37. Štiavnický magazín 2018

V 37. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vo štvrtok 6.septembra sa vo Výstavnej sieni Starého Zámku otvárala vernisážou výstava Banská Štiavnica, 25 rokov lokality UNESCO

2/ V piatok 7.septembra sa v Kostole sv. Kataríny konalo Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva spojené s udeľovaním cien Primátora mesta, uvedením do života publikácie Banská Štiavnica, Mesto svetového dedičstva UNESCO a odhalením keramického reliéfu na Radničnom námestí od akademického sochára pána Oravca

3/ Súčasťou Mestských osláv je už neodmysliteľne slávny Salamandrový sprievod a Salamandrové pódium

POČASIE

36. Štiavnický magazín 2018

V 36. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V pondelok 3.septembra otvorili svoje brány všetky stredné a základné školy aby spoločne zahájili otvorenie nového školského roka 2018/2019. Nuž a my sme otvárali nový školský rok s nimi

2/ Múzeum vo Svätom Antone prvý septembrový víkend už 28 rokov organizuje celoslovenské oslavy poľovníkov “Dni sv.Huberta”. Aj tento rok sem zavítali stovky návštevníkov nielen zo Slovenska,ale aj zo zahraničia aby si vychutnali napríklad aj Majstrovstvá Európy vo vábení jeleňa

POČASIE

35. Štiavnický magazín 2018

V 35. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Ani počas letných prázdnin nezostali brány škôl zatvorené, pretože práve tu bol priestor na rekonštrukčné práce aby sa zlepšili podmienky pre žiakov a študentov v novom školskom roku

2/ V dňom 6.septembra až 8.septembra sa v meste Banská Štiavnica budú konať Mestské oslavy, celoslovensky známe Salamandrové dni 2018. Všetci ste srdečne pozvaní

3/ V utorok 28.augusta popoludní sa pri pamätníku SNP konali oslavy pri príležitosti 74.výročia SNP spojené s udelením čestného uznania členom Zväzu protifašistických bojovníkov

POČASIE

34. Štiavnický magazín 2018

V 34. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:18 Otvorenie

2. 14:06 Kontrola plnenia uznesení

3. 16:13 Plnenie rozpočtu mesta Banská Štiavnica a ním zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2018

4. 30:56 Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica za I. polrok 2018

5. 39:21 Výročná správa o konsolidovanej účtovnej uzávierke za rok 2017

6. 45:33 Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta Banská Štiavnica

7. 1:11:16 Návrh „Urbanistickej štúdie – obytnej zóny v lokalite „Štefultov – Sitnianska“ (časť rozvojovej lokality F.P.B. 18.2.1- časť A), Banská Štiavnica – pokračovanie Ulice Š. Moyzesa

8. 1:19:51 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2018

9. 1:23:06 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 v znení neskorších právnych predpisov (zák. č. 545/2005 Z. z.)

10. 1:27:27 Projekt s názvom: Nízkouhlíková stratégia Mesta Banská Štiavnica – strategický dokument

11. 1:37:24 Zabezpečenie služieb lokálneho televízneho vysielania po roku 2018

1:59:05 Priestor pre občanov

12. 2:05:28 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 2:05:53 Prevod časti pozemkov parc. č. E KN 6417 a E KN 4751/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

b) 2:10:24 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve na prenájom pozemkov pre Strednú odbornú školu lesnícku Banská Štiavnica

c) 2:14:51 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 4795/1 a pozemku C KN4795/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa

d) 2:19:51 Zámer na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. E KN 276/4, v podiele ¼, v k. ú. Rudno nad Hronom, ako prípad hodný osobitného zreteľa

e) 2:24:16 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 2078/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa

f) 2:28:47 Kúpa pozemkov na Ulica dolná

g) 2:31:23 Priamy prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 rokov

h) 2:34:06 Kúpa technickej infraštruktúry na Ul. budovateľská

i) 2:42:04 Prevod pozemku parc. č. C KN 2180/44, ako prípad hodný osobitného zreteľa

j) 2:45:51 Prevod pozemku parc. č. C KN 3920/2 ako prípad hodný osobitného zreteľa

13. 2:48:55 Informatívna správa o konaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti StVS, a. s.

14. 2:53:10 Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2018

15. 2:59:58 Informatívna správa o činnosti Štiavnických novín v roku 2017

16.3:13:15 Informatívna správa – prepravná služba v meste Banská Štiavnica

17. 3:27:42 Rôzne

18. 3:39:14 Interpelácie a dopyty

19. 4:33:26 Záver

33. Štiavnický magazín 2018

V 33. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica aj naďalej pokračuje v stavebných činnostiach. Tentokrát nás čakajú dva väčšie projekty a to rekonštrukcia oporného múru na Ulici Farská a celoplošná úprava Ulice SNP

2/ 10.august je “Dňom Bielych ruží”, dňom keď si pripomíname obete baníkov ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania 3/ Začiatkom leta na Námestí sv.Trojice vyrástli dva nové drevené predajné miesta,ktoré majú slúžiť na podporu lokálnych predajcov a ich produktov

4/ V pondelok 13.augusta sa zástupcovia samosprávy mesta stretli s občanmi sídliska Drieňová, aby spolu prediskutovali riešenie dopravnej situácie na Ulici Bratská a využitie priestoru bývalého klziska

POČASIE

Continue reading

32. Štiavnický magazín 2018

V 32. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica aj naďalej pokračuje v úprave verejnej zelene. Na Radničnom námestí pribudli dva nové pyramídové kvetináče, ale chystá sa aj úprava ďalších plôch

2/ Stalo sa už bežným javom, že človek stretáva majiteľov psíkov na prechádzke s voľne pusteným miláčikom. Toto mnohí obyvatelia vnímajú ako obťažujúce a to hlavne na verejných priestranstvách či tajchoch

3/ V lokalite Šobov by do konca kalendárneho roka malo vyrásť nové stojisko na separovaný odpad. V rámci tohto projektu sme sa aj my zúčastnili prednášky ako odpad správne separovať a s deckami sme prinesené ukážky odpadu hneď aj vytriedili

POČASIE

Continue reading

31. Štiavnický magazín 2018

V 31. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V sobotu 28.júla Námestie svätej trojice opäť praskalo vo švíkoch,konal sa tu už 18.ročník kultúrneho podujatia “Nezabudnuté remeslá 2018”

2/ Postava štiavnického Nácka je naozaj legendárna, veď jeho špásy a vtipy pobavia zrejme každého. A práve na jeho príhodách sme sa zabavili v piatok 27. júla

3/ Ak ste milovníkom klasickej hudby určite každý rok registrujete Festival Peknej hudby, ktorý sa v našom meste koná už 19 rokov. Ten tohtoročný niesol prívlastok československý

POČASIE

30. Štiavnický magazín 2018

V 30. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Kino Akademik prechádza postupne modernizáciou a tak prináša divákom oveľa väčší komfort. Kino prešlo digitalizáciou,rekonštrukciou sociálnych zariadení, pribudol bufet a nedávno aj nové sedačky

2/ Mesto Banská Štiavnica odkúpila pozemok na Ulici Dolná za účelom vybudovať na tomto priestranstve nové riadené parkovisko. Ako bude nové parkovisko vyzerať Vám ukážeme v dnešnom magazíne

3/ Ak si radi pozriete film na veľkom plátne v kine alebo v letnom kine tento rok máte opäť možnosť. V ponuke je totiž opäť premietanie v Biografe na Počúvadle

POČASIE

29. Štiavnický magazín 2018

V 29. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vo štvrtok 5.júla popoludní sa v kine Akademik konala verejná prezentácia projektu “Almázia”. Projekt bol verejnosti od-prezentovaný tak ako pred komisiou v Bratislave, kde práve mestu Banská Štiavnica bol v histórii vôbec ako prvému mestu na Slovensku udelený tento titul

2/ Oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica má za sebou ďalší ročník najväčšieho podujatia “Kultúrneho leta” a to už 14.ročník Štiavnického živého šachu, ktorý tak ako aj po iné roky bol mimoriadne úspešný a svojim programom spríjemnil sobotu všetkým návštevníkom

POČASIE