44. Štiavnický magazín 2020

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Od 24.októbra platí na území Slovenskej republiky núdzový stav a taktiež zákaz vychádzania. Mnohí z nás však vôbec celkom nerozumejú tomu, čo to vlastne znamená a tak sme si zašli po vysvetlenie za riaditeľom odvodného oddelenia PZ Banská Štiavnica

2/ Tento víkend nás čaká celoplošné testovanie na vírus COVID -19.Všetky potrebné informácie o dátumoch, časoch a aj odberných miestach už poskytne Primátorka mesta

POČASIE

 

43. Štiavnický magazín 2020

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Materská škola 1.Mája nás pozvala na zahájenie nového projektu, ktorého účelom je predchádzať detskej obezite, ktorá trápi čoraz viac detičiek v predškolskom veku

2/ Jeseň nám zaklepala na dvere a s ňou aj podstatne nižšie nočné, ale aj denné teploty. Nuž a tak sa začalo s vykurovacou sezónou

3/ Mesto Banská Štiavnica začalo realizovať ďalší projekt rekonštrukcie verejných priestranstiev, tentokrát sa jedná o projekt rekonštrukcie ulice Mládežnícka

POČASIE

 

42. Štiavnický magazín 2020

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:
1. 01:15 Otvorenie
2. 06:08 Kontrola plnenia uznesení
3. 08:58 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica
4. 49:05 Odpadové hospodárstvo mesta Banská Štiavnica za r. 2019 a potrebné opatrenia na zlepšenie
5. 1:21:34 Nízkouhlíková stratégia mesta Banská Štiavnica – strategický dokument
6. 1:23:39 Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci
7. 1:30:40 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 3/2020
8. 2:02:26 Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019
9. 2:08:42 Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica za I. polrok 2020
10. 2:16:35 Správa o príprave TS m. p. Banská Štiavnica na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej údržby
miestnych komunikácií a verejných priestorov
11. 2:20:24 Návrh na predaj a vyradenie majetku Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica
12. 2:39:29 Správa o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu sezónu
13. 2:43:04 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 2:43:36 Vyvlastnenie podielu 4/8 na pozemkoch pod miestnou komunikáciou v prospech Mesta
Banská Štiavnica
b) 2:49:29 Prevod časti pozemku parc. č. E KN 6736/1 v k. ú. Banky, ako prípad hodný osobitného
zreteľa
c) 2:52:54 Prevod pozemku parc. č. C KN 3855/2 v k. ú. Banská Štiavnica
d) 2:58:10 Prevod pozemku parc. č. C KN 7051/1, ako prípad hodný osobitného zreteľa
e) 3:02:02 Prevod pozemku parc. č. C KN 1407/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa
f) 3:04:51 Prenájom časti pozemku parc. č. C KN 4690/3, 4691/2 v k. ú. Banská Štiavnica
g) 3:07:49 Prevod pozemku parc. č. C KN 5571/17 v k. ú Banská Štiavnica
h) 3:11:03 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 5571/1 v k. ú. Banská Štiavnica
i) 3:17:09 Vyhodnotenie výsledkov opakovanej OVS na prevod pozemkov na Moyzesovej ul.
j) 3:20:18 Vyhodnotenie výsledkov OVS na prevod stavebných pozemkov pod výstavbu garáží na sídlisku Drieňová
k) 3:23:42 Vyhodnotenie výsledkov ponukového konania na priamy prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely
l) 3:26:00 Zámer na zámenu pozemku časť parc. č. C KN 3846/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
m) 3:30:26 Zmena uznesenia MsZ č. 67/2020 zo dňa 24. 06. 2020
n) 3:33:28 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 6409/19, ako prípad hodný osobitného zreteľa
o) 3:36:07 Prevod pozemku pod stavbou elektroenergetického zariadenia v k. ú. Banská Štiavnica
lokalita Ulica Drieňová
p) 3:42:40 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 5426/8, ako prípad hodný osobitného zreteľa
q) 3:48:14 Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby

14. 3:51:22 Informatívna správa z VZ a DR spoločnosti Bytová správa, s. r. o.
15. 3:54:46 Informatívna správa z VZ akcionárov Joergesov dom, a. s.
16. 3:57:49 Interpelácie a dopyty
17. 4:00:03 Záver

 

41. Štiavnický magazín 2020

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Od 1.októbra sa opäť situácia ohľadom pandémie Covid -19 zhoršila, pribúda počet pozitívne testovaných a to aj v Banskej Štiavnici. Aktuálnu situáciu sme zisťovali u Primátorky mesta

2/ Slovenské banské múzeum aj týchto nie celkom jednoduchých časoch nezabúda na svojich návštevníkov a tak 1.októbra otvorili novú, veľmi zaujímavú výstavu s názvom „Mini ZOO“

3/ V piatok 2.októbra sme dostali pozvanie na workshop, ktorým vrcholil ročný projekt s názvom „ Na žúr treba troch“ a tak sme po čase opäť navštívili Komunitné centrum na Šobove

POČASIE

 

40. Štiavnický magazín 2020

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Výmenník oblečenia sa stal populárnym projektom v meste Banská Štiavnica. Od 1.októbra však prichádza s novými podmienkami

2/ Mnohí obyvatelia zaregistrovali práce, ktoré sa vykonávali pri tajchu Veľká Vodárenská a niektorým vykonávané práce pripadali ako nie veľmi šetrný zásah do okolitej prírody. O čo sa jednalo Vás poinformujeme v dnešnom magazíne

3/ V stredu 30.septembra sa v kine Akademik konalo stretnutie podnikateľov, obyvateľov a Samosprávy mesta. Zaoberali sa problémom rušenia nočného kľudu

POČASIE

 

39. Štiavnický magazín 2020

V 39. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Cez prázdniny sme navštívili Materskú školu Čistinka na sídlisku Drieňová. Tentokrát sme sa sem vrátili opäť aby sme zistili ako zahájili nový školský rok a s akými novinkami prichádzajú

2/ Aj v tejto neľahkej situácii koronakrízy sa mestu Banská Štiavnica podarilo začať realizovať projekty úpravy verejných priestranstiev v našom meste

3/ Salamandrové dni sú už každoročnou tradíciou a oslavou baníctva. Tento rok však prebiehali podľa iného scenára na aký sme zvyknutí, avšak za organizáciou ich programu stojí mnoho ľudí, ktorým patrí veľká vďaka

POČASIE

 

38. Štiavnický magazín 2020

V 38. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Salamandrové dni 2020 -Vztýčenie vlajky Organizácie miest svetového dedičstva pre MSÚ

2/ Salamandrový program Amfiteáter, Program baníckych tradícií „Od pastiera po Anču“

3/ Sobotný salamandrový program venovaný rodinám s deťmi v priestoroch Starého zámku

POČASIE

 

37. Štiavnický magazín 2020

V 37. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Školský rok 2020/2021 sa začal skutočne netradične a pokračuje za prísnych hygienických opatrení. Ako to funguje v praxi sme sa zašli pozrieť na Základnú školu Jozefa Horáka

2/ Do Múzea vo Sv. Antone chodievame veľmi radi, aj tentokrát sme prijali pozvanie a prinášame Vám milí diváci informácie o dvoch cenných obrazoch, ktoré tu momentálne nenájdete, pretože sa reštaurujú v Bratislave

3/ Umenie má skutočne veľa podôb a dokáže skrášliť aj netradičné priestory. Tentokrát umenie vylepšilo vizuálny vzhľad stojísk na sídlisku Drieňová

POČASIE

 

36. Štiavnický magazín 2020

V 36. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V stredu 2.septembra sa oficiálne otvorili brány škôl a tak sa zahájil nový školský rok 2020/2021. Avšak začiatok školského roka prebiehal inak ako sme boli po minulé roky zvyknutí

2/ Možno ste viacerí boli skeptickí a mysleli si, že Salamandrové dni 2020 sa nepodarí uskutočniť, podarilo sa. Chýbať bude síce legendárny Salamandrový sprievod, ale vzhľadom na striktné podmienky sa podarilo zostaviť naozaj zaujímavý program

3/ V piatok 28.augusta sme si aj v našom meste pripomenuli už 76.výročie Slovenského národného povstania a to pietnou spomienkou a symbolickým položením kytíc pri Pamätníku SNP

POČASIE

 

35. Štiavnický magazín 2020

V 35. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:
1. 01:05 Otvorenie
2. 19:21 Kontrola plnenia uznesení
3. 21:20 Plnenie rozpočtu mesta Banská Štiavnica za I. polrok 2020
4. 32:51 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2/2020
5. 1:04:26 Návrh na uzatvorenie zmluvy o úvere
6. 1:34:04 Spolufinancovanie atletického štadióna
7. 1:49:48 Správa o stave mesta Banská Štiavnica za rok 2019
8. 1:51:01 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2020
9. 1:55:38 Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica číslo 1/2012 o pohrebníctve
10. 2:06:40 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o zavedení komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne s národnou menou na území mesta Banská Štiavnica
11. 2:15:21 Zhodnotenie odpadového hospodárstva mesta Banská Štiavnica za r. 2019 a potrebné opatrenia pre zlepšenie
12. 2:34:41 Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta Banská Štiavnica
13. 2:53:05 Návrh na poverenie vykonania obradu
14. 2:54:36 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 2:55:06 Zámer na prevod časti pozemku v k. ú. Banská Štiavnica,
b) 2:57:47 Zámena pozemku časť parc. č. E KN 6869/9 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
c) 3:01:02 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 1407/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa
d) 3:05:15 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 7051/1, ako prípad hodný osobitného zreteľa
e) 3:07:01 Prenájom časti pozemku parc. č. C KN 3649/7
f) 3:14:28 Námietka voči stanovenej cene dohodou
g) 3:27:18 Odvolanie voči stanovenej cene dohodou
h) 3:32:22 Odvolanie voči stanovenej cene dohodou
i) 3:35:23 Žiadosť o zníženie ceny za odpredaj pozemku
j) 3:41:50 Výhrady ku stanovenej kúpnej cena a návrh ceny dohodou
k) 3:55:37 Usporiadanie vlastníctva majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa

 
4:34:20 Priestor pre občanov

l) 5:00:22 Prenájom časti pozemku parc. č. C KN 5528/10
m) 5:03:55 Vyhodnotenie výsledkov 2. opakovaného ponukového konania na priamy prenájom pozemkov v lokalite Pálkovský majer
n) 5:07:28 Vyhodnotenie výsledkov opakovaného ponukového konania na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky Vajanského ulica
o) 5:09:45 Vyhodnotenie výsledkov ponukového konania na priamy prenájom pozemkov pre poľnohospodárske účely
p) 5:17:29 Zmena uznesenia č. 43/2020 zo dňa 29. 4. 2020
q) 5:20:16 Zámer na prenájom časti pozemku parc. č. C KN 4690/3, 4691/2 v k. ú. Banská Štiavnica,

15. 5:25:53 Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2020
16. 5:35:54 Informatívna správa z valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o.
17. 5:37:33 Interpelácie a dopyty
18. 6:27:22 Záver