43. Štiavnický magazín 2023

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Minulý víkend SOŠ lesnícka Banská Štiavnica spoluorganizovala a zároveň hostila Medzinárodný trubačský seminár, ktorý vyvrcholil v nedeľu slávnostným koncertom v Kultúrnom centre mesta.

2/ Vo štvrtok 19.októbra sa taktiež v Kultúrnom centre stretli naši milí, talentovaní seniori aby prišli ukázať ten svoj talent na seniorskom Talentáriu 2023.

3/ Základná škola Jozefa Horáka už niekoľko rokov v tomto období upratuje okolie školy a tak sa siedmaci aj minulý piatok vybrali vyčistiť neporiadok, ktorý sa za rok nahromadil tam, kde rozhodne nepatrí.

POČASIE

 

42. Štiavnický magazín 2023

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:

1. 01:18 Otvorenie
2. 08:51 Kontrola plnenia uznesení
3. 11:05 Návrh Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
4. 1:36:26 Návrh Dodatku č. 5 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach

2:02:15 Priestor pre občanov

5. 2:15:35 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 5 mesta Banská Štiavnica
6. 2:52:06 Správa o príprave TS m. p. Banská Štiavnica na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov
7. 3:11:17 Správa o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu sezónu
8. 3:17:59 Návrh Urbanistickej štúdie Bočná ulica
9. 3:20:32 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 v znení neskorších právnych predpisov (zák. č. 545/2005 Z. z.)
10. 3:24:33 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 3:24:53 Prevod pozemkov Ul. Obrancov mieru
b) 3:27:15 Prevod pozemkov Ul. Mierová a Lesnícka
c) 3:30:47 Prevod pozemku Ul. SNP
d) 3:33:55 Prevod pozemku Ul. J. Jesenského
e) 3:36:16 Prevod pozemku Ul. SNP
f) 3:39:56 Prevod pozemku Ul. Vodárenská
g) 3:52:44 Zámer na prenájom pozemku – Ul. Horná Huta I.
h) 3:55:52 Zámer na prevod pozemku – Ul. Horná Huta II.
i) 3:58:12 Zámer na zámenu pozemku – Križovatka
j) 4:02:05 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
k) 4:05:17 Návrh na odpredaj majetku mesta – dom smútku na Štefultove
l) 4:12:54 Zámena pozemkov k. ú. Banská Štiavnica – Ul. Trate mládeže

11. 4:15:54 Informatívna správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta
12. 4:19:34 Rôzne
13. 4:40:07 Interpelácie a dopyty poslancov
14. 4:46:26 Záver

 

41. Štiavnický magazín 2023

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V piatok 6.októbra žiaci Základnej školy Jozefa Kollára zvolili iný program ako učenie sa v školských laviciach. Vybrali sa cyklistickým pelotónom na Banský Studenec a takto ideálne využili krásne, jesenné počasie.

2/ Lesná pedagogika je veľmi zaujímavá a užitočná v praxi a práve v utorok 10.októbra sa stredoškolskí študenti učili vyrábať vtáčie búdky, či sadiť stromčeky a to počas “Dňa s lesníkom”.

3/ Turistická sezóna v Banskej Štiavnici začína už v mesiaci apríl a končí po Salamandrových dňoch. Avšak turisti prichádzajú do mesta celoročne, nie však v takom množstve ako v letných prázdninách. Ako to teda vyzeralo tento rok?

POČASIE

 

40. Štiavnický magazín 2023

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V sobotu 30.septembra sa konali Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Informácie o volebnej účasti a výsledkoch volieb v Banskej Štiavnici prinesie primátorka mesta Mgr.Nadežda Babiaková.

2/ Areál Strednej odbornej školy služieb a lesníctva prechádza rekonštrukciou a dá sa povedať, že rekonštrukcia už finišuje. My sme sa boli pozrieť ako za posledný rok škola výrazne opeknela.

3/ Ste mamička na materskej dovolenke,alebo máte doma škôlkára?Máme tu jeseň a počasie už nebude až také ideálne na prechádzky vonku a tak Materské centrum v Bode K na sídlisku Drieňová ponúka program pre Vás a vaše deti.

POČASIE