07. Štiavnický magazín 2019

V 07. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Pred dvoma týždňami sme odvysielali reportáž, v ktorej sme Vám predstavili nový odbor Katolíckej spojenej školy v Banskej Štiavnici. A keďže informácií je veľa a téma zaujímavá, dnes sa k nej ešte vrátime

2/ Banskoštiavnická pošta sa konečne dočkala už zaslúženej rekonštrukcie. Povedzme si na rovinu priestory už naozaj vyzerali dôstojne a veru ani o súkromí pri vybavovaní záležitostí na našej pošte sa toho povedať veľa nedá. Nuž konečne sa dočkáme zmeny

3/ Tento týždeň nás do svojich vynovených priestorov pozvala ďalšia škola. Tentokrát to bola Základná škola s materskou školou v obci Prenčov a predstavili nám svoj netradičný,iný, ale naozaj veľmi zaujímavý spôsob výučby a my sme tu aj keď chorí strávili príjemné dopoludnie v rodinnej atmosfére

POČASIE

06. Štiavnický magazín 2019

V 06. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Návrh VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území mesta Banská Štiavnica

4. Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

5. Návrh plánu práce MsZ na I. polrok 2019

6. Návrh plánu práce HK na I. polrok 2019

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018

8. Návrh Urbanistickej štúdie Rekreačná zóna Počúvadlianske Jazero

9. ÚPN zóny Pamiatková rezervácia – časť historické jadro, etapa Zadanie

10. Majetkové veci mesta

a) Zámer na prevod bytov na Nám. sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 rokov

b) Prenájom pozemku k. ú. Banky

c) Zámena pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

d) Zámena pozemkov – usporiadanie hranice pozemkov podľa skutočného

stavu

e) Prevod pozemku parc. č. C KN 2078/2, ako prípad hodný osobitného

zreteľa

f) Prevod pozemkov parc. č. CKN 3127 a E KN 978/1 v k. ú. Banská Štiavnica,

ako prípad hodný osobitného zreteľa

g) Zámer na prevod pozemku parc. č. CKN 1546/1, 1547/3, 1547/4 v k. ú.

Banská Štiavnica

h) Zámer na prevod pozemku parc. č. CKN 1549/1, 1548/4, 1548/5 v k. ú.

Banská Štiavnica

i) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 4590/1 v k. ú. Banská Štiavnica

j) Zámer na prevod pozemku parc. č. 1815/4 v k. ú. Banská Štiavnica

k) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 5741/4 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

l) Návrh na zriadenie vecného bremena pre StVS, a. s. – kanalizácia Ul. SNP a 8. mája

m) Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

v prospech Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina – stavba: Horná Huta

n) Zámer na prevod pozemku pod stavbou elektroenergetického zariadenia v k. ú. Banská Štiavnica – lokalita Horná Huta, pre SSD, a. s. Žilina

o) Zámer na prevod pozemkov parc. č. E KN 6409/76 a 1081/1 v k. ú. Banská Štiavnica

p) Zámer na prevod pozemkov parc. č. E KN 2645/13 a 2645/49 v k. ú. Banská Štiavnica

q) Prevod pozemku parc. č. C KN 3723/9 v k. ú. Banská Štiavnica

r) Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 1243/4 v k. ú. Banská Štiavnica

s) Zámer na prevod pozemkov parc. č. C KN 3890/3 a E KN 6409/100 v k. ú.
Banská Štiavnica

11. Informatívna správa zo zasadnutia Správnej rady Regionálnej nemocnice, n. o. v likvidácii

12. Správa o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Banská Štiavnica

13. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

14. Informatívna správa o nájomnom vzťahu Hájovne na Červenej studni

15. Informatívna správa o stave realizácie parkoviska na uliciach Dolná a Mierová a riešenie pešej zóny na Námestí sv. Trojice

16. Rôzne

17. Interpelácie a dopyty

18. Záver

05. Štiavnický magazín 2019

V 05. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Katolícka spojená škola rozširuje svoje pole pôsobnosti a od septembra otvára Strednú odbornú školu sv. Františka Assiského a prináša veľmi zaujímavý odbor Programátor

2/ Štiavnické noviny tento rok zažívajú významné výročie a to už celých 30. rokov úspešného fungovania. V pondelok 28.januára opäť bilancovali uplynulý rok, nuž a my sme sa porozprávali so šéfredaktorom o tom, aký ten rok 2018 bol a čo noviny čaká tento rok

3/ Dá sa povedať, že sme v polovici zimy a voľne žijúca zver prežíva to najťažšie obdobie a potrebuje už aj pomoc človeka.O prikrmovaní, ale aj o nebezpečenstve blížiaceho sa afrického moru ošípaných sme sa porozprávali s Ing.Dudíkom

POČASIE

04. Štiavnický magazín 2019

V 04. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V meste Banská Štiavnica za uplynulé obdobie vyrástlo viacero stojísk, či už na sídlisku Drieňová alebo na Križovatke. A práve k nim na konci kalendárneho roka pribudli dve nové. Prvé vyrástlo v lokalite Šobov a to druhé na Ulici Energetikov na Drieňovej

2/ Máte doma plnú skriňu šatstva, ktoré už nespĺňa svoj účel a vlastne Vám tam zavadzia? Určite áno,len Vám je možno tieto kúsky vyhodiť do kontajnera ľúto. To však teraz robiť nemusíte. Doneste ich do Kultúrneho centra môžu ešte niekomu spraviť radosť a poslúžiť

3/ Minulý rok sa Banská Štiavnica stala historicky prvým mestom na Slovensku, ktorému bol udelený titul “Mesto kultúry 2019”. V sobotu 19.januára sa tento projekt slávnostne zahájil na Námestí sv.Trojice

POČASIE

02. Štiavnický magazín 2019

V 02. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V úvode dnešného magazínu sa Vám v slávnostnom, novoročnom príhovore prihovorí Primátorka mesta magisterka Nadežda Babiaková

2/ Je už tradíciou, že na začiatku kalendárneho roka sa stretávajú zástupcovia Samosprávy mesta s pozvanými hosťami aby spolu zbilancovali ten rok minulý a oboznámili sa s tým, čo naše mesto čaká v novom roku

3/ Ak máte radi zimné športy, napríklad aj korčuľovanie, ale prírodné vodné plochy Vás odrádzajú, pretože máte pred takouto ľadovou plochou rešpekt, tak môžete využiť umelú ľadovú plochu. Tá na Základnej škole Jozefa Horáka by už cez víkend mala fungovať

POČASIE

01. Štiavnický magazín 2019

V 01. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Rekapitulácia roku 2018

V nasledujúcich reportážach si pripomenieme výber z udalostí, ktorými žilo mesto Banská Štiavnica v uplynulom roku 2018

POČASIE

51. Štiavnický magazín 2018

V 51. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V tomto sviatočnom čase sa Vám milí diváci prostredníctvom našej televízie prihovoria duchovní katolíckej aj evanjelickej cirkvi v našom meste

2/ Aj Primátorka mesta Magisterka Nadežda Babiaková sa Vám v dnešnom magazíne prihovorí so svojím vianočným príhovorom

3/ V dennom stacionári Margarétka sa klienti veľmi tešia na Vianočné sviatky. Tento rok si pripravili aj vianočné divadielko a my sme boli pozvaní taktiež

4/ Základná škola Jozefa Kollára na sídlisku Drieňová už každoročne usporiadava vianočné trhy.Okrem toho, že žiaci tu ponúkajú svoje výrobky, napríklad perníčky, oblátky, vianočné dekorácie, učia sa aj finančnej gramotnosti

POČASIE

 

50. Štiavnický magazín 2018

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V pondelok 3.decembra sme boli pozvaní našimi milými seniormi “Jašteričkami” do klubu seniorov na Štefultove. Očakávali totiž príchod Mikuláša. Ten sa však po ceste niekde stratil, ale nakoniec ho perfektne zastúpili čert a anjelik

2/ Vo štvrtok 6.decembra oslavoval svoj sviatok Mikuláš a tak ako je v tento deň zvykom rozhodol sa, že obdaruje všetky dobré a poslušné deti. My sme spolu s ním jeho púť začínali v Komunitnom centre na Šobove

3/ Nuž a taktiež vo štvrtok 6.decembra o 16.hodine popoludní už Kultúrne centrum praskalo vo švíkoch, aj tu sa túžobne čakalo na Mikuláša a okrem toho sa rozsvecovala aj Vianočná výzdoba na Námestí sv. Trojice

4/ Rytierska sála na Starom Zámku každoročne organizuje podujatie Stretnutie generácií. Počas tohto príjemného dopoludnia sa spolu zabavia naozaj všetky generácie, od tých najmenších škôlkárov až po našich seniorov

POČASIE