V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

Program:

1. 01:07 Otvorenie

2. 08:40 Kontrola plnenia uznesení

3. 11:04 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

4. 18:59 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a verejných priestorov

5. 1:07:31 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica

6. 1:11:29 Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Štiavnických novín

7. 1:20:03 Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 8 ÚPD – rozšírenie predmetu

8. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:25:00 Prevod pozemku parc. č. C KN 5951 v k. ú. Banská Štiavnica, zastavaného stavbou kostola, ako prípad hodný osobitného zreteľa

b) 1:32:19 Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Slovnaft, a. s.

c) 1:37:11 Priamy prevod pozemku p. č. C KN 113 v k. ú. Banská Štiavnica – schválenie výsledkov OVS

d) 1:42:27 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 1493/2 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

e) 1:49:47 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 1493/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

1:53:23 Priestor pre občanov

f) 1:56:56 Zámer na zámenu pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa

g) 2:05:12 Zámer na zámenu pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný osobitného zreteľa

h) 2:11:12 Zámer na odpredaj nehnuteľností – Zigmund šachta budova + pozemky

9. 2:23:35 Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.

10. 2:30:39 Informatívna správa o žiadosti mesta Ustrzyki Dolne (PL) o partnerstvo

11. 2:35:12 Rôzne

12. 2:45:25 Interpelácie a dopyty

13. 3:26:35 Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.