8. Štiavnický magazín 2022

V 8. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Materská škola Čistinka na sídlisku Drieňová tento týždeň žila fašiangovými zvykmi a tradíciami. Detičky si pre Vás pripravili program a nás privítali v krojoch a karnevalových maskách.

2/ Najväčšia telocvičňa v meste, ktorá spĺňa aj parametre na súťaže je na základnej škole Jozefa Kollára. Palubovka tejto telocvične bola v havarijnom stave, to je však už vyriešené. Dnes sa môže pochváliť konečne novou podlahou.

3/ Zimomravenie, obľúbené podujatie pre deti organizované v čase jarných prázdnin. Minulý rok nemožné , tento rok opäť pripravené pre všetky prázdninujúce deti.

POČASIE

 

7. Štiavnický magazín 2022

V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Materská škola 1.Mája tento rok po prvýkrát zorganizovala pre pred-školákov korčuliarsky a lyžiarsky kurz. Počasie deťom aj organizátorom prialo a my sme sa na nich zašli pozrieť priamo do lyžiarskeho strediska.

2/ Vedeli ste , že v meste máme Sociálny podnik? Viete, čo tento projekt obnáša? Ako pomáhajú a vychádzajú v ústrety ľuďom ,ktorí takúto pomoc potrebujú? My Vám prinášame odpovede na všetky tieto otázky.

3/ 3.februára mesto Banská Štiavnica navštívila Ministerka Kultúry SR. Mala tu pracovné rokovanie s primátormi miest UNESCO. Diskusia sa týkala financií.

POČASIE

 

6. Štiavnický magazín 2022

V 6. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:12 Otvorenie
2. 17:04 Kontrola plnenia uznesení
3. 19:03 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 1/2022
4. 25:58 Návrh VZN č. 2022 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta BŠ
5. 56:23 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie, obytno-rekreačnej zóny Ul. Belianske jazero, Banská Štiavnica
6. 1:31:10 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2021
7. 1:35:00 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:35:20 Prevod bytu na Námestí sv. Trojice č. 7
b) 1:39:02 Zrušenie uznesenia MsZ č. 112/2020
c) 1:41:04 Prenájom pozemku parc. č. KN 7570/7 v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. Hájik
d) 1:46:39 Prevod pozemku parc. č. C KN 2180/20 v k. ú. Banská Štiavnica,Na Zigmund šachtu
e) 1:51:34 Zámer na prenájom časti pozemku z parc. č. E KN 1968/4 (v C KN ako parc. č. 1774) v k. ú Banská Štiavnica, Ul. Laskomerského
f) 1:53:56 Zámer na zámenu pozemkov v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa, Ul. Drieňová a Mládežnícka
g) 2:00:03 Zrušenie uznesenia MsZ č. 142/2021
h) 2:01:54 Kúpa pozemku Ul. Pod Paradajzom
i) 2:09:38 Ponukové konanie záhradky „Pálkovský majer“
j) 2:13:35 Vyhodnotenie výsledkov ponukového konania na prevod pozemkuna Ul. Poľnohospodárska

8. 2:16:38 Informatívna správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok 2021 podľa VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
9. 2:19:14 Informatívna správa o príprave, priebehu a výsledkoch SODB 2021
10. 2:44:18 Informatívna správa o príprave stavebných akcií financovaných z rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2022
11. 3:05:37 Rôzne:

a) 3:05:45 Informatívna správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri vykonávaní funkcii verejných funkcionárov
b) 3:12:58 Informatívna správa k žiadosti plaveckého klubu BS o poskytnutie dotácií
c) 3:24:15 Prevod časti pozemku v k.ú Banská Štiavnica Ulica Špitálska
d) 3:27:49 Zámer na prenájom pozemku , návrh zmluvy o budúcej zmluve

12. 4:08:32 Interpelácie a dopyty poslancov
13. 4:08:56 Záver