8. Štiavnický magazín 2020

8. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:
1. 01:07 Otvorenie
2. 14:12 Kontrola plnenia uznesení
3. 16:39 Zmluva o poskytnutí služieb za úhradu vo verejnom záujme pre VIO TV Banská Štiavnica
4. 27:11 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
5. 42:54 Návrh na vyradenie majetku
6. 45:36 Návrh na zvýšenie výdavkov
7. 52:06 Zmluva o realizácii národného športového projektu – atletický štadión v Banskej Štiavnici
8. 1:07:30 Správa o požiadavkách súkromných investorov na Zmeny a doplnky č. 9 územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica
9. 1:21:21 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica
   a) 1:21:54 Prevod pozemku parc. č. C KN 5869/2 v k. ú. Banská Štiavnica
   b) 1:27:35 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod stavebných pozemkov na Moyzesovej ulici
   c) 1:30:37 Zámer na zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa
   d) 1:34:03 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 3452/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   e) 1:36:14 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 6491/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   f) 1:41:44 Zámer na prevod pozemku C KN 5629/4 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   g) 1:43:44 Zámer na určenie vybraných pozemkov pre verejnoprospešný účel
   h) 1:59:18 Zámer na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky Ulica S. H. Vajanského
   i) 2:02:40 Dohoda o vysporiadaní pozemku na Katovej ulici
   j) 2:04:42 Vyhodnotenie výsledkov ponukového konania na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky „Pálkovský majer“
   k) 2:07:16 Zámer na zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa
   l) 2:09:31 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 5/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   m) 2:12:01 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 5264/3 v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   n) 2:14:40 Vyhodnotenie výsledkov OVS a návrh zámeru na prevod pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa – Štefultov
   o) 2:17:33 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. EKN 4221/7 v k. ú. Banská Hodruša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   p) 2:22:35 Prevod majetku – byty na Ul. MUDr. Jána Straku č. 9
   q) 2:25:11 Zmena uznesenia č.182/2019
   r) 2:32:36 Uplatnenie nemajetkovej ujmy pre J. Mojičku
   s) 3:28:36 Žiadosť o odvolanie riaditeľa Technických služieb m.p.
10. 3:33:33 Informatívna správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok 2019 podľa VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
11. 3:36:34 Informatívna správa o plánovaných stavebných akciách financovaných z rozpočtu mesta Banská Štiavnica a dotačných prostriedkov v roku 2020
12. 4:16:56 Rôzne
13. 4:17:21 Interpelácie a dopyty
14. 4:54:52 Záver

 

7. Štiavnický magazín 2020

7. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vedeli ste, že v roku 2020 Banská Štiavnica nesie prívlastok zaľúbená? Tento rok by Marína Pišlová a Andrej Sládkovič oslávili 200.výročie narodenia a tak sa celý rok bude niesť v znamení lásky

2/ Burzy šatstva, ktoré organizovalo oddelenie kultúry sa stretávali s pozitívnymi ohlasmi a tak prichádzajú s novým, veľmi zaujímavým projektom, ktorý by mal trvať dlhodobo

3/ Dobrovoľný hasičský zbor Banská Štiavnica sa konečne dočkal a v piatok 7.2. si v Banskej Bystrici prevzali nové vozidlo, ktoré ich nesmierne potešilo

4/ V novom roku k zmenám vo vedení došlo aj v Červenom kríži v Banskej Štiavnici a to z dôvodu odchodu pani riaditeľky do dôchodku. My Vám dnes predstavíme jej nástupkyňu

POČASIE

 

6. Štiavnický magazín 2020

6. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Minulý týždeň sme Vám sľúbili,že dnes Vám predstavíme nové zariadenie pre seniorov v našom meste a sľub aj dodržíme.

2/ Futbalový klub FK Sitno Banská Štiavnica je najstarším športovým klubom v našom meste. Od 1.januára 2020 organizačná štruktúra klubu prešla zmenou a my Vám dnes predstavíme nielen nového predsedu, ale aj jeho plány do budúcnosti

3/ Polročné prázdniny už majú študenti za sebou a taktiež aj hodnotenie za prvý polrok školského roka. Nuž a za chvíľu budú prázdninovať opäť počas jarných prázdnin. K tým neodmysliteľne patrí kultúrne podujatie Zimomravenie

POČASIE

 

5. Štiavnický magazín 2020

5. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Minulý týždeň sa ako hlavná téma zrejme vo všetkých médiach riešila autobusová doprava v Banskobystrickom kraji. Vyzeralo to tak, že ľudia zostanú bez spojov a nebudú sa môcť dostať do práce, do školy,či k lekárovi.

2/ Rok kultúry máme úspešne za sebou a pomyselné žezlo sme len nedávno odovzdali mestu Nové Zámky. Ako hodnotí rok 2019 a projekt Almázia primátorka mesta a vedúci oddelenia kultúry sa dozviete v dnešnom magazíne

3/ Štiavnické noviny vždy na začiatku kalendárneho roka hodnotia svoju činnosť za ten rok predchádzajúci. A tak sme sa spoločne stretli v pondelok 27.januára aby sme spoločne v príjemnej atmosfére zbilancovali rok 2019

POČASIE

 

4. Štiavnický magazín 2020

4. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Rok 2019 bol pre mesto Banská Štiavnica skutočne výnimočný a to hlavne tým, že ako vôbec prvé mesto na Slovensku získala titul “Mesto kultúry 2019”. Máme za sebou rok plný nových kultúrnych podujatí a je čas odovzdať štafetu ďalšiemu víťaznému mestu Novým Zámkom

POČASIE

 

3. Štiavnický magazín 2020

3. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Pravidelne každý rok je aj VIO TV pozvaná na Novoročné stretnutie samosprávy mesta Banská Štiavnica, kde sa bilancuje predchádzajúci kalendárny rok a hostia sú oboznámení s novými výzvami, ktoré mesto čakajú

2/ Do vozového parku Mestskej polície pribudlo nové motorové vozidlo. Jedná sa o SUV značky Kia Sportage

3/ Na začiatku roku 2019 sme Vám priniesli dve reportáže, kde sme Vám predstavili novú strednú školu v Banskej Štiavnici a taktiež nový odbor programátor. Po pol roku sa na Strednú odbornú školu sv. Františka vraciame aby sme zistili, ako sa študentom darí

POČASIE

 

2. Štiavnický magazín 2020

2. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Tak ako je už v našej televízii tradíciou, aj dnes sa Vám milí diváci na úvod nového kalendárneho roka prihovorí Primátorka mesta Mgr.Nadežda Babiaková

2/ Programom decembrového Mestského zastupiteľstva bol aj rozpočet mesta na rok 2020. Poslanci rozpočet schválili a tom čo obsahuje sa dozviete v nasledujúcej reportáži

POČASIE

 

1. Štiavnický magazín 2020

V 1. Štiavnickom magazíne uvidíte súhrn najvýznamnejších udalostí v roku 2019

1/ Minulý rok sa Banská Štiavnica stala historicky prvým mestom na Slovensku, ktorému bol udelený titul “Mesto kultúry 2019”. V sobotu 19.januára sa tento projekt slávnostne zahájil na Námestí sv.Trojice

2/ Katolícka spojená škola rozširuje svoje pole pôsobnosti a od septembra otvára Strednú odbornú školu sv. Františka Assiského a prináša veľmi zaujímavý odbor Programátor

3/ Tak a je to tu. Workshop s Wašom Wuačkovcom a Dodom Klimkom vyvrcholil grandiózne v sobotu 18.mája na Šobove. Okrem vzácnych hostí, ktorí tu vystúpili bol predstavený aj oficiálny produkt a výsledok workshopu. Hudobný klip Waša a detí zapojených do projektu

4/ V sobotu 18.mája mesto Banská Štiavnica navštívila Ministerka kultúry Slovenskej republiky. V rámci projektu „Noc múzeí“ si vybrala práve Banskú Štiavnicu

5/ Podkrovie Rubigallu sa dlhší čas vôbec nevyužívalo, čo bola nepochybne škoda. Tento dakedy tmavý priestor dnes vyzerá úplne inak. Prešiel kompletnou rekonštrukciou a od minulého týždňa je k dispozícií verejnosti

6/ Minulý rok sme Vám priniesli reportáž o pripravovanom projekte informačného kiosku. Tento projekt bol úspešne zrealizovaný a kiosky sú hneď dva, jeden exteriérový pri budove ZUŠ a druhý interiérový v informačnom centre

7/ V sobotu 14.septembra železničná stanica ožila veľmi zaujímavým podujatím k 70.výročiu legendárnej Trati mládeže

8/ Aj v dnešnom magazíne sa opäť vraciame k téme parkovania v meste. Práce na novom parkovisku na Ulici Dolná finišujú a onedlho ho čaká oficiálne otvorenie

9/ Oslavy 100.výročia Gymnázia Andreja Kmeťa, Slávnostná akadémia študentov Gymnázia Andreja Kmeťa pri príležitosti osláv gymnázia, Oslavy 100.výročia Strednej odbornej školy lesníckej

10/ Väčšina z nás určite zaregistrovala,že naša milovaná Kalvária opäť opeknela a pohľad na ňu je teraz ešte krajší. Sociálne siete zaplavili desiatky fotografií a krásny pohľad na novo-vysvietené objekty

POČASIE

 

51. Štiavnický magazín 2019

V 51. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vo štvrtok 5.decembra nás naši milí seniori zo Štefultova pozvali na Mikuláša. Samozrejme pozvanie sme prijali a hoci Mikuláš nakoniec ochorel, zastúpili ho čertica a anjelik

2/ V piatok 6.decembra popoludní zas ožilo Kultúrne centrum v meste. Zišli sa tu decká spolu s rodičmi,veď mal predsa prísť Mikuláš. Nuž a tentokrát prišiel a slávnostne rozsvietil aj vianočný stromček na Námestí sv. Trojice

3/ Aj v materskej škole na Ulici 1.Mája už vládla pravá vianočná atmosféra. Zdobili sa perníky, spievalo sa, recitovalo a to všetko pre Mikuláša, ktorý sem zavítal odmeniť všetky dobré deti

4/ Tak ako sa stalo už dobrým zvykom, aj tento rok sa Vám milí diváci prostredníctvom našej televízie v tomto sviatočnom čase prihovorí Primátorka mesta a taktiež zástupcovia katolíckej a evanjelickej cirkvi

POČASIE