31. Štiavnický magazín 2020

V 31. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Od polovice 19.storočia stála na Klingeri takzvaná plaváreň. Stála tu asi do 70.rokov minulého storočia. História sa však opakuje a tento projekt na tomto obľúbenom štiavnickom tajchu vznikol opäť

2/ Počas koronakrízy sme vysielali reportáž, kde sme navštívili niekoľkých podnikateľov mesta Banská Štiavnica a pýtali sme sa ako ich ovplyvňuje táto výnimočná situácia, dnes už je situácia iná a tak sme za nimi zašli opäť

3/ August je mimoriadne bohatý na kultúrne podujatia a tak sme pre Vás milí diváci pripravili pozvánku, stačí si len vybrať

POČASIE

 

30. Štiavnický magazín 2020

V 30. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Oblastná organizácia cestovného ruchu v meste Banská Štiavnica je aktívna v projektoch na podporu turizmu a myšlienke dostať turistov do celého regiónu, nielen do centra mesta

2/ Múzeum vo Svätom Antone už pomaly finišuje s rekonštrukciou nádvoria a my môžeme naozaj len potvrdiť, že to vyzerá krásne

3/ Aj Mestské kúpele čoskoro otvoria svoje brány verejnosti aby tak návštevníci mohli opätovne využívať služby plavárne

4/ V sobotu 1.augusta nás čaká obľúbené podujatie Kultúrneho leta a to Nezabudnuté remeslá. Tak sa teda nechajte pozvať

POČASIE

 

29. Štiavnický magazín 2020

V 29. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V sobotu 11.júla pribudla v Banskej Štiavnici nová atrakcia a to zážitková jazda vlakom nazvaným Banícky expres, okrem klasickej jazdy budú mať cestujúci aj dôležitú úlohu

2/ V posledných týždňoch sa objavilo niekoľko prípadov poškodenia detského oblečenia na detských ihriskách a to zrejme použitím dezinfekcie, ktorá je nariadená celoplošne. My sme zisťovali, prečo sa tak mohlo stať

3/ Banka Lásky bola počas korona krízy taktiež pre verejnosť zatvorená. Momentálne už funguje na plné obrátky a prichádza so zaujímavou novinkou

POČASIE

 

28. Štiavnický magazín 2020

V 28. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V sobotu 4.júla sa konal Festival kumštu, remesiel a zábavy na Starom Zámku. Toto podujatie nepochybne patrí k tradičným podujatiam Slovenského banského múzea a aj keď tento rok nieslo prívlastok „Malý festival“, každý si tu prišiel na svoje

2/ Denné atletické tábory Roba Petra patria asi medzi najobľúbenejšie v našom meste a vždy je v nich plno zábavy, detí, športu a radosti. Ani tentokrát tomu nebolo inak

3/ Nedávno sociálne siete zaplavila diskusia o tom, že v meste chýbajú psie toalety. Nuž nie je to tak celkom pravda a preto sme sa boli pozrieť na našom najväčšom sídlisku, kde sme našli hneď štyri a vyspovedali sme aj majiteľov psíkov, ktorí mali k tejto téme čo povedať

POČASIE

 

27. Štiavnický magazín 2020

V 27. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ 30.júna v utorok sa oficiálne skončil školský rok 2019/2020 a aj keď sa nedá povedať, že tento rok by bol štandardným školským rokom, rozlúčka prebehla tradične ako každý rok

2/ Aj v materskej škole Čistinka na sídlisku Drieňová sa potešili, že svojim najstarším žiakom, predškolákom mohli nakoniec zorganizovať rozlúčku ako sa patrí. A tak sme vo štvrtok 25.júna zavítali na tradičný Juniáles

3/ V sobotu 20.júna organizoval super akciu aj náš futbalový klub FK SITNO Banská Štiavnica. Počasie im síce až tak neprialo,ale to ich rozhodne neodradilo aby si zahrali zopár priateľských zápasov

POČASIE

 

26. Štiavnický magazín 2020

V 26. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:

1. 00:57 Otvorenie

2. 19:55 Kontrola plnenia uznesení

3. 23:03 Návrh na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

4. 1:10:20 Správa o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii majetku v roku 2019

5. 1:12:01 Záverečný účet mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení zriadených mestom Banská Štiavnica za roku 2019

6. 1:26:56 Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica za rok 2019

7. 1:41:57 Plán práce MsZ na II. polrok 2020

8. 1:44:11 Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

9. 1:47:21 Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách

10. 2:14:48 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie – obytná zóna (F.P.B. 18.2.3) – pokračovanie Srnčia ulica, Banská Štiavnica

11. 2:20:34 Návrh na vymenovania riaditeľa TS, m. p. Banská Štiavnica

12. 2:29:37 Návrh na zmenu veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta Banská Štiavnica – Štefultov

13. 2:32:09 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica:

a) 2:33:01 Prevod pozemkov parc. č. E KN 2809/3, 2810/1 a 2806/3 v k. ú. Banská Štiavnica do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica darovaním

b) 2:36:40 Prevod pozemku parc. č. C KN 3452/1 v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

c) 2:38:49 Prevod pozemku parc. č. C KN 6339/2 v k. ú. Banská Štiavnica,

d) 2:41:57 Prevod pozemku parc. č. E KN 911/13 v k. ú. Banská Štiavnica,

e) 2:58:52 Prevod pozemku parc. č. C KN 4968/2 v k. ú. Banská Štiavnica,

f) 3:01:43 Prevod pozemku parc. č. C KN 5344/2,9,10,11 a 5349/3 v k. ú. Banská Štiavnica,

g) 3:04:22 Prevod pozemku parc. č. C KN 5/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

h) 3:12:14 Prevod pozemku parc. č. C KN 5264/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

i) 3:14:43 Prevod časti pozemku parc. č. E KN 6491/v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
j) 3:17:18 Zámena pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

k) 3:23:40 Zámena pozemkov pod stavbou

l) 3:26:16 Zámena pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica

m) 3:28:28 Vyhodnotenie výsledkov opakovaného ponukového konania na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky „Pálkovský majer“

n) 3:32:39 Vyhodnotenie výsledkov opakovaného ponukového konania na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky „Vajanského ul.“

o) 3:36:00 Zámer na prenájom časti pozemku parc. č. C KN 5528/10

p) 3:39:31 Kúpa pozemku pod parkom Ul. Križovatka

q) 3:51:52 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 1721/2, parc. č. C KN 1720 v k. ú. Banská Štiavnica

r) 4:05:12 Prevod pozemku E KN 4832/1 v k. ú. Štiavnické Bane, ako prípad hodný osobitného zreteľa

s) 4:13:29 Prevod pozemkov parc. č. C KN 1060 a 1061/2 v k. ú. Banská Hodruša, ako prípad hodný osobitného zreteľa

t) 4:22:27 Vyhodnotenie výsledkov OVS a návrh na vyhlásenie opakovanej OVS na prevod pozemkov na Moyzesovej ul.

u) 4:26:36 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 1469/2, 1470/13 v k. ú. Banská Štiavnica

v) 4:30:18 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod stavebných pozemkov pod výstavbu garáží na sídlisku Drieňová

w) 4:42:12 Zámer na priamy prenájom nebytových priestorov na Nám. sv. Trojice 1

x) 4:56:03 Zámer na prenájom časti pozemku parc. č. C KN 3649/7

y) 4:59:03 Zámer na prevod časti pozemku parc . č. E KN 6736/1 v k. ú. Banky, ako prípad hodný osobitného zreteľa

z) 5:02:41 Zámer na priamy prenájom pozemkov pre poľnohospodárske účely ponukovým konaním

za) 5:11:27 Prevod pozemku parc. č. C KN 3903 v k. ú. Banská Štiavnica,

5:21:28 Priestor pre občanov

zb) 5:25:12 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 3149/2 a parc. č. C KN 3152/2 v k. ú. Vyhne,

14. 5:31:02 Žiadosť o NFP Smart City Banská Štiavnica

15. 6:10:36 Informatívna správa z valného zhromaždenia Joergesov dom a.s.

16. 6:17:03 Informatívna správa zo zasadnutia Správnej rady pri Regionálnej nemocnici, n. o. v likvidácii

17. 6:19:59 Interpelácie a dopyty

18. 7:11:38 Záver

 

25. Štiavnický magazín 2020

V 25. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Uvoľnenie opatrení sa dotkli aj materských škôl a pozitívne je, že už nie sú také striktné, povoľujú väčší počet detí v triedach a dokonca aj zorganizovanie tradičnej rozlúčky s pred-školákmi

2/ Slovenské banské múzeum a jeho aktivity nepochybne tvoria súčasť Kultúrneho leta v meste Banská Štiavnica. Keďže je možné jednotlivé podujatia už zrealizovať ponúkame Vám pozvánku SBM

3/ Ak ste milovníkmi kina, pretože len tu si dokážete vychutnať dokonalý filmový zážitok,tak máme pre Vás dobrú správu. Kino Akademik začína premietať vo štvrtok 18.júna

POČASIE

 

24. Štiavnický magazín 2020

V 24. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ O rekonštrukcii Kaštiela vo Svätom Antone sme Vás už informovali niekoľkokrát a tak sme sa zašli pozrieť ako práce napredujú,ale zaujímalo nás aj v akom režime múzeum fungovalo počas obmedzení koronakrízy a ako fungujú teraz

2/ Ďalšou inštitúciou kam sme boli pozvaní bol Slovenský Červený kríž. Aj tu sme zisťovali ako pracovali počas koronakrízy a aké projekty rozbiehajú po uvoľnení opatrení

3/ Zrejme ste mnohí zaregistrovali, že počas víkendu Zberný dvor v Banskej Štiavnici potrápil celkom rozsiahly požiar. O tejto situácií, ale aj o zvýšení sumy za komunálny odpad sme sa porozprávali s Ing. Milošom Veverkom

POČASIE

 

23. Štiavnický magazín 2020

V 23. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Burza šatstva, ktorú organizovalo oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica bola veľmi populárnou aktivitou. Teraz prichádzajú s niečím podobným a to je Výmenník šatstva, ktorý by mal začať fungovať 15.júna

2/ Ako som už spomenula opatrenia ohľadom COVID -19 sa opäť uvoľňujú a tak sme navštívili oddelenie kultúry aby sme sa popýtali na Kultúrne leto, otvorenie kina Akademik a taktiež otvorenie detských ihrísk

3/ Školstvu sme sa venovali už minulý týždeň, dnes sa však k tejto téme ešte vrátime a to s pani riaditeľkou Školského úradu v meste Banská Štiavnica

POČASIE