49. Štiavnický magazín 2018

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Ustanovujúce zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:07 Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. 07:52 Správa o správnosti a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 2018

4. 18:25 Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta

5. 20:56 Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva

6. 31:12 Vystúpenie novozvoleného primátora mesta

7. 42:29 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

8. 47:22 Voľba mandátovej a návrhovej komisie

9. 49:13 Návrh na uznesenie

10. 52:16 Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

11. 54:32 Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba členov mestskej rady

12. 1:07:07 Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva

13. 1:11:21 Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ

14. 1:27:09 Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva a vykonávaním občianskych obradov

15. 1:31:24 Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločností

16. 1:36:48 Určenie platu primátora mesta

17. 1:40:41 Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta

18. 1:42:07 Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátorky mesta

19. 1:45:09 Diskusia

20. 2:02:02 Záver

48. Štiavnický magazín 2018

V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Uplynulý týždeň sme boli pozvaní na Základnú školu s materskou školou Maximiliána Hella na Štiavnických Baniach. Táto škola je jediná a jedinečná svojho druhu a deťom sa tu naozaj veľmi páči

2/ V nedeľu už budeme zapaľovať prvú Adventnú sviečku na Adventnom venci. Všade naokolo to už dýcha vianočnou atmosférou a tak sme zisťovali niečo z histórie o vianočných sviatkoch a o Vianociach v typickej rodine starých baníkov

3/ Oheň a voda dokážu napáchať zrejme najväčšie škody nevyčísliteľnej hodnoty. Ako predchádzať povodňovým situáciám, aké sú protipovodňové opatrenia, či sa tomu vôbec dá zabrániť to všetko sme zisťovali na Slovenskom vodohospodárskom podniku

POČASIE

47. Štiavnický magazín 2018

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vo štvrtok minulý týždeň Múzeum vo Svätom Antone privítalo vzácnu návštevu. Do múzea zavítala Ministerka Gabriela Matečná a prichádzala ako posol dobrých správ s finančným balíkom 3.2 miliónov eur na rekonštrukciu kaštieľa

2/ Výsledky volieb sú známe a o priebehu komunálnych volieb sme Vás informovali v magazíne minulý týždeň. V dnešnom magazíne Vám prinesieme rozhovor s primátorkou mesta o plánoch samosprávy na nasledujúce obdobie

3/ 17.november je Medzinárodným dňom študentov, a história tohto sviatku siaha až do roku 1939. Pri príležitosti tohto sviatku Primátorka Mesta pozvala na Radnicu Mesta najúspešnejších študentov stredných škôl, ktorí úspešne reprezentujú naše mesto doma, ale aj v zahraničí

POČASIE

46. Štiavnický magazín 2018

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V sobotu 10.novembra vo všetkých mestách a obciach na Slovensku prebiehali Komunálne voľby. Výsledky sú jasné, je rozhodnuté o ich priebehu aj výsledkoch v našom meste Vám porozpráva staronová Primátorka Mesta

2/ Základná škola Jozefa Horáka už roky udržuje tradíciu vítania prvákov medzi svojich žiakov oficiálnejším spôsobom a to “Prváckou pasovačkou”. Tentokrát sa pasovačka niesla v duchu Ľadového kráľovstva

3/ Ladislav Krista bol učiteľom telesnej výchovy a trénerom na Základnej škole Jozefa Horáka. Bývalí žiaci,tí trošku skôr narodení na neho spomínajú do dnes. Základná škola na neho spomína tiež a to už 20 rokov a to samozrejme športom

POČASIE

45. Štiavnický magazín 2018

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Pohyb je nesmierne dôležitý pre všetky vekové kategórie. Podľa odborníkov je čoraz viac detí predškolského veku, ktoré majú zlé držanie tela, ploché nohy, či trpia detskou obezitou. Tak sme sa na pohybové aktivity do škôlky zašli pozrieť

2/ Mesto Banská Štiavnica bolo opäť úspešné v ďalšom projekte, ktorý podporuje kvalitné služby pre návštevníkov mesta, ale aj regiónu

3/ Aj Stredná odborná škola lesnícka bola úspešná v projekte tentokrát čo sa týka podpory športu. Nuž a tak pri Lesníckom internáte začalo vyrastať nové multifunkčné ihrisko

4/ Oddelenie Kultúry mesta Banská Štiavnica Vás aj ku koncu kalendárneho roka pozýva na zaujímavé kultúrne podujatia, určené pre deti, ale aj dospelých

POČASIE

44. Štiavnický magazín 2018

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesiac október nesie prívlastok “Mesiac úcty k starším”. Nuž a tak škôlkári si pre svojich milovaných starých rodičov pripravili program, ktorý im v stredu 24. októbra s láskou predviedli

2/ Banskoštiavnické gymnázium, Gymnázium Andreja Kmeťa už každoročne organizuje podujatie “Dni Andreja Kmeťa”, ktoré trvá dva dni. Čo všetko na študentov čaká počas tohto ročníka Vám prinesieme dnes

3/ Vo štvrtok 1. novembra oslavujeme Sviatok Všetkých svätých, nuž a v piatok 2. novembra Pamiatku zosnulých. Mesto Banská Štiavnica aj tento rok zorganizovalo pietnu spomienku na tých našich spoluobčanov, ktorý nás opustili v období uplynulého roka

POČASIE

43. Štiavnický magazín 2018

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

1. 00:57 Otvorenie
2. 10:14 Kontrola plnenia uznesení
3. 12:46 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
4. 32:17 Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2019 a výhľadovo 2020,2021
5. 1:40:00 Návrh rozpočtu TS, m. p. na rok 2019
6. 1:44:52 Návrh na rozpočtové opatrenia – finančné zabezpečenie zimnej údržby Technickými službami, m. p.
7. 1:56:38 Návrh na rozpočtové opatrenia – vybudovanie komunikácie na Ul. Brezová, rekonštrukcia oporného múru Ul. farská a financovanie úspešných projektov mesta
8. 2:12:41 Správa o príprave TS, m. p. Banská Štiavnica na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov
9. 2:19:05 Správa o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu sezónu
10. 2:22:52 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica
a) 2:23:36 Prevod časti pozemku parc. č. C KN 4795/1 a pozemku C KN 4795/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa
b) 2:30:25 Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. E KN 276/4, v podiele ¼, v k. ú. Rudno nad Hronom, ako prípad hodný osobitného zreteľa
c) 2:35:39 Prevod časti pozemku parc. č. C KN 316/1 v k. ú. Banky, ako prípad hodný osobitného zreteľa
d) 2:41:52 Prenájom časti pozemkov k. ú. Banská Štiavnica lokalita záhradky Pálkovský majer
e) 2:50:13 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. E KN 2562/1 v prospech Podielnického družstva Neosolium
f) 2:56:49 Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
g) 3:03:12 Úprava ročného nájmu pre Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.
h) 3:08:06 Zámena pozemkov pod stavbou nemocnice a priľahlej plochy
i) 3:14:31 Kúpa technickej infraštruktúry na Ul. Budovateľská
j) 3:21:06 Zámer na zámenu pozemkov – usporiadanie hranice pozemkov podľa skutočného stavu
k) 3:24:57 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 5571/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
l) 3:29:13 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 1-5058/5 v k. ú. Štiavnické Bane, ako prípad hodný osobitného zreteľa
m) 3:31:59 Zámer na prevod pozemkov parc. č. C KN 3127 a E KN 978/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
n) 3:36:33 Zámena lesných pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
o) 3:46:55 Zámena majetku s obcou Vyhne
p) 3:53:07 Dohoda o vyporiadanie pozemku na Ul. Katová
11. 3:58:12 Informatívna správa – voľby do orgánov samosprávy obce
12. 4:03:28 Informatívna správa o koncepcii rozvoja nemocnice v Banskej Štiavnici
13. 4:14:00 Informatívna správa o pripravovanom projekte výstavby parkoviska na Ul. dolná
14. 4:32:36 Informatívna správa – zmena organizačnej štruktúry Mestského úradu v Banskej Štiavnici
15. 4:34:56 Rôzne
16. 4:52:06 Interpelácie a dopyty
17. 5:38:34 Záver

42. Štiavnický magazín 2018

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Minulý rok turistická sezóna v našom meste lámala rekordy a tak sme boli zvedaví ako to s návštevou turistov v Banskej Štiavnici vyzerá tento rok

2/ Základná škola Jozefa Horáka opäť rozšírila svoj športový areál. Tentokrát pribudlo päť outdoorových strojov, kde si žiaci môžu za-posilňovať s vlastnou váhou

3/ V utorok 16.októbra sa v kine Akademik verejne prezentoval projekt nového parkoviska, ktoré bude vybudované na Ulici Dolná. Projekt prišiel predstaviť projektant, ktorý ochotne odpovedal na otázky hostí

4/ V piatok 12.októbra popoludní sa slávnostne otváral Horný kostol Banskoštiavnickej Kalvárie. Po skoro jedenásťročnej práci sa podarilo tento projekt doviesť do úspešného finále

POČASIE

41. Štiavnický magazín 2018

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V utorok 9.októbra sme boli pozvaní už na 7. ročník nesúťažnej prehliadky talentov našich milých seniorov “Seniorské Talentárium 2018”

2/ K 15.septembru vrámci EDUZBERU máme k dispozícii definitívne počty žiakov,ktorí navštevujú základné a materské školy v meste Banská Štiavnica, ale aj v okrese Banská Štiavnica. Prehľad o školskom roku 2018/2019 Vám prinesieme v dnešnej reportáži

3/ Uplynulý týždeň zástupcovia Samosprávy mesta Banská Štiavnica odcestovali na oficiálnu, zahraničnú návštevu do Štrasbourgu. Navštívili aj Európsky parlament

POČASIE

40. Štiavnický magazín 2018

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Počasie vonku sa poriadne ochladilo a tak Bytová správa s.r.o začala s vykurovacou sezónou 2018/2019

2/ Problém zdravotníctva sa netýka len mesta Banská Štiavnica, ale aj ostatných slovenských miest, ktoré taktiež zápasia s akútnym nedostatkom lekárov, ale aj inými vážnymi problémami. Dobrou správou je, že v Banskej Štiavnici zostáva zachovaná Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých a Mesto má aj novú koncepciu riešenia stavu zdravotníctva

3/ Rozmýšľali ste nad tým, že by ste si zadovážili psíka? Ak áno skúste zvážiť aj možnosť adopcie štvornohého miláčika, ktorý doteraz veľa šťastných chvíľ v živote nezažil

POČASIE