48. Štiavnický magazín 2015

V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Celý záznam MsZ z dňa 25.11.2015

1. Otvorenie

2. 10:08 Kontrola plnenia uznesení

3. 20:46 Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 6/2013 o parkovaní vozidiel
na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území města Banská Štiavnica

4. 49:47 Návrh na uzatvorenie zmluvy o úvere – krátkodobý preklenovací úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia

5. 1:08:51 Prerokovanie petície občanov mesta Banská Štiavnica vyjadrujúcej sťažnosť podpísaných občanov na rušenie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier

6. 1:30:10 Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 1998

7. 1:39:10 Doplnenie živnostenského oprávnenia Mesta Banská Štiavnica

8. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:46:34 Prevod nehnuteľnosti pozemok – Červená studňa v prospech SVP š.p.
– prípad hodný osobitného zreteľa

b) 1:52:29 Prevod nehnuteľnosti pozemok – Komorovské jazerá v prospech SVP š.p.
– ako prípad hodný osobitného zreteľa

c) 1:57:39 Prevod časti pozemku E KN 6409/107 ako diel 1 a diel 2 v k. ú. Banská Štiavnica, pre M. Javorského, H. Hilberta a J. Gregu v prislúchajúcich spoluvlastníckych podieloch, ako prípad hodný osobitného zreteľa

d) 2:02:25 Prevod časti pozemku E KN 6409/107 – diel 3 v k. ú. Banská Štiavnica, pre Miloša Javorského, ako prípad hodný osobitného zreteľa

e) 2:06:34 Prevod pozemku p. č. CKN 1245/4 v k. ú. Štiavnické Bane, pre Ing. A.Vanču, ako prípad hodný osobitného zreteľa

f) 2:10:33 Prevod pozemku p. č. C KN 5855/3 na Ulici horná ružová v Banskej Štiavnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa

g) 2:15:09 Návrh na zriadenie vecného bremena pre SSE – Distribúciu, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

h) 2:18:56 Zámer na prevod časti pozemku p. č. E KN 1091/42 v k. ú. Vyhne, pre E. Straku s manž., ako prípad hodný osobitného zreteľa

i) 2:24:58 Zámer na prevod pozemkov vo vlastníctve Slezáka Vladimíra, prom. práv.,
formou zámeny za pozemok vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica v k. ú. B. Štiavnica – sídlisko Drieňová

j) 2:33:46 Zámer na prevod nehnuteľnosti na Višňovského ulici v Banskej Štiavnici – priamy odpredaj pozemkov parcela č. C KN 2278/2 a 2281 v podiele 1/24 (žiadateľ B. Herrmannová)

9. 2:41:10 Informatívna správa o vybudovaní a presťahovaní útulku pre zvieratá

10. 2:47:59 Rôzne

11. 2:52:00 Interpelácie a dopyty

12. 3:39:38 Záver

47. Štiavnický magazín 2015

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vo štvrtok 12.novembra Slovenské banské múzeum usporiadalo už 7.ročník podujatia s názvom”Stretnutie generácií “ v Rytierskej sále na Starom zámku

2/ Banská Štiavnica v utorok 17.novembra privítala tvorcov slovenského filmu EVA NOVÁ,vrátane hlavnej protagonistky zaslúžilej umelkyne pani Milky Vašáryovej

3/ Aj v našom meste sa nachádzajú takzvané “čierne skládky”.Technické služby mesta začali s ich odstraňovaním

4/ November sa nám pomaly končí a čo nevidieť príde Mikuláš!!!! Oddelenie kultúry už vie kedy ho všetky poslušné deti môžu stretnúť v Banskej Štiavnici

5/ Všetkých milovníkov filmu aj tento týždeň pozývame do kina Akademik

+ POČASIE

46. Štiavnický magazín 2015

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V pondelok 9.novembra primátorka mesta Banská Štiavnica slávnostne odovzdala osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu v rámci projektu “Vzdelávania seniorov”

2/ Od 1.decembra bude opäť v prevádzke priestor na prenocovanie pre občanov bez prístrešia

3/ Taktiež v pondelok , tentokrát o 15.hodine sme boli prítomní na slávnostnom prijatí JUDr.Rudolfa Fajbíka na mestskej radnici pri príležitosti životného jubilea

4/ Dňa 17.novembra si pripomíname dve dôležité historické udalosti,Medzinárodný deň študentstva,ale I deň boja za slobodu a demokraciu

5/ Všetkých milovníkov filmu aj tento týždeň pozývame do kina Akademik

+ POČASIE

45. Štiavnický magazín 2015

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Pred týždňom sme Vám priniesli reportáž, kde sme bilancovali kultúrne leto 2015.Dnes sa opätovne k letu vraciame aby sme zistili aká bola tohtoročná turistická sezóna

2/ Stredná odborná škola služieb a lesníctva je zapojená do projektu ,vrámci ktorého študenti navštívili Nórsko.Vyjadriť im svoju podporu prišla aj jej excelencia nórska veľvyslankyňa

3/ V pondelok 2.novembra sme si spoločne zaspomínali na všetkých našich milovaných,ktorí nás už opustili,pri príležitosti Pamiatky zosnulých

4/ Všetkých milovníkov filmu pozývame do kina Akademik

+ POČASIE