46. Štiavnický magazín 2019

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mestské zastupiteľstvo dňa 16.októbra schválilo do pozície náčelníka Mestskej polície PhDr. Petra Šemodu, s nástupom do funkcie od 1.novembra 2019. My Vám nového náčelníka dnes predstavíme

2/ Mesto Banská Štiavnica aj naďalej pokračuje v investičných akciách a tentokrát práve v mestskej časti Štefultov, kde pribudlo novo zrekonštruované verejné osvetlenie

3/ Ak ste sa aj vy trápili s myšlienkou aký plán vymyslieť pre vaše ratolesti v prípade nepriaznivého počasia počas voľných dní a často ste za aktivitami cestovali do Zvolena, či Žiaru nad Hronom, už nemusíte. Problém je vyriešený. V Banskej Štiavnici už máme zábavné centrum Hoplandia a my Vám ho dnes ukážeme

POČASIE

 

45. Štiavnický magazín 2019

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ O areáli Arboréta sme priniesli už viacero reportáží. Národné lesnícke centrum bolo úspešné v podanom projekte na rekonštrukciu tohto priestoru a tak sa v mesiaci august začalo s prácami. Ako napredujú sme sa zašli pozrieť aj s našou kamerou

2/ V sobotu 2.novembra sa v Dome smútku Frauenberg konala pietna spomienka na našich drahých spoluobčanov, ktorí nás opustili v priebehu posledného roka. Symbolickým zapálením sviečok za každého jedného zosnulého sme si uctili ich pamiatku

3/ Kvarteto je kartová hra. Počuli ste už o nej? Priznáme sa, že my veru nie a tak sme sa pri príležitosti predstavenia nových kariet s potlačou osobností Banskej Štiavnice mali možnosť s touto hrou zoznámiť

POČASIE

 

44. Štiavnický magazín 2019

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Október je mesiacom úcty k starším a tak mesto Banská Štiavnica už pravidelne organizuje kultúrny program pre našich milých seniorov aby sa im aj touto cestou poďakovalo

2/ Občianske združenie Margarétka nás pozvalo na veľmi zaujímavý workshop a to maľovanie na hodváb. Táto technika výrazne pomáha klientom rozvíjať jemnú motoriku

3/ O projekte kompostárne Vás informujeme od samého začiatku. Aj keď sa ju nepodarilo spustiť v plánovanom termíne, dnes už môžeme potvrdiť,že dva týždne už funguje v skúšobnej prevádzke

POČASIE

 

43. Štiavnický magazín 2019

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Oslavy 100.výročia Gymnázia Andreja Kmeťa

2/ Slávnostná akadémia študentov Gymnázia Andreja Kmeťa pri príležitosti osláv gymnázia

3/ Oslavy 100.výročia Strednej odbornej školy lesníckej

POČASIE

 

42. Štiavnický magazín 2019

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte:

ZASTUPITEĽSTVO

Počasie

Program:
1. 01:02 Otvorenie
2. 10:51 Kontrola plnenia uznesení
3. 12:37 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach
4. 35:49 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
5. 1:19:01 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica
6. 1:28:50 Návrh na rozpočtové opatrenia
7. 1:58:51 Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov
8. 2:12:39 Správa o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu sezónu
9. 2:16:53 Návrh na vymenovanie náčelníka mestskej polície
10. 2:31:42 Zabezpečenie služieb lokálneho televízneho vysielania po roku 2019
11. 2:47:02 Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy pri Centre voľného času B. Štiavnica
12. 2:49:13 Majetkové veci mesta
   a) 2:49:41 Prenájom časti pozemku parc. č. 5528/11 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   b) 2:51:48 Prevod pozemku parc. č. C KN 1592/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   c) 2:53:58 Prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 rokov
   d) 2:56:21 Zámer na prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 rokov
   e) 2:58:08 Zámer na prevod pozemku pod stavbou elektroenergetického zariadenia v k. ú. Banská Štiavnica – Ul. Okrúhla, pre SD, a. s. Žilina
   f) 3:00:27 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina – stavba: Novomeského – Okrúhla
   g) 3:02:48 Prevod podielu nebytových priestorov do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica darovaním
   h) 3:07:47 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov lokalita „Principlac“
   i) 3:20:13 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov v miestnej časti Štefultov
   j) 3:24:05 Prevod pozemku parc. č. C KN 5571/13, parc. č. C KN 5571/14 v k. ú. Banská Štiavnica

3:30:45 Priestor pre občanov

   k) 3:44:37 Prevod pozemku parc. č. C KN 6471/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   l) 3:48:23 Prevod časti pozemku parc. č. C KN 2825 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   m) 4:07:15 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 989/2 a časti pozemku E KN 6217/11 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   n) 4:12:45 Návrh na prevod pozemku parc. č. C KN 4983/5 v k. ú. Banská Štiavnica
   o) 4:16:03 Zámer na zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa
13. 4:19:45 Informatívna správa o činnosti Štiavnických novín
14. 4:46:23 Rôzne
15. 4:53:41 Interpelácie a dopyty
16. 5:29:45 Záver

 

41. Štiavnický magazín 2019

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mestské kúpele sú počas dvoch mesiacov prázdnin zatvorené pre verejnosť a to z dôvodu rekonštrukčných prác, ktoré tu prebiehajú. Tentokrát prichádzajú s prerobenou parnou saunou

2/ Základná škola Jozefa Horáka v piatok 27.septembra organizovala hneď dve zaujímavé akcie a to Horákové dni a Tlačovú konferenciu Združenia miest a obcí Slovenska. Reportáž z druhého spomínaného podujatia Vám dnes ponúkame

3/ V Banskej Štiavnici sa už 20.rokov organizuje Medzinárodná konferencia s názvom „Štiavnické dni“. Táto konferencia je určená študentom vysokých škôl a odbornej verejnosti

POČASIE

 

40. Štiavnický magazín 2019

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/Minulý týždeň na Halčianskom tajchu prebiehal zaujímavá výskum, ktorý realizovala Slovenská akadémia vied. Tento tajch je ďalší na zozname, ktorý čaká rekonštrukcia

2/ Základná škola Jozefa Horáka aj tento rok organizovala Horákove dni. Táto škola nesie meno Jozefa Horáka a tak si aj takýto spôsobom pripomínajú život a dielo tohto významného spisovateľa, pedagóga

3/ Poriadne sa nám ochladilo a je veru čas zažať kúriť. V meste Banská Štiavnica sa oficiálne s vykurovacou sezónou začalo v piatok 20.septembra

POČASIE

 

39. Štiavnický magazín 2019

V 39. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Aj v dnešnom magazíne sa opäť vraciame k téme parkovania v meste. Práce na novom parkovisku na Ulici Dolná finišujú a onedlho ho čaká oficiálne otvorenie

2/ V stredu 25.septembra sa v Trámovej miestnosti Rubigallu slávnostne otvárala výstava Svetové dedičstvo očami deti, nuž a zároveň sa aj odovzdávali ceny najlepším umeleckým dielam mladých talentov

3/ 2.septembra sme oficiálne otvorili nový školský rok 2019/2020. K 15.septembru sú už známe aj počty žiakov v jednotlivých školských zariadeniach a tak Vám prinášame prehľad tých na území mesta Banská Štiavnica

POČASIE

 

38. Štiavnický magazín 2019

V 38. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V sobotu 14.septembra železničná stanica ožila veľmi zaujímavým podujatím k 70.výročiu legendárnej Trati mládeže

2/ Salamandrové dni 2019 prebehli opäť úspešne a spokojní boli nielen organizátori,ale dúfajme, že aj návštevníci. Veľké poďakovanie však patrí všetkým, ktorí sa na príprave tohto niekoľkodňového podujatia podieľali

3/ Počas celého mesiaca september prebiehajú v našom meste Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Minulý týždeň sme Vám priniesli reportáž z otváracieho ceremoniálu v Kostole sv. Kataríny avšak program sa začínal už o 12.hodine na Starom zámku

POČASIE

 

37. Štiavnický magazín 2019

V 37. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Slávnostné Zasadnutie Mestského Zastupiteľstva v Kostole sv.Kataríny

2/ Slávnostné otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Kostole sv.Kataríny

3/ Salamandrový sprievod, Salamandrové pódium

POČASIE