42. Štiavnický magazín 2021

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Základná škola Jozefa Horáka tento rok opäť mohla pre prvákov pripraviť prvácku pasovačku a tak sme boli samozrejme pozvaní. Od stredy 13.októbra už teda prváci patria oficiálne do rodiny ZŠ Jozefa Horáka

2/ Nám laikom sa zdá, že tohtoročná letná turistická sezóna bola naozaj veľmi bohatá na turistov a tak sme zašli do Informačného centra aby sme zistili, či je to naozaj tak

3/ K 15.septembru prebieha takzvaný Eduzber, teda súhrn počtu žiakov na základných školách. My sme zisťovali nielen počty žiakov na základných, ale aj materských školách na území mesta Banská Štiavnica

POČASIE

Príloha: Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kostole sv. Kataríny

 

41. Štiavnický magazín 2021

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Komisia pre pamätihodnosti v meste Banská Štiavnica funguje už vyše 20 rokov, 5 rokov pod vedením pána Chytila. My sme sa spolu s ním zašli pozrieť na banskoštiavnické cintoríny a historické hroby významných osobností, ktoré sa podarilo zrekonštruovať

2/ Bod K má za sebou mimoriadne úspešnú letnú sezónu a máme pocit, že tento projekt oddelenia kultúry má čoraz viac priaznivcov. O tom svedčí aj záujem verejnosti o minulotýždňovú prednášku

3/ Minulý týždeň sme odvysielali reportáž o materskej škole na Drieňovej, ktorá sa môže pochváliť novou, exteriérovou učebňou. To však ani náhodou nie je všetko, čo sa im za poslednú dobu podarilo zrealizovať

POČASIE

 

40. Štiavnický magazín 2021

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Pandémia COVID -19 minulý rok komplikovala situáciu, ktorá sa týka usporadúvania športových súťaží a pretekov. Tento rok sú opatrenia našťastie miernejšie a tak sme mohli ísť podporiť atlétov na okresné kolo v cezpoľnom behu

2/ V piatok 24.9 navštívila Banskú Štiavnicu splnomocnenkyňa Vlády SR pre rómske komunity a navštívila aj naše Komunitné centrum na Šobove

3/ Materská škola Čistinka sa zapája do rôznych projektov a sú aj úspešní. Vďaka takémuto projektu sa deti môžu učiť vonku zážitkovou formou

POČASIE

 

39. Štiavnický magazín 2021

V 39. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Salamandrové dni 2021 máme úspešne za sebou a aj keď kvôli opatreniam prebiehali v obmedzenom režime, za ich organizáciou stojí množstvo ľudí a mesiace príprav

2/ Futbalový klub FK Sitno Banská Štiavnica napreduje a taktiež rozšírilo svoje rady o nového trénera

3/ O realizácii projektu Atletického štadióna sa veľa diskutovalo, nakoniec však augustové zastupiteľstvo projekt schválilo a s prácami sa začalo hneď v mesiaci september

POČASIE

 

38. Štiavnický magazín 2021

V 38. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Slávnostné Zasadnutie Mestského Zastupiteľstva v Kostole sv.Kataríny

2/ Replika Slavobrány z roku 1751, Salamandrový sprievod

3/ Salamandrové pódium 2021

POČASIE

 

37. Štiavnický magazín 2021

V 37. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica aj naďalej pokračuje v stavebných činnostiach a úpravách verejných priestranstiev. Čo všetko sa podarilo zrealizovať a čo sa plánuje sa dozviete v dnešnom magazíne

2/ Programátori sú veľmi žiadaní na trhu práce a práve odbor programátor je možné študovať aj v Banskej Štiavnica a to už tretí rok. My sme sa zašli pozrieť ako sa našim študentom tohto odboru darí

3/ Centrum voľného času pripravilo pre žiakov, pred-školákov a študentov opäť zaujímavú ponuku krúžkovej činnosti. My Vám povieme dokedy sa môžete prihlásiť a aké novinky sú pre Vás pripravené

POČASIE

 

36. Štiavnický magazín 2021

V 36. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vo štvrtok 2.septembra sme slávnostne zahájili otvorenie nového školského roka 2021/2022. Dúfame, že scenár z minulého roka sa nezopakuje a žiaci budú môcť navštevovať školu prezenčne

2/ V piatok 27.augusta si Mesto Banská Štiavnica pietnou spomienkou pripomenulo už 77.výročie SNP, ktoré sa dotklo aj nášho mesta

3/ Letná škola je projektom Ministerstva školstva a dá sa povedať ,že celkom populárnym. Žiaci aj rodičia prejavili záujem o štúdium aj počas tohto augusta a tak 100 detí chodilo do školy už o tri týždne skôr

POČASIE

 

35. Štiavnický magazín 2021

V 35. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Problémom parkovania v meste Banská Štiavnica sa zastupiteľstvo mesta zaoberá pravidelne nuž a miestni rezidenti majú častokrát pocit, že turisti ich pomaly vytláčajú z mesta. Jednou z problematických lokalít je Ulica Dolná a preto tu došlo k zmene dopravného značenia

2/ Téma odpadového hospodárstva je veľmi dôležitou a často diskutovanou témou, keďže ochrana životného prostredia a eliminácia odpadu je nevyhnutná. Mesto Banská Štiavnica navštívil Minister životného prostredia aby si sám pozrel náš projekt spracovania bioodpadu, teda novú kompostáreň

3/ Toto leto sa rozhodli aj Ozbrojené sily Slovenskej republiky priblížiť svoju prácu verejnosti a to v rámci festivalov Letofest. Jeden z nich sa konal aj u nás v Banskej Štiavnici

POČASIE

 

34. Štiavnický magazín 2021

V 34. Štiavnickom magazíne uvidíte:

Zastupiteľstvo

Počasie

Program:

1. 01:01 Otvorenie
2. 14:01 Kontrola plnenia uznesení
3. 16:34 Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020
4. 19:01 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2/2021
5. 37:11 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2021
6. 38:56 Rekonštrukcia a modernizácia atletického štadióna v Banskej Štiavnici – 1. etapa, zmluva o dielo
7. 1:01:05 Návrh ÚPN mesta Banská Štiavnica „Zmeny a doplnky č. 9“
8. 1:04:52 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny (funkčno priestorový blok F.P.B. 18.1.6 ), Ilijská ul., Sitnianska – Štefultov, Banská Štiavnica
9. 1:18:11 Úprava návrhového obdobia ÚPN mesta Banská Štiavnica
10. 2:25:57 Štúdia realizovateľnosti Záchytného parkoviska ulica Mierová, Lesnícka – prezentácia štúdie – prezentácia projektu od 11:30 hod. – 13:00 hod.
11. 1:20:22 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2021 – čiastočná úhrada nákladov v školách
12. 1:23:47 Verejné ocenenie v zmysle VZN – Štatút mesta
13. 1:34:24 Návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2020
14. 1:36:36 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:35:54 Prevod pozemkov pod stavbami, Zigmund šachta
b) 1:46:59 Zámer na naloženie s pozemkami v lokalite Počúvadlianske Jazero
c) 3:15:15 Nájomné a miestna daň za terasy pri reštauračných zariadeniach
d) 3:30:18 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 4970/2 (I.)
e) 3:33:48 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 4970/2 ( II.)
f) 3:36:12 Zámer na odpredaj (prenájom) časti pozemku parc. č. E KN 6409/65 v k. ú. Banská Štiavnica
g) 3:39:07 Zámer na zámenu lesných pozemkov k. ú. Banská Štiavnica
h) 3:42:56 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
i) 3:45:59 Prevod pozemku C KN 840/3, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Ul. Š. Moyzesa)
j) 3:49:04 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí Kolpašská ul.
k) 3:52:41 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 5283/21, 5283/117 a prenájom pozemku parc. č. 5283/116
l) 3:55:52 Vyhodnotenie výsledkov verejných obchodných súťaží

15. Informatívne správy:

a) 4:10:50 Príprava nového VZN o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica
b) 5:31:05 Medzinárodný projekt Volunteering Cities+
c) 5:34:32 Salamandrové dni 2021
d) 5:40:09 Valné zhromaždenie Bytová správa s.r.o. 2021
e) 5:42:18 Koncepcia rozvoja spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s.r.o.
f) 6:01:14 Odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta
g) 6:06:27 Zabezpečenie karanténnej stanice

16. 6:35:09 Rôzne
17. 6:35:17 Interpelácie a dopyty poslancov
18. 6:42:54 Záver

 

33. Štiavnický magazín 2021

V 33. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Centrum voľného času minulý týždeň ukončilo letné, denné tábory posledným turnusom. Počas celého leta mali vyhlásenú zbierku, kde rodičia mohli podporiť útulok pre psíky. V piatok sme im všetci spoločne vyzbierané veci zašli zaniesť

2/ Mestskí policajti majú počas letnej turistickej sezóny naozaj veľa práce, napriek tomu si aj tento rok našli čas aby zavítali do občianskeho združenia Margarétka a predviedli klientom ukážky svojej práce

3/ Toto leto sa vôbec prvýkrát v histórii podarilo zorganizovať letný workshop hry na zobcovej flaute a to práve u nás v Banskej Štiavnici. Workshop bol určený predovšetkým pre deti a tie prišli dokonca aj zo zahraničia

POČASIE