51. Štiavnický magazín 2017

V 51. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vo štvrtok 7.decembra zavítal Mikuláš do Mestskej knižnice aby aj tu potešil sladkou odmenou mladých čitateľov,prečítal s nimi zopár rozprávok z nových knižiek a písal sa aj list Ježiškovi

2/ Aj v občianskom združení Margarétka bolo veselo,tentokrát v piatok 15.decembra.Klienti denného stacionára taktiež privítali Mikuláša aj s čertom

3/ Tak ako sa stalo už tradíciou aj tento rok sa Vám v tomto sviatočnom,vianočnom čase prihovorí Primátorka mesta, ale aj zástupcovia katolíckej a evanjelickej cirkvi v našom meste

POČASIE

50. Štiavnický magazín 2017

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

Program:

1. 01:00 Otvorenie

2. 07:44 Kontrola plnenia uznesení

3. 10:22 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach

4. 1:03:13 Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach

5. 1:06:52 Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica pre roky 2018, 2019 a 2020

6. 1:13:43 Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre roky 2018, 2019 a 2020

7. 2:20:18 Plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2018

8. 2:23:21 Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2018

9. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 2:30:54 Prevod časti pozemku p. č. C KN 42/2 v k. ú. Vyhne, ako prípad hodný osobitného zreteľa

b) 2:36:18 Prevod pozemku parc. č. C KN 1475/2 v k. ú. Banská Štiavnica, zastavaného stavbou a priľahlého pozemku

2:41:29 Priestor pre občanov

c) 3:27:39 Prevod pozemkov parc. č. C KN 1744 a 1745 v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

d) 3:31:56 Prevod pozemku parc. č. E KN 6409/104 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

e) 3:37:16 Zámer na zámenu lesných pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa

10. 3:51:42 Zriadenie Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle), na Ulici 1. mája č. 1165/4, 969 01 Banská Štiavnica

11. 3:57:53 Rôzne

12. 3:58:04 Interpelácie a dopyty

13. 4:17:43 Záver

49. Štiavnický magazín 2017

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V stredu bolo v kalendári Mikuláša, nuž a s týmto menom sa spája aj tradícia obdarúvania hlavne tých našich najmenších.Ak celý rok poslúchali,určite si od Mikuláša zaslúžili nejakú sladkú odmenu.My sme s Mikulášom navštívili hneď niekoľko miest v meste

2/ Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v utorok 28.novembra oslavoval významné výročie a to štvrťročnicu svojho pôsobenia za účasti hostí z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia

POČASIE

Príloha: Adventný koncert v Kostole sv. Kataríny

48. Štiavnický magazín 2017

V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

Program:

1. 01:07 Otvorenie

2. 08:40 Kontrola plnenia uznesení

3. 11:04 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

4. 18:59 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a verejných priestorov

5. 1:07:31 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica

6. 1:11:29 Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Štiavnických novín

7. 1:20:03 Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 8 ÚPD – rozšírenie predmetu

8. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:25:00 Prevod pozemku parc. č. C KN 5951 v k. ú. Banská Štiavnica, zastavaného stavbou kostola, ako prípad hodný osobitného zreteľa

b) 1:32:19 Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Slovnaft, a. s.

c) 1:37:11 Priamy prevod pozemku p. č. C KN 113 v k. ú. Banská Štiavnica – schválenie výsledkov OVS

d) 1:42:27 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 1493/2 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

e) 1:49:47 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 1493/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

1:53:23 Priestor pre občanov

f) 1:56:56 Zámer na zámenu pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa

g) 2:05:12 Zámer na zámenu pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný osobitného zreteľa

h) 2:11:12 Zámer na odpredaj nehnuteľností – Zigmund šachta budova + pozemky

9. 2:23:35 Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.

10. 2:30:39 Informatívna správa o žiadosti mesta Ustrzyki Dolne (PL) o partnerstvo

11. 2:35:12 Rôzne

12. 2:45:25 Interpelácie a dopyty

13. 3:26:35 Záver