51. Štiavnický magazín 2015

V 51. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Základná umelecká škola organizovala už ďalší ročník podujatia s názvom “Mikulášske popoludnie”

2/ Kultúrne centrum mesta Banská Štiavnica v sobotu 5.decembra praskalo vo švíkoch, zavítal tam totiž Mikuláš s dobrotami pre všetky dobré deti

3/ Prinášame Vám vianočné priania a posolstvá

4/ Všetkých milovníkov filmu aj tento týždeň pozývame do kina Akademik

+ POČASIE

50. Štiavnický magazín 2015

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Celý záznam MsZ z dňa 10.12.2015

+ POČASIE

Program:

1. 01:24 Otvorenie

2. 09:20 Kontrola plnenia uznesení

3. 13:06 Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2014 o miestnych daniach

4. 23:11 Návrh na zrušenie VZN č. 4/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území mesta Banská Štiavnica

5. 28:03 Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

6. 34:57 Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2016, 2017, 2018

7. 2:23:18 Návrh rozpočtu Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica na roky 2016, 2017, 2018

8. 2:41:15 Návrh na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

9. 2:47:04 Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2016

10. 2:56:26 Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s oprávnenou organizáciou zodpovednosti výrobcov

11. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 3:11:35 Prevod nehnuteľnosti pozemkov p. č. C KN 4442/5, 4442/6 a 5571/6 pre Ing. Jána Čamaja a manželku Zdenku Čamajovú, ako prípad hodný osobitného zreteľa

b) 3:18:41 Prevod nehnuteľnosti pozemkov p. č. C KN 4442/7 a 5571/7 pre Ing. Jána Čamaja a manželku Blanku Čamajovú, ako prípad hodný osobitného zreteľa

c) 3:24:10 Zámer na prevod pozemku p. č. C KN 1169/2, 6, 7 v k. ú. Štiavnické Bane, priamym predajom (žiadateľ Andrej Ihring)

d) 3:29:16 Schválenie poradia návrhov v OVS na predaj nehnuteľného majetku pozemku p. č. C KN 5333/15 a 5333/29 na sídlisku Drieňová

e) 3:35:44 Opakovaná OVS Hájovňa – Červená studňa

f) 3:54:35 Zámer na kúpu pozemku p. č. E KN 2166/1 a C KN 5304/17 na Ulici energetikov v Banskej Štiavnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa

12. 4:02:00 Rôzne

13. 4:16:15 Interpelácie a dopyty

14. 4:59:37 Záver

49. Štiavnický magazín 2015

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Konal sa už 18.ročník obľúbenej súťaže pod názvom “Najkrajšia dovolenková fotografia”

2/ Prinášame Vám reportáž o práve rozbehnutých projektoch podporujúcich zníženie nezamestnanosti v našom regióne

3/ V Banskej Štiavnici nám vyrastajú nádejné hviezdy slovenskej atletiky, už v teenegerskom veku sú majstrami Slovenska

4/ Všetkých milovníkov filmu aj tento týždeň pozývame do kina Akademik

+ POČASIE