49. Štiavnický magazín 2016

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:

1. 01:02 Otvorenie

2. 10:36 Kontrola plnenia uznesení

3. 12:41 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2016 Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici: Veľkonočný jarmok, Festival kumštu remesla a zábavy, Štjavnycký vjanočný jarmok.

4. 18:39 Návrh na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

5. 24:19 Usporiadanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica a cudzích pozemkov pod stavbami vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica v roku 2017

6. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 29:58 Návrh na vyhlásenie IV. opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – garáže na Špitálskej ulici 6 s príslušenstvom

b) 37:18 Zámer na priamy odpredaj majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa – dom na Ulici akademická 1

c) 44:50 Prevod časti pozemku parc. č. E KN 6869/8 v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

d) 50:41 Návrh na zriadenie vecného bremena pre Stredoslovenskú vodárenská

spoločnosť, a. s. – kanalizácia Ul. SNP a 8. mája

e) 54:31 Zámena pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný osobitného zreteľa

f) 1:01:26 Prevod pozemkov parc. č. C KN 806/2, 808, 809/1, 809/2 v k. ú Banská Štiavnica, zastavaného stavbou vo vlastníctve kupujúcich

7. 1:08:01 Informatívna správa o vypracovaní a prerokovaní urbanistickej štúdie obytná zóna v lokalite Principlac (F.P.B. 14.1.2. – južná časť Banská Štiavnica)

8. 1:13:29 Správa o zahraničnej pracovnej ceste primátorky mesta

9. 1:19:27 Vzdanie sa členstva v Komisii školstva, práce s deťmi, mládežou a športu

10. 1:41:01 Rôzne

11. 1:41:18 Interpelácie a dopyty

2:09:18:03 Priestor pre občanov

12. 2:59:42 Záver