34. Štiavnický magazín 2022

V 34. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:
1. 01:09 Otvorenie
2. 05:24 Kontrola plnenia uznesení
3. 07:14 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. 22:44 Návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach v znení Dodatku č. 1 a č. 2
5. 1:08:52 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2022
6. 1:10:30 Návrh na rozpočtové opatrenia č. č. 4
7. 1:39:40 Plnenie rozpočtu mesta Banská Štiavnica za I. polrok 2022
8. 1:42:52 Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica za I. polrok 2022
9. 1:49:22 Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021
10. 1:52:32 Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 10 Územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica
11. 2:30:28 Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta Banská Štiavnica

12. 2:34:22 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica
a) 2:44:55 Prevod pozemku parc. č. C KN 1307/2, 1307/6, k. ú. Štiavnické Bane, Horná Roveň
b) 2:34:36 Prevod pozemku parc. č. C KN 1575/, lokalita Horná Huta
c) 2:51:07 Prevod pozemku parc. č. C KN 3947/1 v k. ú. Banská Štiavnica (ulica Farská)
d) 2:54:19 Zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica so spoločnosťou M+H+I s.r.o.
e) 3:07:48 Vyhodnotenie výsledkov opakovanej OVS na prevod pozemkov na Ulici Pod Trojickým vrchom
f) 3:21:38 Návrh na vyhlásenie II. opakovanej obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc. č. C KN 4647/3 a C KN 4590/33 na Ul. Mládežnícka v Banskej Štiavnici
g) 3:26:41 Návrh na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc. č. E KN 5955 a C KN 244/1 v k.ú. Banská Štiavnica (Ul. Obrancov mieru)
h) 3:30:51 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a.s., Žilina- Ul. J. Augustu
i) 3:32:44 Odmietnutie návrhov – obchodná verejná súťaž ulica Poľnohospodárska

13. 3:39:14 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 v znení neskorších predpisov
14. 3:42:41 Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2021
15. 3:44:49 Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2022
16. 3:50:32 Rôzne
17. Interpelácie a dopyty poslancov
18. 4:24:33 Záver

 

33. Štiavnický magazín 2022

V 33. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Máme tu posledné dva prázdninové týždne a čoskoro sa opäť otvoria brány škôl. Najväčšia zmena čaká nováčikov a to sú prváci, prinášame Vám preto základné informácie, čo žiaci a rodičia nielen prvých ročníkov potrebujú vedieť.

2/ Futbalový denný kemp Nesia minulý rok zožal obrovský úspech a tak aj tento rok si prázdninujúce deti mohli prežiť kopec zaujímavých zážitkov práve v tomto tábore.

3/ 10.august je Dňom Bielych ruží a teda dňom keď si pripomíname pamiatku všetkých, čo zahynuli pri výkone svojho povolania ako baníci.

POČASIE

 

32. Štiavnický magazín 2022

V 32. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Najväčším kultúrnym podujatím počas letných prázdnin tradične býva Živý šach. Tento rok sa ho však nepodarilo zorganizovať, keďže organizovanie tak veľkého podujatia si vyžaduje časovo dlhšiu prípravu. Avšak po dvoch rokoch pandémie Námestie sv.Trojice ožilo kultúrou a dovolíme si povedať, že aj adekvátnou náhradou. Konali sa totiž Nezabudnuté remeslá a mali veľký úspech.

POČASIE

 

31. Štiavnický magazín 2022

V 31. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V dnešnom magazíne sme sa venovali téme voľného pohybu psa a taktiež kúpania, respektíve vstupu psa do banskoštiavnických vodných plôch. Ako bolo medializované, vraj pre psičkárov prichádzajú prísnejšie pravidlá. Nuž a tak sme zisťovali ako to vlastne je.

2/ Ak radi čítate a ste pravidelnými návštevníkmi našej knižnice určite ste zaregistrovali, že celý mesiac júl bola zatvorená. Prečo? To sa dozviete v dnešnom magazíne.

POČASIE