08. Štiavnický magazín 2019

V 08. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V sobotu 16.februára na náš prekrásny Klinger zavítalo až 150 otužilcov zo všetkých kútov Slovenska. Konal sa tu už 3.ročník podujatia s názvom “Čarovný Klinger”

2/ Materská škola na sídlisku Drieňová sa už s pravidelnosťou zapája do rôznych projektov. A aj tentokrát úspešne. Vyhrali v konkurencii 200 slovenských škôlok a stali sa druhou naj-kreatívnejšou škôlkou na Slovensku. Odmenou bol fašiangový bál

3/ Mesto Banská Štiavnica vybudovalo stojiská na nádoby separovaného a komunálneho odpadu na sídlisku Drieňová, na Križovatke a v lokalite Šobov. Neporiadok, ktorý sa tam hromadí však komplikuje prácu aj Technickým službám

POČASIE

07. Štiavnický magazín 2019

V 07. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Pred dvoma týždňami sme odvysielali reportáž, v ktorej sme Vám predstavili nový odbor Katolíckej spojenej školy v Banskej Štiavnici. A keďže informácií je veľa a téma zaujímavá, dnes sa k nej ešte vrátime

2/ Banskoštiavnická pošta sa konečne dočkala už zaslúženej rekonštrukcie. Povedzme si na rovinu priestory už naozaj vyzerali dôstojne a veru ani o súkromí pri vybavovaní záležitostí na našej pošte sa toho povedať veľa nedá. Nuž konečne sa dočkáme zmeny

3/ Tento týždeň nás do svojich vynovených priestorov pozvala ďalšia škola. Tentokrát to bola Základná škola s materskou školou v obci Prenčov a predstavili nám svoj netradičný,iný, ale naozaj veľmi zaujímavý spôsob výučby a my sme tu aj keď chorí strávili príjemné dopoludnie v rodinnej atmosfére

POČASIE

06. Štiavnický magazín 2019

V 06. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Návrh VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území mesta Banská Štiavnica

4. Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

5. Návrh plánu práce MsZ na I. polrok 2019

6. Návrh plánu práce HK na I. polrok 2019

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018

8. Návrh Urbanistickej štúdie Rekreačná zóna Počúvadlianske Jazero

9. ÚPN zóny Pamiatková rezervácia – časť historické jadro, etapa Zadanie

10. Majetkové veci mesta

a) Zámer na prevod bytov na Nám. sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 rokov

b) Prenájom pozemku k. ú. Banky

c) Zámena pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

d) Zámena pozemkov – usporiadanie hranice pozemkov podľa skutočného

stavu

e) Prevod pozemku parc. č. C KN 2078/2, ako prípad hodný osobitného

zreteľa

f) Prevod pozemkov parc. č. CKN 3127 a E KN 978/1 v k. ú. Banská Štiavnica,

ako prípad hodný osobitného zreteľa

g) Zámer na prevod pozemku parc. č. CKN 1546/1, 1547/3, 1547/4 v k. ú.

Banská Štiavnica

h) Zámer na prevod pozemku parc. č. CKN 1549/1, 1548/4, 1548/5 v k. ú.

Banská Štiavnica

i) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 4590/1 v k. ú. Banská Štiavnica

j) Zámer na prevod pozemku parc. č. 1815/4 v k. ú. Banská Štiavnica

k) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 5741/4 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

l) Návrh na zriadenie vecného bremena pre StVS, a. s. – kanalizácia Ul. SNP a 8. mája

m) Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

v prospech Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina – stavba: Horná Huta

n) Zámer na prevod pozemku pod stavbou elektroenergetického zariadenia v k. ú. Banská Štiavnica – lokalita Horná Huta, pre SSD, a. s. Žilina

o) Zámer na prevod pozemkov parc. č. E KN 6409/76 a 1081/1 v k. ú. Banská Štiavnica

p) Zámer na prevod pozemkov parc. č. E KN 2645/13 a 2645/49 v k. ú. Banská Štiavnica

q) Prevod pozemku parc. č. C KN 3723/9 v k. ú. Banská Štiavnica

r) Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 1243/4 v k. ú. Banská Štiavnica

s) Zámer na prevod pozemkov parc. č. C KN 3890/3 a E KN 6409/100 v k. ú.
Banská Štiavnica

11. Informatívna správa zo zasadnutia Správnej rady Regionálnej nemocnice, n. o. v likvidácii

12. Správa o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Banská Štiavnica

13. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

14. Informatívna správa o nájomnom vzťahu Hájovne na Červenej studni

15. Informatívna správa o stave realizácie parkoviska na uliciach Dolná a Mierová a riešenie pešej zóny na Námestí sv. Trojice

16. Rôzne

17. Interpelácie a dopyty

18. Záver

05. Štiavnický magazín 2019

V 05. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Katolícka spojená škola rozširuje svoje pole pôsobnosti a od septembra otvára Strednú odbornú školu sv. Františka Assiského a prináša veľmi zaujímavý odbor Programátor

2/ Štiavnické noviny tento rok zažívajú významné výročie a to už celých 30. rokov úspešného fungovania. V pondelok 28.januára opäť bilancovali uplynulý rok, nuž a my sme sa porozprávali so šéfredaktorom o tom, aký ten rok 2018 bol a čo noviny čaká tento rok

3/ Dá sa povedať, že sme v polovici zimy a voľne žijúca zver prežíva to najťažšie obdobie a potrebuje už aj pomoc človeka.O prikrmovaní, ale aj o nebezpečenstve blížiaceho sa afrického moru ošípaných sme sa porozprávali s Ing.Dudíkom

POČASIE