V 28. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program zasadnutia ktoré sa konalo 6.7.2016:

Program:

1. 01:03 Otvorenie

2. 09:13 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného dňa 22. júna 2016

3. 12:08 Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2015

4. 15:36 Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2015

5. 25:22 Zadanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite „Pod Kalváriou“

6. 33:13 Zadanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite „Sitnianska –Štefultov“

7. 38:51 Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 7 územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica

8. 44:12 Poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

9. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica:

a) 1:06:58 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 2278/8 v k. ú. Banská Hodruša pre Ing. Branislava Bíreša, ako prípad hodný osobitného zreteľa

b) 1:16:40 Zámer na kúpu pozemkov Ulica F. Urbánka v Banskej Štiavnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre I. Ladzianskú

c) 1:43:47 Zámer na kúpu pozemkov Ulica F. Urbánka v Banskej Štiavnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Evu Poliakovú a Petru Poliakovú

d) 1:48:59 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 859, 860, 861 a 862 v k. ú. Banská Hodruša, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre M. Zajaca s manželkou

e) 2:05:49 Zámer na priamy predaj pozemkov p. č. C KN 4430, 4427 a 4442/8 v k. ú. Banská Štiavnica – ponukovým konaním

f) 2:12:24 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 6698/19 a 6698/33 v k. ú. Banská Štiavnica, prípad hodný osobitného zreteľa pre Renátu Ivaničovú

g) 2:18:21 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 6304/15 v k. ú. Banská Štiavnica ako prípad hodný osobitného zreteľa pre kupujúcich Ján Koreň s manželkou

h) 2:24:20 Zámer na priamy predaj pozemku p. č. C KN 815 v k. ú. Banky – ponukovým konaním

i) 2:43:38 Návrh na vyhlásenie II. opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – dom na Akademickej ulici č. 1 s príslušenstvom

10. 2:51:17 Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.

11. 2:57:46 Informatívna správa o konaní riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

12. 3:02:56 Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Bytová správa, s. r. o. Banská Štiavnica

13. 3:10:56 Rôzne

14. 3:31:45 Interpelácie a dopyty

15. 4:08:35 Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *