V 26. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:00 Otvorenie
3. 07:29 Vzatie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva Mgr. Jána Kružlica
4. 11:22 Zloženie sľubu novozvoleného poslanca mestského zastupiteľstva JUDr. Gejzu Volfa
5. 17:25 Návrh na zrušenie Mestskej rady
6. 27:38 Kontrola plnenia uznesení
7. 30:12 Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2019
8. 1:37:49 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. /2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica
9. 1:44:17 Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018
10. 01:52:49 Návrh plánu práce mestského zastupiteľstva Mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2019
11. 1:57:29 Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 2. polrok 2019
12. 1:58:58 Majetkové veci mesta
    a) 1:59:15 Priamy prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 rokov
    b) 2:00:52 Prevod pozemkov parc. č. E KN 2645/13 a 2645/49 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
    c) 2:05:02 Prevod časti pozemku parc. č. E KN 5428/2, parc. č. E KN 5427/2 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
    d) 2:08:28 Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže
    e) 2:17:08 Správa o možnosti výstavby garáži na sídlisku Drieňová
    f) 2:21:58 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 2824/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
13. 2:25:06 Informatívna správu o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica s.r.o.
14. 2:34:47 Informatívna správy o konaní Valného zhromaždenia StVS, a. s.
15. 2:36:55 Správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta
16. 2:41:17 Informácia o ukončení pracovného pomeru náčelníka MsPo a informácia o vypísaní výberového konania na náčelníka MsPo
17. 2:55:03 Rôzne
18. 2:55:18 Interpelácie a dopyty
19. 3:26:12 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.