17. Štiavnický magazín 2018

V 17. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:21 Otvorenie

2. 16:30 Kontrola plnenia uznesení

3. 18:50 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie:
a/ obytnej zóny Principlac (funkčno priestorový blok F.P.B. 14.1.2/1 – východná časť), Banská Štiavnica,
b/ rozšírenie obytného územia o novú rozvojovú plochu

4. 54:35 Návrh Urbanistickej štúdie – obytnej zóny v lokalite Principlac (F.P.B. 14.1.1)

5. 59:45 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie – obytnej zóny Sitnianska – Štefultov (F.P.B. 18.2.1 – časť A- pokračovanie Ul. Š. Moyzesa)“,

6. 1:04:41 Správa o stave mesta Banská Štiavnica a činnosti samosprávy za rok 2017

7. 1:06:17 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:06:46 Priamy prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 rokov

b) 1:11:34 Návrh na naloženie s majetkom mesta – dvojizbový byt s príslušenstvom na Ulici Povrazník č. 17 v Banskej Štiavnici

c) 1:15:48 Zámena pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

d) 1:22:25 Zámena pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa

e) 1:28:41 Priamy prenájom časti pozemku parc. č. C KN 6698/1

f) 1:33:34 Prevod časti pozemkov parc. č. C KN 3829/2 a 3829/18 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

g) 1:39:17 Návrh na zrušenie zámeru na zámenu pozemkov

h) 1:46:31 Prevod pozemku parc. č. C KN 1493/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

i) 1:51:24 Prevod spoluvlastníckeho podielu 2/8 z pozemku E KN parc. č. 123 v k. ú. Kremnica, pod miestnou komunikáciou

j) 1:55:44 Zámer na priamy prenájom časti pozemkov k. ú. Banská Štiavnica, lokalita Maximilián šachta

k) 2:01:59 Zámer na prenájom časti pozemkov k. ú. Banská Štiavnica lokalita záhradky

l) 2:10:15 Zámer na prevod časti pozemkov parc. č. E KN 6417 a E KN 4751/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

m) 2:16:33 Návrh na naloženie s majetkom mesta – Budova súp. č. 1653, postavená na pozemku par. č. C KN 2180/14 s príslušenstvom na Ul. Na Zigmund šachtu v Banskej Štiavnici

n) 2:26:16 Kúpa technickej infraštruktúry na Ul. Budovateľská

o) 2:32:18 Zámer na prevod priľahlých pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

p) 2:40:43 Zámer na priamy prevod pozemku pod stavbou elektroenergetického zariadenia v k. ú. Banská Štiavnica – lokalita Ulica Drieňová, pre SSE-Distribúcia a. s. Žilina

q) 2:44:51 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 339 v k. ú. Banská Štiavnica Hodruša, ako prípad hodný osobitného zreteľa

r) 2:51:21 Zámer na zámenu pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný osobitného zreteľa

s) 3:02:24 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. CKN 2824/1 v prospech vlastníkov priľahlých objektov

8. 3:12:38 Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Kollára a ZŠ J. Horáka

9. 3:43:48 Rôzne

10. 4:04:59 Interpelácie a dopyty

11. 5:12:17 Záver

16. Štiavnický magazín 2018

V 16. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V stredu 11. apríla bolo na Štiavnických základných školách rušno aj popoludní. Konal sa totiž zápis budúcich prváčikov, ktorí prišli novým pani učiteľkám ukázať ako sú do školy pripravení

2/ Vo štvrtok 12.apríla a v piatok 13.apríla sa v Kultúrnom centre konala dvojdňová konferencia určená pre predškolských pedagógov z celého Slovenska. Pani učiteľky sa mohli zúčastniť napríklad aj rôznych workshopov, zahrať si v rozprávke,či zatancovať

3/ Základná umelecká škola v Banskej Štiavnici v utorok 17. apríla privítala mnohých vzácnych hostí. Oslavovalo sa totiž už 60.výročie založenia školy.A poňali to naozaj vo veľkom štýle

POČASIE

15. Štiavnický magazín 2018

V 15. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Spoločnosť SVETRO s.r.o oslavuje významné výročie a to 25.rokov fungovania spoločnosti. Preto v piatok 6.apríla toto výročie oslávili zamestnanci spolu s majiteľmi v Kultúrnom centre mesta

2/ Oslavovalo sa aj v sobotu 7.apríla,tentokrát na Lesníckom internáte pod Kalváriou. Tu sa už po štvrtýkrát zišli bývalí tabačiari aby si pospomínali na staré dobré časy tabakovej továrne

3/ Tak ako sme avizovali už v minulo-týždňovom magazíne dnes Vám prinášame druhú časť reportáže s tematikou pripravovaných stavebných projektov,ktoré čakajú mesto Banská Štiavnica v tomto roku

POČASIE

14. Štiavnický magazín 2018

V 14. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica aj v roku 2018 pokračuje v realizácií stavebných projektov v meste.Tentokrát nás čaká tretia etapa rekonštrukcie Ulice Andreja Sládkoviča, ale aj ďalšie projekty

2/ Základná škola Jozefa Horáka mala v utorok 27.marca poriadne rušný deň.Konala sa tu “Veľkonočná burza”,ale okrem toho druhákov navštívila pani Primátorka a odovzdávali sa aj novo zrekonštruované priestory

3/ V 12.kalendárnom týždni Technické služby mesta začali s jarným čistením pomocou zametacích vozov,ale aj s ručným čistením.My sme zisťovali aký je ten tohtoročný harmonogram prác

POČASIE