V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1.) 01:10 Otvorenie
2.) 07:48 Kontrola plnenia uznesení
3.) 11:36 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica
4.) 26:49 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5.) 1:12:41 Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach
2:05:48 Priestor pre občanov
6.) 2:18:46 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 6/202
7.) 2:21:36 Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2023, výhľadovo na roky 2024, 2025
8.) 3:07:59 Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica na rok 2023, výhľadovo na roky 2024, 2025
9.) 3:11:46 Návrh plánu práce MsZ mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2023
10.) 3:12:55 Návrh plánu práce HK mesta na I. polrok 2023
11.) 3:14:20 Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Štiavnica
12.) 3:19:29 Návrh na voľbu členov komisií MsZ
13.) 3:20:32 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a.) 3:20:45 Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 107/2022
b.) 3:23:30 Prevod pozemkov Ul. J. Palárika pre DELTA KOMPANY s. r. o.
c.) 3:34:25 Prevod časti pozemku parc. č. E KN 2427 v k. ú. Banská Štiavnica (SSC)
d.) 3:36:57 Prevod pozemku pod Paradajzom
e.) 3:40:29 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a. s., Žilina – Ulica Údolná
f.) 3:44:03 Zámena pozemkov C KN 4955/4 diel 2, C KN 4955/5 diel 4, C KN 4955/6, C KN 4955/1 diel 7
g.) 3:46:29 Prevod pozemku Ul. J. I. Bajzu

14.) 3:51:13 Informatívna správa o činnosti ŠN
15.) 3:59:43 Interpelácie a dopyty poslancov
16.) 4:18:57 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *