihodnostiach mesta
6. 1:18:53 Doplnenie hrobov a pamätnej tabule do zoznamu Evidencie pamätihodností mesta BS
7. 1:24:59 Správa o stave mesta BS a činnosti samosprávy za rok 2023
8. 1:28:01 Schválenie zakladateľskej listiny – sociálny podnik

2:07:39 Priestor pre občanov

9. 4:00:51 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 4:01:10 Návrh na zrušenie uznesenia č. 14/2024, Dom smútku Štefultov, opakované ponukové konanie
b) 4:09:18 Prevod majetku – byt na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluva na 25 rokov
c) 4:12:11 Prenájom časti pozemku v k. ú. Banská Štiavnica, Klinger
d) 4:18:05 Zámena pozemkov, Remeselnícka ulica
e) 4:20:53 Zámer na prevod časti pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica – Spojná ulica
f) 4:23:31 Zámer na prevod majetku – Spojná ulica
g) 4:35:00 Zámer na prevod časti pozemku v k. ú. Banská Štiavnica – Ul. Malé trhovisko
h) 4:38:19 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení VB v prospech SSD, Akademická ul.
i) 4:42:23 Uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku Mesta Banská Štiavnica – „Banská Štiavnica – Jergištôlňa, vodovod“
j) 4:47:24 Zámer na prenájom pozemku – Športová ulica
k) 4:52:34 Žiadosť o prevod bytu 2D v bytovom dome na Námestí sv. Trojice 11/7, BS
l) 4:56:06 Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – Ul. 1. mája

10. 3:33:58 Informatívna správa – Hájovňa na Červenej studni
11. 5:10:35 Informatívna správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta
12. 5:12:15 Rôzne

a) 5:12:37 Informatívna správa o priestorovom riešení MŠ Bratská 9
b) 5:34:37 Petícia na vyhlásenie referenda a schválenie členov komisie na overenie petície

13. 5:50:56 Interpelácie a dopyty poslancov
14. 6:15:31 Záver

 

16. Štiavnický magazín 2024

V 16. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V stredu 17.apríla SOŠ služieb a lesníctva slávnostne otvorila novo zrekonštruované priestory školy a predviedla aj novú techniku, ktorá sa bude využívať pri výučbe lesníckych odborov.

2/ Taktiež v stredu, ale 10.apríla prebiehal zápis do 1.ročníkov základných škôl. My sme sa zašli pozrieť ako to budúci prváci zvládli.

3/ Galéria Jozefa Kollára sa venuje aj téme ekológia. Momentálne je tu inštalovaná výstava, ktorá sa venuje téme životného prostredia a podieľali sa na nej aj naše štiavnické deti.

POČASIE

 

15. Štiavnický magazín 2024

V 15. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ 18. marca uplynul rok od ničivého požiaru na Námestí Sv. Trojice. My sa v dnešnom magazíne budeme venovať tejto téme. Pozreli sme sa na to ako rekonštrukcia pokračuje, ale vrátime sa aj k takzvanému “Čiernemu dňu” pre Banskú Štiavnicu.

POČASIE

 

14. Štiavnický magazín 2024

V 14. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V stredu 10.apríla bude veľký deň pre všetkých predškolákov. Na našich základných školách bude prebiehať zápis do 1.ročníkov.

2/ Aj v okrese Banská Štiavnica bola vyhlásená mimoriadna situácia ohľadom zvýšeného výskytu medveďa hnedého. Aj tejto téme sa budeme venovať v dnešnej reportáži.

3/ Berggericht je síce stále uzatvorený avšak Slovenské banské múzeum Vás pozýva na výstavu minerálov s názvom “Unikli plameňom”. Výstava je inštalovaná v Galérii Jozefa Kollára.

4/ Počasie sa konečne umúdrilo a tak sa opäť otvorili detské ihriská, ešte predtým však prešli kontrolou.

POČASIE