19. Štiavnický magazín 2022

V 19. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Súkromná hotelová akadémia po dvoch rokoch mohla usporiadať obľúbené podujatie, špeciálne rodičovské združenie a tentokrát si vybrali tému, Retro štýl.

2/ Základná škola Jozefa Horáka sa venuje téme ekológia. Na Deň Zeme zorganizovali pre žiakov zaujímavý program.

3/ Materská škola Čistinka pripravila taktiež veľkolepý program pre rodičov a hlavne pre mamičky. V hodinovom pásme predstavili zvyky a tradície súvisiace s príchodom jari a taktiež oslávili Deň matiek.

4/ V pondelok 9.mája sa konali oslavy ukončenia 2.sv.vojny pri Pamätníku Oslobodenia.

POČASIE

 

18. Štiavnický magazín 2022

V 18. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Piataci na Súkromnej hotelovej akadémii minulý týždeň ukázali svoje nadobudnuté zručnosti na praktickej časti maturitnej skúšky. O ich kvalitách sme sa mohli presvedčiť aj my.

2/ Pamätáte sa na časy strávené na základnej škole? A pamätáte si aj na predmet technické, či špecifické práce? Tento predmet sa vyučuje stále, avšak pod iným názvom. Volá sa technika.

3/ Mesto Banská Štiavnica pokračuje v projektoch, úpravách verejných priestranstiev, či stavebných činnostiach. Čo sa realizuje momentálne sa dozviete v dnešnej reportáži.

POČASIE

 

17. Štiavnický magazín 2022

V 17. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 00:58 Otvorenie
2. 06:30 Kontrola plnenia uznesení
3. 08:40 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny, Ul. Ilijská, BŠ
4. 23:19 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny, Ul. Partizánska, BŠ
5. 26:18 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny, Ul. Obrancov mieru, BŠ
6. 43:30 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2/2022
7. 1:38:45 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica v znení Dodatku č. 1
8. 1:43:36 Správa o stave mesta Banská Štiavnica a činnosti samosprávy za rok 2021
9. 1:44:48 Návrh na zápis do Kroniky mesta za rok 2021
10. 1:47:45 Návrh na poverenie vykonania obradu
11. 1:50:02 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:50:25 Prevod pozemku pod stavbou, Radničné námestie
b) 1:54:47 Prevod pozemku, Ul. J. Fándlyho
c) 2:05:44 Kúpa pozemku na Ul. Tabaková
d) 2:17:42 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena za účelom prechodu a prejazdu Ul. Kolpašská
e) 2:20:37 Návrh na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov, lokalita Pod Trojickým vrchom v Banskej Štiavnici
f) 2:48:49 Návrh na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov na Mládežníckej ulici v Banskej Štiavnici
g) 3:15:17 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov na Ul. Obrancov mieru v Banskej Štiavnici
h) 3:19:34 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na Poľnohospodárskej ulici v BŠ
i) 3:27:04 Vyhodnotenie výsledkov ponukového konania na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky Pálkovský majer
j) 3:39:55 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSE-D, a. s. Žilina – Ulica Horná Huta, Brezová
k) 3:42:34 Zámena pozemku, Ul. Poľovnícka a Energetikov
l) 3:54:01 Zámer na zámenu pozemkov, Ul. Srnčia
m) 3:59:16 Zámer na prevod časti pozemku, Požiarnická ulica
n) 4:16:06 Zámer na prevod časti pozemku, Ul. Ľ. Štúra
o) 4:18:59 Zámer na prevod časti pozemku, Ul. Partizánska
p) 4:21:14 Prenájom časti pozemku, Ul. Laskomerského
q) 4:24:35 Zámena pozemkov, Ul. Drieňová a Mládežnícka
r) 3:30:37 Zámer na prevod pozemku, lokalita Horná Huta
s) 4:28:26 Zámena pozemkov, Ul. J. M. Hurbana

12. 4:33:55 Informatívna správa – Memorandum o spolupráci na cyklistických pretekoch Okolo Slovenska
13. 4:49:11 Informatívna správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta
14. 4:52:54 Informatívna správa o činnosti spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o. za rok 2021
15. 5:15:43 Rôzne
16. 5:56:22 Interpelácie a dopyty poslancov
17. 6:48:57 Záver

 

16. Štiavnický magazín 2022

V 16. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Stredná odborná škola služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici bola úspešná v projekte a čaká ju rekonštrukcia, ktorá by mala zahájiť práce už čoskoro.

2/ Centrum voľného času minulý týždeň organizovalo už 23.ročník futbalovej súťaže. Počasie súťažiacim prialo a tak si žiaci základných škôl mohli zmerať svoje sily.

3/ Oddelenie kultúry aj v mesiaci máj organizuje zaujímavé kultúrne podujatia. Nechajte sa teda pozvať.

POČASIE

 

15. Štiavnický magazín 2022

V 15. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Slávnostné príhovory zástupcov katolíckej a evanjelickej cirkvi v našom meste

2/ Veľkonočné tradície v podaní škôlkarov z MŠ Čistinka

3/ Veľkonočná burza žiakov ZŠ J.Horáka

POČASIE

 

14. Štiavnický magazín 2022

V 14. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V stredu 6.apríla Základná škola Jozefa Horáka opäť po 2 rokoch otvorila svoje brány pre všetkých predškolákov, ale aj rodičov aby im ukázali nielen areál školy, ale aj to , čo tu na nich od septembra čaká.

2/ Po dlhšej prestávke sme boli pozvaní do Kaštieľa vo Svätom Antone, ktorý od 1.apríla funguje v normálnom režime na aký sú návštevníci zvyknutí a taktiež majú aj viacero noviniek.

3/ Stredná odborná škola služieb a lesníctva sa zapojila do projektu výstavby ekologických stavieb z hliny a slamy. Čo takéto stavby obnášajú Vám ukážeme v dnešnom magazíne.

POČASIE

 

13. Štiavnický magazín 2022

V 13. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Materská škola Čistinka na sídlisku Drieňová prešla obnovením interiéru. Deti majú nové skrinky, nábytok, ale napríklad aj novú techniku, ktorú využívajú pri nácvikoch kultúrneho programu.

2/ Mesto Banská Štiavnica pokračuje v stavebných činnostiach. Tentokrát Vám prinesieme informácie o rozsiahlej rekonštrukcii v historickej časti mesta Dolná Resla, ktorá začala 14.marca.

3/ Predškoláci z Materskej školy 1.mája sa tento týždeň učili plávať. Keďže momentálne sa na plavárni z dôvodu rekonštrukcie plávať nedá, využili priestory bazéna na Súkromnej základnej škole Guliver.

POČASIE

 

12. Štiavnický magazín 2022

V 12. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Už o necelý mesiac čaká na pred-školákov veľký krok a to zápis do 1.ročníka základných škôl. Čo pre to treba urobiť sa dozviete v dnešnej reportáži.

2/ Mesto Banská Štiavnica začalo s jarným čistením ulíc a taktiež pripravuje dobrovoľnícku akciu jarného čistenia, do ktorej sa môže zapojiť každý.

3/ Aj tento týždeň sme sa venovali téme utečencov, ktorí našli možno dočasné a možno trvalé útočisko práve v Banskej Štiavnici. Prinesieme Vám rozhovor s Táňou, ktorá ušla priamo z Kyjeva.

POČASIE

 

11. Štiavnický magazín 2022

V 11. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica sa taktiež zapojilo do humanitárnej pomoci ukrajinským utečencom. Bol vytvorený koordinačný tím humanitárnej pomoci a my sme oslovili týchto ľudí aby sme zistili aká je momentálna situácia a v čom spočíva pomoc utečencom.

POČASIE

 

10. Štiavnický magazín 2022

V 10. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Za posledné dva týždne do životov ľudí zasiahol vojenský konflikt na Ukrajine. Mnohí ľudia prišli o svoje domovy a potrebujú pomoc. Mesto Banská Štiavnica taktiež podalo pomocnú ruku ľuďom, ktorí to potrebujú

2/ Futbalový klub FK Sitno má za sebou úspešnú sezónu, avšak o pár týždňov ich čaká zahájenie tej novej a tak sme zisťovali, ako sú na novú sezónu pripravení

3/ Oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica taktiež dostalo zelenú po uvoľnení opatrení a tak už pre Vás pripravuje zaujímavé ponuky divadiel, či koncertov

POČASIE