49. Štiavnický magazín 2017

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V stredu bolo v kalendári Mikuláša, nuž a s týmto menom sa spája aj tradícia obdarúvania hlavne tých našich najmenších.Ak celý rok poslúchali,určite si od Mikuláša zaslúžili nejakú sladkú odmenu.My sme s Mikulášom navštívili hneď niekoľko miest v meste

2/ Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v utorok 28.novembra oslavoval významné výročie a to štvrťročnicu svojho pôsobenia za účasti hostí z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia

POČASIE

Príloha: Adventný koncert v Kostole sv. Kataríny

48. Štiavnický magazín 2017

V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

Program:

1. 01:07 Otvorenie

2. 08:40 Kontrola plnenia uznesení

3. 11:04 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

4. 18:59 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a verejných priestorov

5. 1:07:31 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica

6. 1:11:29 Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Štiavnických novín

7. 1:20:03 Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 8 ÚPD – rozšírenie predmetu

8. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:25:00 Prevod pozemku parc. č. C KN 5951 v k. ú. Banská Štiavnica, zastavaného stavbou kostola, ako prípad hodný osobitného zreteľa

b) 1:32:19 Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Slovnaft, a. s.

c) 1:37:11 Priamy prevod pozemku p. č. C KN 113 v k. ú. Banská Štiavnica – schválenie výsledkov OVS

d) 1:42:27 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 1493/2 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

e) 1:49:47 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 1493/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

1:53:23 Priestor pre občanov

f) 1:56:56 Zámer na zámenu pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa

g) 2:05:12 Zámer na zámenu pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný osobitného zreteľa

h) 2:11:12 Zámer na odpredaj nehnuteľností – Zigmund šachta budova + pozemky

9. 2:23:35 Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.

10. 2:30:39 Informatívna správa o žiadosti mesta Ustrzyki Dolne (PL) o partnerstvo

11. 2:35:12 Rôzne

12. 2:45:25 Interpelácie a dopyty

13. 3:26:35 Záver

47. Štiavnický magazín 2017

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vo štvrtok 16.novembra sa konalo vyhodnotenie súťaže “Najkrajšia dovolenková fotografia 2017”. Výstavu víťazných fotografií si môžete pozrieť až do konca kalendárneho roka vo výstavnej sieni Antolského kaštieľa

2/ Rytierska sála Starého zámku tak ako každý rok v tomto čase aj tento týždeň hostila podujatie s názvom “Stretnutie generácií”. Dopoludnie plné kultúry si naozaj užili všetky vekové kategórie

3/ Pomaly tu máme záver mesiaca november a presne o mesiac Vianočné sviatky, ešte predtým však zavíta aj do mesta Banská Štiavnica Mikuláš, aby potešil všetky poslušné deti a rozsvietil vianočnú výzdobu mesta

POČASIE

46. Štiavnický magazín 2017

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Deviataci Základnej školy Jozefa Horáka aj tento rok pripravili špeciálny program, ktorým vítali svojich najmladších spolužiakov, prvákov do kolektívu “Horákovcov”.

2/ Medzi plánované stavebné projekty mesta Banská Štiavnica na rok 2017 patrila aj rekonštrukcia schodov na Pátrovskom kopci. Rekonštrukcia bola úspešne ukončená 5.novembra.

3/ Piatok 17.novembra je štátnym sviatkom, oslavuje sa Medzinárodný deň študentstva. Aj pri tejto príležitosti Primátorka mesta privítala štiavnických stredoškolákov, ktorí úspešne reprezentujú svoju školu, ale aj mesto na Slovensku a v zahraničí.

POČASIE

45. Štiavnický magazín 2017

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V piatok 27.októbra Špeciálna základná škola oficiálne otvárala “Čistý lesík”, teda priestor o ktorý sa žiaci spolu s pedagógmi starajú.Aj vďaka tejto aktivite im oprávnene patrí titul “Zelená škola”

2/ Silný vietor počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých spôsobil škody na celom Slovensku a niektoré cintoríny boli dokonca z bezpečnostných dôvodov uzavreté.Vietor škody napáchal aj na našich cintorínoch

3/ K plánovaným stavebným projektom realizovaným v roku 2017 patrí aj rekonštrukcia strechy na Domove Márie na Ulici Strieborná.S prácami sa už začalo a mali by byť ukončené do konca roka

4/ Voľby do VÚC sa konali uplynulý víkend.Kandidátkou na poslankyňu bola aj primátorka mesta Mgr.Nadežda Babiaková, ktorá by sa aj touto cestou rada poďakovala svojim voličom za prejavenú podporu a dôveru

POČASIE

44. Štiavnický magazín 2017

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vo štvrtok 2.novembra sme si pripomínali Pamiatku zosnulých a symbolickým zapálením sviečky vyslali odkaz našim blízkym, že aj keď tu už s nami nie sú navždy zostávajú v našich srdciach

2/ Mesto Banská Štiavnica je čoraz populárnejšou destináciou na strávenie dovolenky či víkendu.Tohtoročná návštevnosť počas letnej turistickej sezóny opäť lámala rekordy

3/ Nezamestnanosť je stále vážnym problémom na celom Slovensku, dobrou správou však je, že percento nezamestnanosti má klesajúcu tendenciu

POČASIE

43. Štiavnický magazín 2017

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

Program:

1. 01:05 Otvorenie

2. 10:47 Kontrola plnenia uznesení

3. 26:41 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

4. 40:22 Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica

5. 44:57 Návrh na zvýšenie výdavkov

6. 53:13 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004

7. 56:51 Správa o príprave TS, m. p. na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov pre sezónu 2017 – 2018

8. 1:05:47 Správa o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu sezónu

9. 1:21:00 Projekt s názvom: Rekonštrukcia komunitného centra Šobov

10. 1:35:15 Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2016

11. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:48:54 Prevod časti pozemku parc. č. E KN 6559/6 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

1:56:21 Priestor pre občanov

b) 2:19:44 Priamy prenájom pozemkov C KN 778 a 5682/10 k. ú. Banská Štiavnica, Ul. Š. Moyzesa – schválenie výsledkov ponukového konania

c) 2:26:57 Priamy prevod pozemku p. č. C KN 1520/3 v k. ú. Banská Štiavnica – schválenie výsledkov ponukového konania

d) 2:35:58 Zámer na prevod pozemkov parc. č. C KN 1744 a 1745 v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

e) 2:43:07 Návrh na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj – Dom smútku na Štefultove

f) 2:50:31 Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech KLM BS, a. s.

g) 2:57:46 Návrh na zrušenie zámeru na priamy predaj pozemku p. č. C KN 815 v k. ú. Banky

h) 3:03:40 Priamy prenájom časti pozemku parc. č. C KN 6902/1

i) 3:10:20 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 6409/104 v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

j) 3:18:08 Priamy prevod pozemku parc. č. C KN 7039/3 v k. ú Banská Štiavnica, ponukovým konaním

k) 3:24:12 Dodatok nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov pre Strednú odbornú školu lesnícku Banská Štiavnica

l) 3:29:08 Prevod pozemkov parc. č. C KN 5759/3 a 2344/4 v k. ú. Banská Štiavnica, pod miestnou komunikáciou Ulica strieborná do majetku Mesta Banská Štiavnica

12. 3:35:40 UŠ obytnej zóny v lokalite „Pod Kalváriou“ (F.P.B. 4.1.3 – pri štadióne) B. Štiavnica – pozn. Ing. Čilík a spol.

13. 3:39:37 UŠ – Zadanie Urbanistickej štúdie rekreačnej zóny Počúvadlianske Jazero (západná časť F.P. B. 19.1) Banská Štiavnica

14. 3:50:42 UŠ – Zadanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny – časť 18.2. Banská Štiavnica (ul. B. S. Timravy)

15. 3:54:25 Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 8 územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica – rozšírenie predmetu obstarávania

16. 3:58:58 Informatívna správa o postupe pri usporiadaní pozemkov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica a cudzích pozemkov pod stavbami vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica

17. 4:9:04 Informatívna správa o ďalších možnostiach rozvoja futbalového štadióna v meste Banská Štiavnica

18. 4:18:43 Informatívna správa z valného zhromaždenia Joergesov dom a. s.

19. 4:22:38 Informatívnu správu o vyhodnotení letnej turistickej sezóny 2017 v Informačnom centre mesta Banská Štiavnica

20. 4:49:39 Rôzne

21. 4:57:08 Interpelácie a dopyty

22. 5:42:02 Záver

42. Štiavnický magazín 2017

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Uplynulý týždeň na Slovensku prebiehal “Týždeň celoživotného učenia”,ktorý bol už 17.ročníkom.Aj v Banskej Štiavnici sa konala konferencia venovaná projektu “Učiace sa mestá”,ktorej hlavným cieľom je zlepšiť situáciu vzdelávania dospelých

2/ Piatok trinásteho je pre tých poverčivých dňom,ktorý treba byť zavretý doma a radšej ani nikam nechodiť.Nuž pre našich štiavnických seniorov ani tento dátum nebol prekážkou aby prišli ukázať svoj talent na ďalší ročník nesúťažnej prehliadky “Seniortalent”

3/ Október nesie prívlastok mesiac úcty k starším a tak ako je už dobrým zvykom dlhé roky, aj tentokrát Mesto Banská Štiavnica zorganizovalo kultúrne podujatie s bohatým programom

POČASIE

41. Štiavnický magazín 2017

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V predchádzajúcich magazínoch sme Vás informovali o projekte novej kompostárne, ktorá vyrastie v areáli zberného dvora na Ulici Antolská.Zašli sme sa tam teda pozrieť ako práce pokročili

2/ Kostol Nanebovzatia Panny Márie je dočasne pre verejnosť uzavretý a to z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác.Keďže je historickou pamiatkou,prebehol tu aj archeologický výskum a výsledky sú naozaj zaujímavé

3/ Počas mesiaca október Technické služby mesta Banská Štiavnica zabezpečujú zvoz takzvaného nebezpečného komunálneho odpadu, čo sem patrí a konkrétne termíny odvozu Vám prinesieme v reportáži

4/ Mesto Banská Štiavnica aj počas roku 2017 pokračuje v úprave cestných komunikácii,viac informácií o tejto činnosti už prinesie Primátorka mesta

POČASIE

40. Štiavnický magazín 2017

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vo štvrtok 28.septembra Materská škola 1.Mája organizovala prvý ročník “Športového dňa”. Cieľom je viesť decká k fyzickej aktivite a láske k športu.Škôlkárom sa takýto program viditeľne pozdával.

2/ Taktiež vo štvrtok 28.septembra v Banskej Štiavnici vyvrcholili “Dni európskeho kultúrneho dedičstva”, vrámci ktorých ste mohli navštíviť mnoho zaujímavých podujatí a kultúrnych pamiatok

3/ Centrum voľného času aj v tomto školskom roku prináša bohatú ponuku krúžkov a záujmových aktivít.My sme boli pozvaní zatrénovať si s mladými športovcami v atletickom krúžku a tak sme túto výzvu prijali

POČASIE