V 26. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program zasadnutia ktoré sa konalo 22.6.2016:

1. 01:11 Otvorenie

2. 16:30 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného dňa 21. marca 2016 a 20. apríla 2016

3. 26:35 Správa o inventarizácii majetku mesta k 30. 11. 2015

4. 45:44 Záverečný účet Mesta Banská Štiavnica za rok 2015

5. 1:12:33 Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica k 31. 12. 2015

6. 1:21:02 Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2016

7. 1:38:59 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Štiavnica

8. 4:11:57 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica – Trhový poriadok trhovisko Križovatka

9. 4:18:02 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica – Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných Mestom Banská Štiavnica: Nezabudnuté remeslá, Salamandrové trhy, Štiavnický živý šach

10. 4:22:36 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o sociálnych službách

11. 4:44:32 Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2016

12. 4:53:05 Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica

13. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 4:56:35 Návrh na naloženie s majetkom mesta – jeden a pol izbový byt na Ul. L. Exnára č. 1300/3 s príslušenstvom

b) 5:02:01 Návrh na vyhlásenie II. opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – garáže na Špitálskej ulici 6 s príslušenstvom

c) 5:12:47 Návrh na vyhlásenie II. opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – rodinný dom na Ulici 8. mája 10 s príslušenstvom

d) 5:19:46 Zámer na odpredaj majetku na Počúvadlianskom Jazere v Banskej Štiavnici – Stavby bývalého autokempingu

e) 5:28:01 Návrh na vyhlásenie II. opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – Hala Maxšachta s príslušenstvom

f) 5:33:50 Správa o nakladaní s majetkom Mesta Banská Štiavnica – dom na Akademickej ulici č. 1 s príslušenstvom

g) 5:41:58 Kúpa príslušenstva k bytovým domom na Budovateľskej ulici č. 13 a 14

h) 6:02:41 Prevod časti pozemku p. č. C KN 5565/10 a 5565/11 v k. ú. Banská Štiavnica pre Miroslava Dubeňa s manželkou, ako prípad hodný osobitného zreteľa

i) 06:09:09 Prevod dielu č. 3 z pozemku p. č. C KN 1922/2 a dielu č. 6 z pozemku C KN 1922/3 v k. ú. Banská Štiavnica pre Milana Lajčiaka, ako prípad hodný osobitného zreteľa

j) 6:13:14 Prevod pozemku p. č. C KN 5015/2 a C KN 5016/2 v k. ú. Banská Štiavnica pre Petra Jaďuďa, ako prípad hodný osobitného zreteľa

k) 6:16:19 Prevod časti pozemkov parc. č. C KN 5571/1 a časti pozemkov C KN 4535/11 a E KN 2197/6 v k. ú. Banská Štiavnica pre Jaroslava Macháčka

l) 6:18:42 Prevod časti pozemku parc. č. C KN 1074 v k. ú. Banky, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Bc. Mareka Pavlíka

m) 6:20:54 Prevod časti pozemku p. č. C KN 3863 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Róberta Sásika

n) 6:23:19 Priamy prevod časti pozemku p. č. 5322/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre I. Ciglanovú

o) 6:26:05 Úprava predmetu nájmu prenajatých nehnuteľností v nájomnej zmluve uzavretej medzi Mestom Banská Štiavnica a spoločnosťou Salamandra Resort, a. s.

p) 6:30:34 Návrh na zriadenie vecného bremena uloženia vodovodného potrubia, kanalizácie a plynovej prípojky do pozemkov par. č. C KN 5333/1, 5333/19, 5508

q) 6:33:32 Návrh na zriadenie vecného bremena uloženia plynového potrubia do pozemkov v majetku mesta k nehnuteľnosti vo vlastníctve Ivety Ciglanovej

r) 6:36:04 Návrh na zriadenie vecného bremena uloženia vodovodného potrubia, kanalizácie a plynovej prípojky do pozemkov par. č. C KN 4564/44-56, 4564/ 93-95, 6585/2 a 5571/1

14. 6:38:35 Návrh na personálnu zmenu DHZ mesta Banská Štiavnica – Štefultov

15. 6:40:47 Rôzne

16. 2:17:48 Interpelácie a dopyty

17. 7:00:31 Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *