34. Štiavnický magazín 2017

V 34. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ 10.august je deň, keď si na celom Slovensku pripomíname obete banských nešťastí, ktorí zahynuli pri výkone svojho náročného povolania.Spomienkový akt sa konal aj v Banskej Štiavnici pri štôlni Glanzenberg

2/ Mesto Banská Štiavnica za uplynulé mesiace realizovalo dva veľké stavebné projekty a to druhú etapu rekonštrukcie Ulice A. Sládkoviča a vybudovanie chodníka na Ulici Kolpašská

3/ Máte doma plnú povalu nepotrebných vecí? Môžno by práve niekomu inému poslúžili k dobrej veci.Skúste ich teda priniesť na bazár nepotrebných vecí do Kammerhofu.

POČASIE

33. Štiavnický magazín 2017

V 33. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

1. 00:59 Otvorenie
2. 14:20 Kontrola plnenia uznesení
3. 17:06 Plnenie rozpočtu mesta Banská Štiavnica za I. polrok 2017
4. 29:43 Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica za I. polrok 2017
5. 37:21 Návrh na zmenu č. 2 rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2017
6. 1:16:43 Návrh na schválenie zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky vo forme vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR
7. 1:23:38 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2017
8. 1:26:52 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2017 o evidencii pamätihodností mesta

1:54:14 Priestor pre obanov

9. 2:13:25 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2017 o vyhradených miestach na umiestňovanie volebných plagátov
10. 2:36:57 Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta Banská Štiavnica
11. 3:08:53 Prerokovanie Správy o výsledku kontroly nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
12. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica
a) 3:45:24 Priamy prevod majetku – byty na Nám. sv. Trojice č.7 – zmluvy na 15 rokov
b) 3:49:33 Prevod majetku – Areál Drieňová 12 v Banskej Štiavnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa
c) 4:22:06 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku mesta – pozemok parc. č. C KN 113 v k. ú. Banská Štiavnica
d) 4:29:37 Priamy prevod majetku – rodinný dom, súp. č. 1266 s príslušenstvom, ako prípad hodný osobitného zreteľa
e) 4:35:57 Prevod pozemku parc. č. C KN 5235/2 a prenájom pozemku parc. č. C KN 5234/8 v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
f) 4:41:39 Prevod časti pozemku parc. č. E KN 2285/74 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
g) 4:46:38 Prevod pozemku parc. č. C KN 4564/44, 4564/45, 4564/91 a 4564/92 a prenájom časti pozemku parc. č. C KN 5571/1, ako prípad hodný osobitného zreteľa
h) 4:52:21 Zámer na priamy prenájom časti pozemku parc. č. C KN 6902/1
i) 4:56:07 Opakovaný prenájom pozemkov pre Strednú odbornú školu lesnícku Banská Štiavnica
j) 5:02:13 Prevod pozemku parc. č. C KN 1475/2 v k. ú. Banská Štiavnica, zastavaného stavbou
k) 5:06:09 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 6559/6 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
l) 5:12:27 Zámer na priamy prevod pozemku parc. č. C KN 7039/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ponukovým konaním
m) 5:16:30 Návrh na zámenu pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný osobitného zreteľa
13. 5:21:55 Informatívna správa k výstavbe objektu športovej haly v meste Banská Štiavnica
14. 5:31:30 Informatívna správa o ďalších možnostiach rozvoja Mestských kúpeľov – plavárne
15. 5:45:08 Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2017
16. 5:56:14 Informatívna správa o činnosti Štiavnických novín v roku 2016
17. 6:22:35 Informatívna správa o ďalších možnostiach a postupoch modernizácie verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica
18. 6:34:48 Rôzne
19. 6:40:41 Interpelácie a dopyty
20. 6:42:14 Záver

32. Štiavnický magazín 2017

V 32. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V sobotu 5.augusta Námestie sv. Trojice opäť ožilo remeselnými trhmi a bohatým kultúrnym programom.Konal sa totiž už ďalší ročník obľúbeného augustového podujatia “Nezabudnuté remeslá “

2/ Kultúrne centrum vo štvrtok 3.augusta vernisážou slávnostne otvorilo výstavu srbskej insitnej maliarky pani Anny Kotvášovej.Všetkých milovníkov umenia na ňu pozývame

3/ Rozmýšľate nad tým, že by ste si radi zadovážili psíka? Nuž skúste urobiť dobrý skutok a zamyslieť sa či by ste si nechceli domáceho miláčika napríklad adoptovať zo psieho útulku

POČASIE

Ako prílohu k dnešnému magazínu odvysielame kompletný, nezostrihaný záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v stredu 9.augusta

31. Štiavnický magazín 2017

V 31. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V piatok 28.júla to na terase oproti štôlni Glanzenberg žilo smiechom, vtipmi, dobrou náladou, ale aj baníckymi pesničkami.Konal sa totiž už jubilejný 20.ročník legendárneho “ Náckovho pochodu”

2/Slovenské banské múzeum veru nezaháľa ani počas letných prázdnin a pripravuje program pre rodiny s deťmi.Ak ste ho ešte nestihli navštíviť je tu pre Vás ponuka toho, čo pripravujú v mesiaci august a ponuka je naozaj bohatá

3/ V sobotu 29.júla sa na Veľkom Kolpašskom jazere zišlo vyše 200 športovcov plných adrenalínu,ktorý si prišli zmerať sily v plávaní, cyklistike a behu.Konal sa totiž už 5.ročník Štiavnického Kros Triatlonu

POČASIE