4. Štiavnický magazín 2020

4. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Rok 2019 bol pre mesto Banská Štiavnica skutočne výnimočný a to hlavne tým, že ako vôbec prvé mesto na Slovensku získala titul “Mesto kultúry 2019”. Máme za sebou rok plný nových kultúrnych podujatí a je čas odovzdať štafetu ďalšiemu víťaznému mestu Novým Zámkom

POČASIE

 

3. Štiavnický magazín 2020

3. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Pravidelne každý rok je aj VIO TV pozvaná na Novoročné stretnutie samosprávy mesta Banská Štiavnica, kde sa bilancuje predchádzajúci kalendárny rok a hostia sú oboznámení s novými výzvami, ktoré mesto čakajú

2/ Do vozového parku Mestskej polície pribudlo nové motorové vozidlo. Jedná sa o SUV značky Kia Sportage

3/ Na začiatku roku 2019 sme Vám priniesli dve reportáže, kde sme Vám predstavili novú strednú školu v Banskej Štiavnici a taktiež nový odbor programátor. Po pol roku sa na Strednú odbornú školu sv. Františka vraciame aby sme zistili, ako sa študentom darí

POČASIE

 

2. Štiavnický magazín 2020

2. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Tak ako je už v našej televízii tradíciou, aj dnes sa Vám milí diváci na úvod nového kalendárneho roka prihovorí Primátorka mesta Mgr.Nadežda Babiaková

2/ Programom decembrového Mestského zastupiteľstva bol aj rozpočet mesta na rok 2020. Poslanci rozpočet schválili a tom čo obsahuje sa dozviete v nasledujúcej reportáži

POČASIE

 

1. Štiavnický magazín 2020

V 1. Štiavnickom magazíne uvidíte súhrn najvýznamnejších udalostí v roku 2019

1/ Minulý rok sa Banská Štiavnica stala historicky prvým mestom na Slovensku, ktorému bol udelený titul “Mesto kultúry 2019”. V sobotu 19.januára sa tento projekt slávnostne zahájil na Námestí sv.Trojice

2/ Katolícka spojená škola rozširuje svoje pole pôsobnosti a od septembra otvára Strednú odbornú školu sv. Františka Assiského a prináša veľmi zaujímavý odbor Programátor

3/ Tak a je to tu. Workshop s Wašom Wuačkovcom a Dodom Klimkom vyvrcholil grandiózne v sobotu 18.mája na Šobove. Okrem vzácnych hostí, ktorí tu vystúpili bol predstavený aj oficiálny produkt a výsledok workshopu. Hudobný klip Waša a detí zapojených do projektu

4/ V sobotu 18.mája mesto Banská Štiavnica navštívila Ministerka kultúry Slovenskej republiky. V rámci projektu „Noc múzeí“ si vybrala práve Banskú Štiavnicu

5/ Podkrovie Rubigallu sa dlhší čas vôbec nevyužívalo, čo bola nepochybne škoda. Tento dakedy tmavý priestor dnes vyzerá úplne inak. Prešiel kompletnou rekonštrukciou a od minulého týždňa je k dispozícií verejnosti

6/ Minulý rok sme Vám priniesli reportáž o pripravovanom projekte informačného kiosku. Tento projekt bol úspešne zrealizovaný a kiosky sú hneď dva, jeden exteriérový pri budove ZUŠ a druhý interiérový v informačnom centre

7/ V sobotu 14.septembra železničná stanica ožila veľmi zaujímavým podujatím k 70.výročiu legendárnej Trati mládeže

8/ Aj v dnešnom magazíne sa opäť vraciame k téme parkovania v meste. Práce na novom parkovisku na Ulici Dolná finišujú a onedlho ho čaká oficiálne otvorenie

9/ Oslavy 100.výročia Gymnázia Andreja Kmeťa, Slávnostná akadémia študentov Gymnázia Andreja Kmeťa pri príležitosti osláv gymnázia, Oslavy 100.výročia Strednej odbornej školy lesníckej

10/ Väčšina z nás určite zaregistrovala,že naša milovaná Kalvária opäť opeknela a pohľad na ňu je teraz ešte krajší. Sociálne siete zaplavili desiatky fotografií a krásny pohľad na novo-vysvietené objekty

POČASIE

 

51. Štiavnický magazín 2019

V 51. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vo štvrtok 5.decembra nás naši milí seniori zo Štefultova pozvali na Mikuláša. Samozrejme pozvanie sme prijali a hoci Mikuláš nakoniec ochorel, zastúpili ho čertica a anjelik

2/ V piatok 6.decembra popoludní zas ožilo Kultúrne centrum v meste. Zišli sa tu decká spolu s rodičmi,veď mal predsa prísť Mikuláš. Nuž a tentokrát prišiel a slávnostne rozsvietil aj vianočný stromček na Námestí sv. Trojice

3/ Aj v materskej škole na Ulici 1.Mája už vládla pravá vianočná atmosféra. Zdobili sa perníky, spievalo sa, recitovalo a to všetko pre Mikuláša, ktorý sem zavítal odmeniť všetky dobré deti

4/ Tak ako sa stalo už dobrým zvykom, aj tento rok sa Vám milí diváci prostredníctvom našej televízie v tomto sviatočnom čase prihovorí Primátorka mesta a taktiež zástupcovia katolíckej a evanjelickej cirkvi

POČASIE

 

50. Štiavnický magazín 2019

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte:

Zastupiteľstvo

Počasie

Program:

1. 01:03 Otvorenie
2. 07:40 Kontrola plnenia uznesení
3. 09:35 Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2018 o parkovaní
4. 33:17 Návrh rozpočtu TS m. p. Banská Štiavnica na rok 2020
5. 2:07:44 Návrh rozpočtu mesta na roky 2020, 2021, 2022
6. 2:32:54 Návrh na rozpočtové opatrenie
7. 2:45:01 Návrh plánu práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2020
8. 2:47:17 Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2020
9. 2:48:48 Prerokovanie Záznamu o výsledku kontroly Záchrana a obnova NKP č. KA-005/2019/1031
10. 2:52:02 Žiadosti o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
11. 2:55:10 Atletický štadión v Banskej Štiavnici
12. 3:13:27 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.

13. 3:17:51 Majetkové veci mesta

   a) 3:18:14 Prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 rokov
   b) 3:20:35 Zámer na prevod bytu na Ul. MUDr. Jána Straku č. 9
   c) 3:22:34 Prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa parc. č. C KN 1541/2, v k. ú. Banská Štiavnica
   d) 3:26:35 Prevod pozemku parc. č. E KN 779 v k. ú. Banská Štiavnica do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica darovaním
   e) 3:29:14 Prevod pozemku parc. č. C KN 5571/12 v k. ú Banská Štiavnica
   f) 3:31:51 Prevod časti pozemku parc. č. E KN 4340/4 v k. ú. Banská Hodruša – ako prípad hodný osobitného zreteľa
   g) 3:37:25 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 302/1 v k. ú. Banská Hodruša
   h) 3:40:50 Zámer na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky „Pálkovský majer“
   i) 3:44:58 Priamy prenájom časti pozemku parc. č. C KN 3679
   j)3:52:09 Zámena pozemkov pod stavbou garáže
   k) 3:56:36 Zámena pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa
   l) 4:11:35 Zámena pozemku časť parc. č. E KN 6869/9 v k. ú. Banská Štiavnica
   m) 4:18:31 Zámena pozemku parc. č. C KN 5289/188 v k. ú. Banská Štiavnica
   n) 4:23:24 Kúpa pozemkov Staronová ulica
   o) 4:25:38 Dohoda o vysporiadaní pozemku na Spojnej ulici

Priestor pre občanov

   p) 4:49:24 Vyhodnotenie výsledkov OVS – Principlac

14. 4:53:35 Informatívna správa o rokovaní o uplatnení nemajetkovej ujmy medzi účastníkmi
15. 5:23:31 Návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2018
16. 5:25:21 Rozvojové lokality mesta Banská Štiavnica pre individuálnu bytovú výstavbu
17. 5:34:25 Návrh na schválenie audítora ročnej účtovnej závierky
18. 5:36:27 Rôzne
19. 5:36:39 Interpelácie a dopyty
20. 5:57:05 Záver

 

49. Štiavnický magazín 2019

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Aj v dnešnom magazíne pokračujeme témou odpadového hospodárstva v Banskej Štiavnici. Dnes Vám oboznámime so zvýšeným poplatkom za komunálny odpad pre rok 2020

2/ Väčšina z nás určite zaregistrovala,že naša milovaná Kalvária opäť opeknela a pohľad na ňu je teraz ešte krajší. Sociálne siete zaplavili desiatky fotografií a krásny pohľad na novo-vysvietené objekty

3/ Občianske združenie Margarétka je mimoriadne aktívna a pre svojich klientov neustále pripravuje nové aktivity. My sme aj tentokrát boli pozvaní na ich divadelné predstavenie s názvom Pipi dlhá pančucha

4/ Základná škola Jozefa Horáka už desaťročia organizuje zaujímavú súťaž pre všetky decká z okresu v stavaní lega. Nie je to však úplne obyčajné lego a žiaci musia byť poriadne zruční

POČASIE

 

48. Štiavnický magazín 2019

V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica pravidelne organizuje podujatie s názvom „Akademici“, ktorým si pripomína významnú úlohu školstva v našom meste, ale aj založenie slávnej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici

2/ Kompostáreň v areáli zberného dvora funguje na plné obrátky a stojiská v niektorých častiach mesta už boli do-vybavené hnedými nádobami na bioodpad. O tom, čo do týchto nádob patrí Vám vysvetlí Ing. Miloš Veverka

3/ Slovenské banské múzeum už každoročne organizuje veľmi milé podujatie pre všetky vekové kategórie, „Stretnutie generácií“ v Rytierskej sále Starého zámku. Nuž a my sme tam samozrejme nechýbali ani tento rok

POČASIE

 

47. Štiavnický magazín 2019

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Žiaci základnej školy Jozefa Kollára absolvovali veľmi zaujímavý kurz, kde ich školili práve zamestnanci Slovenského banského múzea, nuž a stali sa z nich malí múzejní agenti

2/ Zima nám pomaly klope na dvere a Technické služby mesta Banská Štiavnica sú pripravené spolu s 18 mechanizmami. Prichádzajú s plánom zimnej údržby

3/ V nedeľu 17.novembra sme si pripomenuli 30.výročie Nežnej revolúcie, ale aj deň študentstva. Pri tejto príležitosti Primátorka mesta prijala študentov stredných škôl na Mestskom úrade aby im osobne poďakovala za šírenie dobrého mena mesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí

POČASIE

Príloha: Slávnostná Akadémia GAK