48. Štiavnický magazín 2022

V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V utorok 22.novembra bol pre prvákov na Základnej škole Jozefa Horáka veľký deň, čakala ich totiž tradičná prvácka pasovačka.

2/ Drevené schody na Sitno, ktoré viedli od strany Počuvadlianskeho jazera už boli dlhšiu dobu v nevyhovujúcom stave. Dobrou správou je, že staré schody boli odstránené a inštalované nové, železné.

3/ Stavebné činnosti mesta Banská Štiavnica prebiehajú aj ku koncu kalendárneho roka a konkrétne tri rozoberieme v poslednej tohtoročnej reportáži na túto tému.

POČASIE

 

47. Štiavnický magazín 2022

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Ustanovujúce zastupiteľstvo

POČASIE

Program:
1.) 01:03 Otvorenie
2.) 04:00 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.) 04:56 Správa o správnosti a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 2022
4.) 09:14 Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
5.) 11:51 Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva
6.) 19:00 Vystúpenie novozvoleného primátora mesta
7.) 31:32 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8.) 34:52 Voľba mandátovej a návrhovej komisie
9.) 36:59 Návrh na uznesenie
10.) 39:19 Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
11.) 41:33 Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba členov mestskej rady
12.) 43:39 Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
13.) 46:26 Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ
14.) 52:44 Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva a vykonávaním občianskych obradov
15.) 55:58 Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločností
16.) 1:02:06 Určenie platu primátora mesta
17.) 1:07:41 Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta
18.) 1:09:20 Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátorky mesta
19.) 1:17:07 Správa Nemocnica Banská Štiavnica, a.s.
20.) 1:52:34 Diskusia
21.) 1:56:50 Záver

 

46. Štiavnický magazín 2022

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Bod K na sídlisku Drieňová mnohí registrujú vďaka divadelným predstaveniam počas letných prázdnin. Aktivít je však omnoho viac a my Vám dnes ďalšiu predstavíme.

2/ Oddelenie kultúry pripravilo pre všetkých Vás bohatý kultúrny program na záver kalendárneho roka. Divadlo, koncert, či niečo pre našich najmenších, nechajte sa pozvať.

3/ Kalvária na Hornej Rovni bola 2.11.2022 zapísaná na zoznam Národných kultúrnych pamiatok a tak sa možno čoskoro dočká obnovy.

POČASIE

 

45. Štiavnický magazín 2022

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V utorok 8.novembra sa konečne podarilo otvoriť skolaudovaný bazén na Mestskej plavárni pre verejnosť. Trvalo to síce dlhšie ako sa predpokladalo, ale od utorka si už môžete prísť zaplávať.

2/ Projekt takzvaných vnútroblokov je ukončený a obnáša revitalizáciu dvoch priestorov na sídlisku Drieňová. Čo všetko tu pribudne a akým smerom budú vnútrobloky zamerané sa dozviete v dnešnej reportáži.

3/ Vedeli ste o tom, že Mesto Banská Štiavnica je zapojené do medzinárodného projektu “Dobrovoľnícke mestá”? Projekt sa k 31.12.2022 končí a my sme zisťovali, čo všetko sa podarilo počas trvania projektu urobiť.

POČASIE

 

44. Štiavnický magazín 2022

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V sobotu 29.októbra sa konali komunálne voľby, ktoré boli po prvýkrát spojené aj s voľbami župnými. Aké sú výsledky v Banskej Štiavnici, kto bude tvoriť Mestské zastupiteľstvo Vám povieme v dnešnej reportáži.

2/ Mesiac október je mesiacom úcty k starším a tak Mesto Banská Štiavnica zorganizovalo kultúrny program pre našich seniorov.

3/ Začiatok novembra sa vždy nesie v pietnej atmosfére, keďže si pripomíname tichou spomienkou našich milovaných, ktorí už nie sú medzi nami.

POČASIE

 

43. Štiavnický magazín 2022

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Prvá etapa rekonštrukcie mestského štadióna je hotová a môže sa športovať. Tréningy sú v plnom prúde a my sme sa zašli opýtať ako sa atlétom pozdávajú súčasne podmienky.

2/ Základná škola Jozefa Horáka má za sebou mimoriadne aktívny mesiac. Postíhali teda množstvo rôznorodých aktivít a my Vám o nich povieme viac.

3/ Seniorské Talentárium je obľúbeným kultúrnym podujatím, ktoré naposledy privítalo talenty v roku 2019 kvôli pandémii Covidu-19. Tento rok sa však opäť uskutočnilo v kultúrnom centre.

POČASIE

 

42. Štiavnický magazín 2022

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:02 Otvorenie
2. 09:04 Kontrola plnenia uznesení
3. 10:50 Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 1. 9. 2022
4. 15:06 Správa o príprave TS m. p. Banská Štiavnica na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov
5. 21:52 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny, Bočná (F.P.B.2.1.2), Banská Štiavnica
6. 24:35 Správa o začatí obstarávania Zmeny a doplnky č. 10 Územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica – rozšírenie predmetu obstarávania
7. 34:00 Majetkové veci

a) 34:23 Prevod pozemku parc. č. C KN 5821/3, Ul. Pod Paradajzom
b) 46:05 Vyhodnotenie výsledkov II. Opakovaného ponukového konania na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky „Pálkovský majer“
c) 49:41 Zámena majetku BBSK – ponuka majetku – Školské dielne
d) 52:57 Zámer na prevod pozemkov parc. č. E KN 1594/1 a 1594/3 Ul. J. Palárika, Delta Company s. r. o.
e) 55:41 Prevod pozemku z parc. č. C KN 4535/13 v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. Ľ. Štúra)
f) 58:47 Prevod pozemku z parc. č. C KN 5645/4 v k. ú. Banská Štiavnica (Partizánska ulica)
g) 1:01:35 Zámena pozemkov parc. č. C KN 6957/2 a C KN 7855/4 v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. Srnčia)
h) 1:04:35 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 5571/1 v k. ú Banská Štiavnica, Ul. Ľ. Štúra
i) 1:07:06 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 2180/21 v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. Na Zigmund šachtu)
j) 1:09:30 Zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. Obrancov mieru)
k) 1:29:05 Prevod pozemkov Ul. Antolská
l) 1:31:42Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve , zriadenie vecného bremena v prospech mesta Banská Štiavnica
m) 1:39:49 Zámer na zámenu pozemkov p.č.C KN 4955/5,7,1 v k.ú Banská Štiavnica

8. 1:42:09 Informatívna správa o vypracovanej inventarizácii verejnej zelene na sídlisku Drieňová
9. 1:58:10 Rôzne
10. 2:07:49 Interpelácie a dopyty poslancov
11. 2:46:01 Záver

 

41. Štiavnický magazín 2022

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Materská škola 1.Mája je zapojená do projektu, ktorý učí našich škôlkárov ako sa správne správať v cestnej premávke, čo je veľmi dôležité. Minulý týždeň sme sa zašli pozrieť na dopravné ihrisko ako to ovládajú v praxi.

2/ Slovenskom otriasla dopravná nehoda pod vplyvom alkoholu, ktorá sa stala minulý týždeň v Bratislave a pripravila o život niekoľkých mladých, nevinných ľudí. Táto tragédia poznačila na celý život rodiny a príbuzných, avšak ako sme sa dozvedeli aj u nás v Banskej Štiavnici ma jazda pod vplyvom alkoholu stúpajúcu štatistiku.

3/ Keďže na sociálnych sieťach rezonuje ako hlavná téma kúpa nemocnice a nie všetky informácie sú úplne kompletné požiadali sme o vyjadrenie k téme primátorku mesta.

POČASIE

 

40. Štiavnický magazín 2022

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:
1. 01:01 Otvorenie
2. 08:59 Prevod akcií spoločnosti Nemocnica Banská Štiavnica, a. s.
3. 1:33:10 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 5/2022
4. 1:47:26 Prevod pozemku parc. č. C KN 837 v k.ú Banská Štiavnica
5. 1:53:03 Prevod pozemku parc. č. C KN 1941/6 v k.ú Banská Štiavnica
6. 1:56:51 Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez p. č. E KN 6593/3
7. 2:00:22 Rôzne
8. 2:05:45 Interpelácie a dopyty poslancov
9. 2:58:20 Záver

 

39. Štiavnický magazín 2022

V 39. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V dňoch 26.a 27.9 sa v Banskej Štiavnici stretli ministri obrany krajín V4. Rokovali aj o vzájomnej spolupráci pri odmínovaní ukrajinského územia

2/ Vo štvrtok 29.septembra sme slávnostne otvorili novú atletickú dráhu na mestskom štadióne. Prvá etapa teda úspešne ukončená môže sa trénovať

3/ Vonku sa poriadne ochladilo a tak sme boli nútení začať kúriť, aj keď obavy z ceny energii nám nedajú spávať. Zašli sme preto na Bytovú správu, s.r.o. a zisťovali, aká je momentálna situácia

POČASIE

Príloha: Flautokruhy 2022 , Film z Workshopu ZUŠ Banská Štiavnica